Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 16 MAART 1999

Wijziging sociaal huurstelsel bevordert leefbaarheid

De Vlaamse regering heeft, op voorstel van Vlaams minis- ter van Huisvesting Leo PEETERS, een wijziging van de reglementering inzake het sociaal huurstelsel goedgekeurd. Het bevorderen van de leefbaarheid in de sociale huisvesting - en met name in de grote woonblokken
- vormt de hoofdbrok van de wijzigingen aan de bestaande reglementering.

De inkomensgrenzen voor sociale huurders worden verhoogd, maar dan wel op een selectieve manier. Sociale huisves- tingsmaatschappijen met meer dan 60% huurders die tot de allerlaagste inkomenscategorie behoren (ten hoogste 532.600 fr./jaar), mogen 25% huurders inschrijven met een hoger inkomen. Die gezinnen mogen niet meer verdienen dan 1.200 000 fr. indien ze gehuwd zijn of samenwonen. Eénverdieners met personen ten laste en alleenstaanden mogen resp. 900.000 en 700.000 fr. verdienen.

Op die manier wil de Vlaamse overheid een betere sociale mix bewerkstelligen in grote sociale woonwijken en woon- complexen. De sociale huisvestingsmaatschappijen zijn verplicht de toepassing van deze selectieve inkomens- verhoging aan te vragen. Die aanvraag kan enkel worden goedgekeurd indien de sociale huisvestingsmaatschappij in kwestie een leefbaarheidsplan ontwikkelt voor het verbe- teren van de leef- en omgevingskwaliteit in de betrokken complexen of wijken. Daaruit moet blijken welke inspan- ningen men levert om de wijk en/of het complex leefbaar te houden of te maken (omgevingswerken, onderhoud infra- structuur, samenhang met stedelijk beleid terzake,...).

Leefbaarheid is onlosmakelijk verbonden met bewoners- betrokkenheid. Dit besluit biedt in dit verband de nodige mogelijkheden. Bij de toewijzing van sociale huurwoning zal de huisvestinsmaatschappij in de toekomst ook reke- ning moeten houden met de zgn. "rationele bezetting". Dit betekent dat, in het kader van de leefbaarheid, veel aandacht moet worden besteed aan de samenhang tussen gezinstype en woning. Tevens moet worden vermeden dat er in bepaalde grote complexen een overconcentratie van risicogroepen ontstaat.

Het nieuwe sociale huurbesluit bevat nog andere nieuwig- heden. Bejaarde kandidaat-huurders en kandidaat-huurders van een ADL-woning (d.w.z. woningen in sociale huisves- tingsprojecten waarin gehandicapten zelfstandig kunnen wonen met de nodige begeleiding) kunnen voortaan hun woning ter beschikking stellen van een sociale huisves- tingsmaatschappij en van een sociaal verhuurkantoor. Bovendien mogen senioren en personen met een handicap vanaf nu hun "oude" woning nog verkopen tijdens het eer- ste jaar dat ze in hun "nieuwe" sociale huurwoning huizen. Tot op heden hanteerde de Vlaamse overheid het criterium dat wie in aanmerking wou komen voor een socia- le woning, geen andere onroerende eigendommen mocht bezitten.

Kandidaat-huurders van een sociale woning die moeilijkhe- den hebben met het ophoesten van de huurwaarborg, kunnen voortaan een beroep doen op een borgstelling door het OCMW. De huurder moet dit bedrag wel - eventueel in schijven - terugstorten.

De sociale huisvestingsmaatschappijen krijgen verder meer armslag om op te treden tegen sociale fraude. Het is immers sociaal niet aanvaardbaar dat valsspelers een sociale woning kunnen krijgen, terwijl mensen die er meer nood aan hebben, in de kou blijven staan.

Deze opvallende maatregelen bereiden de sociale huursec- tor voor op twee grote problemen waarmee onze maatschap- pij ook in de volgende eeuw te kampen zal hebben. Vooreerst is er de leefbaarheidsproblematiek, die mede door een betere sociale mix kan worden opgelost. Ten tweede zullen we de volgende decennia steeds meer geconfronteerd worden met het fenomeen van de vergrij- zing. Het - letterlijk en figuurlijk -toegankelijker maken van de sociale huisvesting voor senioren is in dit verband een belangrijke stap.

info : Jochem Binst, woordvoerder van minister Peeters tel. (02) 227 25 11
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse regering wijzigt sociaal huurstelsel '
Lees ook