Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 29 JUNI 1999

Steun voor door dioxinecrisis getroffen landbouwers

Gelet op de precaire toestand waarin de Vlaamse landbouw verkeert ingevolge de dioxinecrisis, heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Eric VAN ROMPUY een aantal steunmaatregelen goedgekeurd. Het gaat om de gebruikelijke steunvormen met betrekking tot het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds. De voorstellen moeten nog wel door de Europese instanties worden goedgekeurd. Tevens zal verder overleg met de federale regering worden gevoerd.

Pluimvee-, varkens- en rundveehouders die in het verleden rentetoelagen bekwamen voor investeringen vanwege het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), zullen uitstel van aflossing kunnen aanvragen, zodat de normaal voorzie- ne aflossingen van de kredieten met
één jaar opschuiven in de tijd en de uitgestelde kapita- len beschikbaar kunnen blijven voor het opvangen van ver- liezen in deze noodsituatie. Enkel de meest getroffen bedrijven komen in aanmerking voor steun.

De betrokken bedrijven zullen ook een beroep kunnen doen op overbruggingskredieten met rentesubsidie (maximaal 5%) en met waarborg vanwege het VLIF (maximaal 75%). Gezien de lage rentestand wordt voor dergelijke overbruggings- kredieten de minimale rentevoet die ten laste blijft van de begunstigde, verlaagd van 3% naar 1%. Een dergelijke verlaging wordt ook toegekend aan begunstigden van over- bruggingskredieten voor de wateroverlast op de landbouw- bedrijven, die de Vlaamse regering eind vorig jaar prin- cipieel heeft goedgekeurd.

Tot slot breidde de Vlaamse regering de mogelijkheid om steun te geven voor de bedrijfsbegeleiding van landbouw- bedrijven in financiële moeilijkheden uit tot gevallen van overmacht. Hierbij wordt de storing in de normale bedrijvigheid ten gevolge van de overheidsmaatregelen in de dioxinecrisis, als geval van overmacht erkend.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse steun door dioxinecrisis getroffen landbouwers '
Lees ook