Vlaamse Volksunie

VU&ID-SENAATSFRACTIE ONDERSTEUNT INITIATIEF VERHOFSTADT (27/08/01)

Vandaag maakte de premier bekend dat hij de Kamer en Senaat wil samenvoegen.

De VU&ID Senaatsfractie ondersteunt het initiatief van de Premier. Wij stellen al langer aan de kaak dat de Senaat er niet in slaagt een volwaardig politiek instrument te zijn. Daarmee werpen we geen steen naar de senatoren: in alle fracties zijn er hardwerkende collegae die niet moeten onderdoen voor de collegae van de Kamer. Alleen: meestal is het werk van de Senaat louter een doublure van hetgeen in de Kamer gebeurde. Zeker op het vlak van de interpellaties van de regering. Daarnaast waren er ook verschillende interessante wetgevende initiatieven van senatoren. Doch deze twee taken kunnen perfect gebeuren door één (uitgebreid) Parlement.

Meer specifieke opdrachten (reflectiekamer en ontmoetingsplaats van de gemeenschappen) resulteerden uiteindelijk wel in concrete resultaten zoals het werk rond Euthanasie en de staatshervorming (COSTA was binnen schoot van Senaat opgericht). Een andere specifieke taak, namelijk de tweede lezing van de wetgeving, leverde vaak theoretische verbeteringen op maar meestal hield de Kamer er geen rekening mee, ofwel weigerde de voltallige Senaat zelf om deze wijzigingen aan te brengen door tijdsdruk opgelegd door de regering. (bv Programmawet, recent de Gezondheidswet).

Het argument dat in de meeste democratieën twee parlementen bestaan, is minder relevant in ons land omdat meer en meer bevoegdheden werden overgeheveld naar de deelstaten, waardoor het pakket bevoegdheden van de federale parlementen reeds drastisch ingekrompen is. Trouwens, als de voorstanders van een tweekamerstelsel consequent zijn met zichzelf, zouden er in al onze deelstaten ook tweede kamers moeten bijkomen .

In de wandelgangen van de Senaat tref ik in àlle partijen voorstanders aan van de creatie van één sterk parlement.

Wij kunnen akkoord gaan met het voorstel van de Premier, evenwel onder bepaalde voorwaarden. Ook in een éénkamerstelsel is er nood aan een reflectiekamer die onder de vorm van een speciale commissie kan werken, desnoods ad hoc. Voor bepaalde categorieën van wetgeving is een tweede lezing aangewezen, dit kan vastgelegd worden mits een bepaalde reflectietijd in te voeren. Ons inziens kan er ook een Senaat van de Gemeenschappen blijven bestaan. Dit orgaan heeft geen aparte verkozenen maar wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de twee gemeenschappen. In dossiers als staatshervorming, grondwetsherziening en belangenconflicten kan deze instelling dan samengeroepen worden als echte ontmoetingsplaats van de twee gemeenschappen.

De VU&ID fractie zal bij ontstentenis van een initiatief vanuit de regering niet nalaten om zelf initiatieven te nemen om tegemoet te komen aan de intenties van de eerste Minister.

Auteur:
VU&ID-Senaatsfractie
Patrik Vankrunkelsven, fractieleider

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/ 219.49.30
Fax: 02/ 217.35.10
E-post: ben.weyts@vu.be

Deel: ' Vlaamse VU&ID ondersteunen samenvoegen Kamer en Senaat '
Lees ook