Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 2001

Gehandicapten die zelfstandig leven beter ondersteund

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn en Gelijke Kansen Mieke VOGELS een belangrij- ke stap gezet in het proces van de vernieuwing van de Vlaamse gehandicaptenzorg. Het gaat om de goedkeuring van een reeks besluiten die tot doel hebben om personen met een handicap die zelfstandig wonen, of in familiaal verband, beter te ondersteunen.

De genomen beslissingen omvatten een gevarieerd geheel dat globaal een krediet van 535 miljoen fr. vertegenwoor- digt. 230 miljoen is afkomstig van bestaande subsidies die een andere invulling krijgen. 227,6 miljoen zijn nieuwe middelen die ingeschreven zijn in de begroting 2001 van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

Het gaat onder meer om:


- Versterking van de erkende ambulante diensten
De organisaties die kinderen of volwassen personen met een handicap, of hun ouders, op een deskundige manier ondersteunen bij de activiteiten in het dagelijks leven, krijgen extra middelen voor de werkingskosten van hun dienstverlening. Het gaat in totaal om een 70-tal erken- de organisaties in Vlaanderen.


- Zorg in instellingen gedeeltelijk omzetten naar thuis- zorg

De erkende voorzieningen engageren zich ertoe om nog dit jaar 1% van hun totale capaciteit (= 200 plaatsen) om te zetten van residentiële opvang naar ambulante begeleidin- gen. Op die manier kunnen gezinnen met een gehandicapt familielid in de thuisomgeving een beroep doen op de des- kundige ondersteuning die voordien enkel binnen de voor- ziening kon worden geboden.


- Van semi-internaat naar opvoedingsondersteuning in het gezin

De Vlaamse regering heeft beslist om de opdracht van de semi-internaten te verbreden. De begeleiding van de kin- deren zal zich daardoor méér richten naar de opvoedings- ondersteuning in de gezinscontext en de vrijetijdsinvul- ling.


- Extra plaatsen in de ambulante begeleiding van personen met een handicap

Door de goedkeuring van de programmatie 2001 van de opvangplaatsen voor personen met een handicap beslist de Vlaamse regering om dit jaar de volgende extra opvang- plaatsen in de ambulante diensten te creëren:
* thuisbegeleiding: + 5.000 begeleidingen, waarmee 500 gezinnen met een gehandicapte persoon méér kunnen bege- leid worden;

* begeleid wonen: extra begeleiding van 100 bijkomende personen met een handicap die zelfstandig wonen;
* zelfstandig wonen: 2 bijkomende diensten voor zelfstan- dig wonen kunnen de voorbereiding van een woon-project, in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij, aanvatten.


- De terugbetaling van hulpmiddelen aan gehandicapten wordt efficiënter

De complexe bestaande regels voor terugbetaling worden vervangen. De nieuwe regelgeving voorziet dat alle per- sonen die recht hebben op terugbetaling van hulpmiddelen, op een degelijke manier begeleid worden, en een beroep kunnen doen op een persoonlijke adviesverlening.

Deze nieuwe regeling inzake de terugbetaling van hulpmid- delen gaat in vanaf 1/1/2001. Zo hebben alle betrokkenen de tijd om zich tijdig te informeren en voor te bereiden op dit nieuwe beleid.

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van
minister Vogels - tel. (02) 553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse zlefstandig levende gehandicapten beter ondersteund '
Lees ook