Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 19 JANUARI 1999

Vlaamse steun voor bedrijven die exporteren

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE heeft de Vlaamse regering defnitief het besluit goedgekeurd dat de toekenning van subsidies voor exportbevorderende activiteiten regelt.

Vlaamse exporterende bedrijven zullen dank zij dit nieuwe besluit sneller worden uitbetaald. Ook inhoudelijk is er een vereenvoudiging van de betoelagingsmechanismen: bedrijven kunnen een toelage van 50 % der gemaakte kosten krijgen. Het bedrag van de kosten voor elk van de initiatieven is forfaitair vastgelegd, zodat een minimum aan bewijsstukken volstaat.

Hoofddoelstelling is dat de financiële tegemoetkomingen vooral stimulerend en drempelverlagend werken. Meer bedrijven dan voorheen komen in aanmerking voor betoelaging. In 1998 werden in totaal 819 aanvragen behandeld voor een totaal toelagebedrag van 113 miljoen fr. De verdeling ziet er als volgt uit. Voor deelname aan internationale vakbeurzen werd 37 miljoen toegekend aan een goede 600 bedrijven. Daarnaast ontvingen meer dan 200 ondernemingen subsidies en leningen voor andere exportbevorderende initiatieven (in totaal voor 46 miljoen fr). Voor opleiding van kaderleden werden zes programma's erkend waaraan meer dan 80 bedrijven deelnamen (toelage : 2,4 miljoen). Tot slot ontvingen de federaties en bedrijfsgroeperingen een bedrag van 28 miljoen voor de uitvoering van hun exportprogramma's. Voor dit jaar is 138 miljoen ingeschreven in de begroting. Ministerpresident Van den Brande hoopt dat met de nieuwe regeling meer bedrijven een beroep zullen doen op deze financiële stimuli.

Bedrijven kunnen steun genieten voor individuele prospectiereizen, deelname aan groepszakenreizen, individuele of groepsdeelname aan internationale vakbeurzen en de oprichting van een eigen of gezamenlijk prospectiekantoor in het buitenland. Volledig nieuw is de subsidie voor de aankoop van een bestek voor projecten in het buitenland. Zoals onder de thans geldende regeling het geval is, komen alleen de activiteiten buiten de landen van de Europese Economische Ruimte (EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) in aanmerking. Uitzondering hierop vormen de beurzen en de deelname aan exportgerichte opleidingsprogramma's die door Vlaamse instellingen worden ingericht.

Vlaamse bedrijfsgroeperingen zoals beroepsfederaties en kamers van koophandel komen, zoals nu reeds het geval is, in aanmerking voor subsidies voor de exportgerichte activiteiten die zij voor hun leden organiseren. Vereiste is dat zij een specifieke werking in dit verband hebben, gericht op de bedrijven uit Vlaanderen en bij voorkeur via een gewestelijke organisatiestructuur. De activiteiten die voor betoelaging in aanmerking komen zijn : sectorale marktverkennende missies, deelname aan groepszakenreizen van Export Vlaanderen, en de aanmaak van sectorale repertoria van het Vlaamse productaanbod. Ook hier geldt dat de activiteiten bij voorrang buiten de Europese Economische Ruimte moeten plaatsvinden. Het reglement voorziet een mechanisme om deze acties in complementariteit en synergie met die van Export Vlaanderen te laten verlopen.

Belangrijke doelstelling van het nieuwe reglement is de snellere uitbetaling van de subsidies. Stroeve en langdurige procedures kunnen een erg remmend effect hebben op de aanvragen. Daarom zal Export Vlaanderen belast worden met de afhandeling van de dossiers tot en met de eindbeslissing. De Vlaamse openbare instelling voor exportpromotie krijgt daardoor een belangrijk instrument ter verwezenlijking van haar strategische opdracht in handen, zoals voorzien in het Decreet van 24/7/1996.

Het nieuwe reglement zal, na publicatie in Belgisch Staatsblad, op 1/3/1999 in werking treden. Het nieuwe reglement vervangt de huidige zeven besluiten voor kleine ondernemingen, middelgrote ondernemingen en beroepsfederaties in één eenvoudige en eenduidige tekst.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse steun voor bedrijven die exporteren '
Lees ook