Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 27 APRIL 1999

200 miljoen fr. voor centrummanagement

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Economie en KMO Eric VAN ROMPUY het licht op groen gezet voor het steunen van winkelmanagers in de centrum- steden. In de begroting is hiervoor 200 miljoen fr. voor- zien.

De Vlaamse regering maakte van het stedelijk vernieuw- ingsbeleid één van haar topprioriteiten van deze legisla- tuur. Vanuit zijn economische bevoegdheid zette Vlaams minister Eric Van Rompuy het Mercuriusfonds op ten belope van 1 miljard fr. In een eerste fase werd aan de gemeen- ten en steden gevraagd om een toekomstvisie uit te werken voor hun commerciële centra. In totaal hebben 61 gemeen- ten en steden zo'n strategisch-commercieel plan opge- steld, waarvan er 39 door een jury gunstig werden geëva- lueerd. Voor deze plannen kwam de Vlaamse overheid tussen voor een bedrag van 31,9 miljoen fr. In een tweede fase konden deze gemeenten een projectendossier indienen. In totaal ontving de jury 271 projectvoorstellen. De jury besloot steun te verlenen aan 38 projecten. Deze projec- ten zijn goed voor bijna 6 miljard fr. investeringen in onze Vlaamse steden.

Gezien het succes van het Mercuriusproject wou Vlaams minister Van Rompuy dit initiatief verlengen. Omdat de uitvoering van het eerste Mercuriusproject nog gaande is en gelet op de problemen die de gemeenten en steden heb- ben ondervonden om tijdig hun plannen op te stellen, werd gekozen om in eerste instantie het centrummanagement ver- der te ontwikkelen en te ondersteunen. Daarvoor werd in de begroting van dit jaar een bedrag van 200 miljoen fr. voorzien.

Centrummanagement is een ruimere functie dan de zogenaam- de winkelmanager. Naast het commercieel aspect dienen bindingen met ruimtelijke ordening, toerisme, mobiliteit, stads- en dorpsherwaardering, veiligheid, complementari- teit t.o.v. de periferie te worden ingecalculeerd. Cen- trummanagement is er dan ook op gericht een partnerschap tot stand te brengen tussen verschillende stedelijke belangengroepen. Op deze wijze kan positief worden inge- grepen op beleidsmaatregelen. Ook kunnen acties ontwik- keld worden om het binnenstedelijk winkelgebied verder uit te bouwen of concurrentieel en vernieuwend genoeg te houden. In feite is het centrummanagement het verleng- stuk van de strategisch-commerciële plannen uit het eer- ste Mercuriusfonds. Ook daar lag de klemtoon op overleg tussen alle betrokkenen.

Concreet wil de Vlaamse overheid een gedeelte van de kosten voor het centrummanagement op zich nemen, o.m. de personeelskost van de manager, de personeelskost van het secretariaat, de huur- en kantoorkosten, het werkingsbud- get, en de prestaties door derden. Het eerste werkings- jaar zal 50 procent van de kosten gedragen worden, het tweede jaar 33 procent en het derde jaar 25 procent

De grootsteden Antwerpen en Gent kunnen op die manier 8,45 miljoen fr. steun verkrijgen, gespreid over een periode van drie jaar, op voorwaarde dat zij opteren voor centrummanagement. De steden met regionale uitstraling kunnen een beroep doen op een maximale tussenkomst van 6,175 miljoen fr. De structuurondersteunende steden en kernsteden op provinciaal niveau kunnen elk individueel een beroep doen op 1,47 miljoen fr subsidie. Zij kunnen echter ook opteren voor samenwerking en verkrijgen dan een bonus van 130.000 fr. per samenwerkende stad.

Een deel van het centrummanagement-budget zal aangewend worden voor het opzetten van een "stuurgroep centrummana- gement" op niveau van de Vlaamse administratie Economie. De opdracht van deze stuurgroep is drieledig : algemene coördinatie (begeleiden en ondersteunen van de centrummanagers, ervaringsuitwisseling tussen de centrum- managers bevorderen, enz.), vormingsactiviteiten organi- seren en financieren, en de evaluatie en tussentijdse rapportering van het project.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse subsidie voor centrummanagement '
Lees ook