Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 9 FEBRUARI 1999

Steun voor Rio-projecten in het buitenland

Bedrijven die in buitenlandse projecten investeren om de CO2-uitstoot te verminderen, zullen in de toekomst op een subsidie van de Vlaamse overheid kunnen rekenen. De Vlaamse regering heeft op voorstel van de Vlaamse minis- ters Theo KELCHTERMANS en Eric VAN ROMPUY principieel een subsidieregeling in die zin goedgekeurd. De regeling moet ertoe bijdragen dat Vlaanderen zijn verplichtingen in het kader van het Klimaatverdrag van Rio naleeft.

In 1992 werd in Rio het Klimaatverdrag ondertekend, waar- bij de industrielanden zich ertoe verplichten om tegen het jaar 2000 de CO2-uitstoot te stabiliseren op het niveau van het jaar 1990. In 1997 werd in Kyoto een bijkomend protocol afgesloten waarbij de lidstaten van de Europese Unie instemden met een reductie van de CO2-uit- stoot met 8 procent voor de periode 2008-2012. Deze doel- stelling kan bereikt worden door investeringen in andere landen, in hoofdzaak de ontwikkelingslanden, te realise- ren om daar de CO2-uitstoot te verminderen. Deze vermin- dering zal op termijn kunnen worden aangerekend op het conto van het investerende land.

Aan dergelijke investeringen zijn grote administratieve kosten verbonden, onder meer inzake voorbereiding, opvolging en bewijslast. Om Vlaamse bedrijven er toch toe aan te zetten van deze techniek gebruik te maken, wil de Vlaamse regering aan de geïnteresseerde bedrijven een forfaitaire subsidie van 300.000 fr. toekennen. De pro- jecten moeten wel aan een aantal criteria voldoen zoals deze internationaal zijn vastgelegd. De betrokken dos- siers zullen worden voorgelegd aan de Verenigde Naties. De bereikte resultaten zullen door de overheid worden gecontroleerd.

Het ontwerp van subsidieregeling zal nu voor advies wor- den voorgelegd aan de Raad van State. Een definitieve goedkeuring van de subsidieregeling wordt verwacht in de loop van maart.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse steun voor Rio-projecten in het buitenland '
Lees ook