Vlaamse Volksunie

Geen ongewenste reclame via E-post (25/07/01)

Rond de problematiek van het ongevraagd toesturen via SMS en e-mail is er de laatste tijd heel wat te doen. Steeds meer bedrijven zenden ongevraagd reclame rond via de telefax, de mobiele telefoon en de elektronische post. Het betreft een vorm van reclame die voor de bedrijven erg goedkoop is, maar zorgt voor overlast bij de internetgebruiker. Die moet niet alleen opdraaien voor de kost van het downloaden, maar moet ook kostbare tijd investeren in het lezen en vernietigen van dergelijke berichten. Bij meer dan 70 pct. van de gebruikers wekt dit alleen maar ergernis op. In Europa ondertekenden nu reeds meer dan 35.400 gebruikers een petitie om de zgn. 'spamming' (d.i. het massaal en soms herhaaldelijk rondzenden van commerciële e-mails naar personen die dat niet hebben gevraagd) te verbieden. Kamerleden Frieda Brepoels en Geert Bourgeois (VU) dienen nu een wetsvoorstel in terzake.

Elektronische reclame is voor bedrijven een zeer goedkope vorm van reclame maken. In Amerika kost het rondzenden van reclame via e-mail slechts 10 pct. van een rondzending op papier. Ongetwijfeld is dit de reden waarom 'spamming' steeds meer ingang vindt. Volgens recente gegevens uit de hand van professor Walrave kunnen 200 Europese bedrijven met recente software ca. 20 miljard e-mails met ongewenste reclame spuien, d.i. 70 berichten per dag per internetgebruiker. De kosten voor de gebruiker voor het downloaden, het lezen en wissen zullen op termijn ongetwijfeld fors oplopen. Ook voor de providers van internet is er een extra kost. Zij moeten immers de klachten van gebruikers behandelen, de hun capaciteit optrekken, herstellen bij overbelasting, spamfilters ontwikkelen, ... Een deel van die kost zal worden afgewenteld op de gebruiker.

De huidige wettelijke regeling biedt onvoldoende bescherming. Artikel 23, 5° van de wet op de handelspraktijken bepaalt dat ongevraagde reclame per e-mail bij ontvangst ervan door de afnemer duidelijk als reclame moet herkenbaar zijn. Deze regeling belet niet dat de gebruiker zonder zijn toestemming pakken commerciële reclame per e-mail kan ontvangen. Op 8 juni 2000 werd de Europese richtlijn over de elektronische handel goedgekeurd, die uiterlijk tegen 17 januari 2002 in ons recht moet worden omgezet. Aan de lidstaten wordt de mogelijkheid geboden om het rondzenden van elektronische reclame te verbieden ofwel als de gebruiker uitdrukkelijk te kennen geeft geen belangstelling te hebben ('opting-out'), ofwel als de gebruiker niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met ontvangst ('opting-in'). Er wordt tevens voorzien in de bescherming van de privacy van diegenen die hebben aangegeven om al dan niet elektronische reclame te ontvangen.

De ministers van Justitie en Economie antwoordden op recente vragen van kamerlid Geert Bourgeois dat het om een belangrijke problematiek gaat, die een dringende regulering eist. De indieners hebben niet gewacht op een regeringsinitiatief en kiezen in hun voorstel resoluut voor het opting-in systeem. Het opting-out systeem beschermt de gebruiker onvoldoende en veroorzaakt wantrouwen in elektronische handel en reclame. Dat is ook de mening van Joe Mc Namee, de belangrijkste vertegenwoordiger van de Europese providers.

Frieda Brepoels, voorzitter VU-kamerfractie
Geert Bourgeois, VU-kamerlid

Auteur:
Frieda Brepoels
VU-fractievoorzitter Kamer

Meer informatie:
Contactpersoon: David Vits
Telefoon: 0474/79.29.30
Fax: 02/549.88.03

Deel: ' Vlaamse Volksunie wil verbod op ongewenste reclame e-mail '
Lees ook