Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 27 APRIL 1999

60 miljoen voor tewerkstellingsproject Limburg

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams Econo- mieminister Eric VAN ROMPUY de financieringsovereenkomst tussen het Limburgfonds en de VDAB goedgekeurd. Daar- door wordt voor dit jaar 60 miljoen fr. vrijgemaakt voor het Actieprogramma Sporen naar Werk.

Sporen naar Werk is een project waarbij in het kader van de Limburgse reconversie bijkomende inspanningen worden geleverd om moeilijk te plaatsen werklozen opnieuw aan een baan te helpen. De klemtoon ligt daarbij op oplei- ding en begeleiding van de werklozen. De doelgroep wordt gevormd door migranten, laaggeschoolden en vrouwen uit de mijngemeenten.

Het programma loopt over een periode van drie jaar, met name van 1997 tot en met 1999. Na afloop van dit project zullen de initiatieven worden opgenomen in de gewone werking van de VDAB. Het budget voor dit actieplan bedraagt 300 miljoen fr., waarvan de helft gesubsidieerd wordt door het Europees Sociaal Fonds. De andere helft is ten laste van het Limburgfonds.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse subsidie voor tewerkstellingsproject Limburg '
Lees ook