Vlaamse Volksunie

Leefmilieu gebaat bij afschaffing blauwe zak (18/08/01)

Op termijn zullen de Vlamingen hun PMD-afval niet langer in de inmiddels bekende blauwe zak kwijt moeten. Die mogelijkheid blijkt althans uit een recent advies van de MINA-raad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen). Volgens dat advies kunnen recente technologische evoluties in sorteertechnieken en chemische recyclage zorgen voor een grondige verschuiving van het beleid inzake verpakkingsafval. Het blijkt economisch en milieukundig verantwoord om het blauwe zaksysteem af te schaffen indien het opgehaalde restafval biologisch-mechanisch wordt voorbehandeld.
Het opzienbarende besluit komt niet onverwacht voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos Bex (Volksunie). In het Vlaams Parlement pleitte hij er reeds herhaaldelijk voor om de huidige afvalverbrandingsovens door nieuwe en betere technologie te vervangen.

Recent ondervroeg Jos Bex Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua om na te gaan over welke verbrandingscapaciteit van hoogcalorisch afval Vlaanderen beschikt. Deze techniek, die in Duitsland reeds sterk ontwikkeld is, biedt immers een oplossing voor de capaciteitsproblemen die de Vlaamse verbrandingsovens tegemoet gaan. Want in tegenspraak met de door minister Dua vooropgestelde prognoses zal de huidige capaciteit niet volstaan wanneer de nu bestaande inzamel- en verwerkingstechnieken onveranderd blijven.
Bex pleit ook voor een herdefiniëring van het begrip afval. Afval met een hoge calorische waarde mag niet langer louter als afval beschouwd worden: het is een nuttige en alternatieve brandstof. Nieuwe technieken zorgen er immers voor dat het niet langer evident is dat recyclage in alle gevallen duurzamer is dan energetische valorisatie.

In Geel zal vanaf eind 2003 het eerste bedrijf in Vlaanderen het procédé "eerst drogen, daarna scheiden" toepassen. Door het restafval biologisch te drogen en te scheiden wordt eerst de massa uit de restfractie gehalveerd. Vervolgens worden de recycleerbare fracties afgezonderd door klassieke technologieën, gebaseerd op soortelijk gewicht en optische lezing. Stenen, ijzer, non-ferro en glas worden uitgezeefd. Wat overblijft is een hoogcalorische brandstof die de kwaliteit van bruinkool evenaart. In Duitsland, waar deze technologie ontstond, rijst vandaag de vraag waarom er nog selectief moet ingezameld worden. Ook de mogelijkheid van export moet in dat perspectief bekeken worden. In Duitsland is er voldoende verbrandingscapaciteit van hoogcalorisch afval ter vervanging van bruinkool aanwezig.

Deze nieuwe techniek biedt tal van voordelen, zowel voor de consument als voor het milieu. Bovendien is de techniek volgens de MINA-raad ook economisch rendabel.
De consument moet de ingewikkelde en vaak onlogische sorteerregels in verband met PMD niet langer naleven: PMD en restafval kunnen in één zak. Daarmee samenhangend wordt er bespaard op de ophaalrondes. De volledig mechanische sortering zorgt ervoor dat de handmatige sortering door laaggeschoolden in een weinig aantrekkelijke sorteerloods tot het verleden behoort. De sortering gebeurt bovendien optimaal en is bij droge voorbehandeling bijzonder zuiver. Het voorheen foutief ingezamelde PMD (dat verdween in de restzak) wordt nu ook gesorteerd voor nuttige toepassing.
Verbranding van de hoogcalorische restfraktie (wat blijft na biologisch-mechanisch bewerken) in elektriciteitscentrales, cementovens en hoogwaardige thermische verwerkingsinstallaties heeft een hoog energetisch rendement. Het energetisch rendement van de huidige verbrandingsinstallaties vervalt daarbij in het niets. Daarenboven ligt de CO2-uitstoot gevoelig lager.

De Vlaming sorteert, vergeleken met de buurlanden, meer dan voortreffelijk en zal dit nog een tijd moeten volhouden. Het MINA-advies bewijst evenwel dat alternatieven gemakkelijker, goedkoper en met milieuwinst mogelijk zijn.
Met dit advies van de MINA-raad in de hand zal Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos Bex met nog meer nadruk pleiten voor alternatieve afvalverwerkingstechnieken. Minister Dua heeft met de alternatieve hoogcalorische verbranding volgens Jos Bex alle argumenten in handen om nieuwe klassieke verbrandingsovens te weigeren en om de bestaande op termijn af te bouwen.

Auteur:
Fractie Vlaams parlement
Jos Bex, Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Jos Bex
Telefoon: 0477 69 27 67
E-post: jos.bex@volksunie.be

Deel: ' Vlaamse Volksunie juicht afschaffing blauwe afvalzak toe '
Lees ook