Vlaamse Volksunie

Werking van de regularisatiecommissie (27/07/01)

De Volksuniefractie heeft steeds de éénmalige regularisatiecampagne, die werd aangekondigd door de huidige regering en thans wordt doorgevoerd, ondersteund.

De Volksunie heeft ook steeds geopteerd voor een onafhankelijke regularisatiecommissie, eerder dan de regularisaties toe te vertrouwen aan de minister van binnenlandse zaken.

De wijze waarop de regering en vooral de huidige minister van binnenlandse zaken evenwel de samenstelling van de commissie hebben ingevuld en de werking ervan hebben georganiseerd, is hun volle verantwoordelijkheid gebleven.

Politiek gekleurde benoemingen hebben van in den beginne een correcte werking van de commissies gehypothekeerd.
Bovendien kwam ook van bij de aanvang een verschil in visie tot uiting tussen diegenen die omzeggens iedereen wilden regulariseren, zonder ernstig onderzoek en diegenen die hun opdracht wensten uit te oefenen volgens de door de wet vastgelegde criteria.

Het aanvaarden van documenten, waarvan de bewijskracht en de betrouwbaarheid als uiterst betwistbaar dienden te worden beschouwd, hebben de deur opengezet voor fraude, zoals deze reeds geruime tijd werd verondersteld en aangeklaagd en thans ook naar buiten is gebracht.

Hieromtrent dient snel duidelijkheid te komen.

Zonder de betrouwbaarheid en de degelijkheid van het merendeel van de commissieleden in het gedrang te willen brengen, is het aangewezen dat zo snel mogelijk een parlementaire onderzoekscommissie wordt opgericht, die dient na te gaan op welke basis de regularisatiecommissie heeft gewerkt en of zulks is gebeurd conform de door de wet vastgelegde criteria.

Hiervoor mag niet worden gewacht tot alle regularisatiedossiers zijn afgewerkt. Integendeel, de verdere afwerking van de regularisatiecampagne dient opgeschort tot wanneer de parlementaire onderzoekscommissie is opgericht, die dan verdere controle zal kunnen uitoefenen op de behandelingswijze van de dossiers.

De Volksuniefractie ondersteunt dan ook de vraag van volksvertegenwoordiger VAN PARYS om thans bij hoogdringendheid de plenaire vergadering van de Kamer bijeen te roepen om nog in de loop van de maand augustus te kunnen overgaan tot de oprichting van een onderzoekscommissie, waarmede ook VLD, SP en AGALEV blijkbaar instemmen.

Hiermede talmen tot wanneer de volledige regularisatiecampagne achter de rug is, is onverantwoord en betekent een verkeerd signaal naar de maatschappij.

Frieda Brepoels, voorzitter VU-kamerfractie
Karel Van Hoorebeke, VU-kamerlid

Auteur:
Frieda Brepoels
VU-fractievoorzitter Kamer

Meer informatie:
Contactpersoon: David Vits
Telefoon: 0474/79.29.30
Fax: 02/549.88.03

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse Volksunie over werking regularisatiecommissie '
Lees ook