PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER MIEKE VOGELS

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID EN GELIJKE

KANSEN

DATUM 30 SEPTEMBER 1999

VLAANDEREN BOUWT AAN EEN SAMENLEVING VOOR ALLE LEEFTIJDEN

1999 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 'Wereldjaar van de Ouderen'. Het thema voor dit Wereldjaar is'Naar een samenleving voor alle leeftijden'. De bedoeling van dit initiatief is de mensen er bewuster van te maken dat het aandeel van de ouderen in de totale bevolking toeneemt. In het jaar 2020 zal een kwart van de Vlaamse bevolking 65 jaar en ouder zijn. Dit fenomeen zal heel wat gevolgen hebben voor de samenleving, niet alleen op familiaal-,sociaal-,economisch-, financieel vlak, maar ook op het vlak van de organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg. De Verenigde Naties roepen alle leeftijden op om te kiezen voor een samenleving waarin de generaties in elkaar investeren en de vruchten daarvan delen. Nieuwe uitdagingen liggen immers voor: maatschappelijke structuren zullen zich steeds meer aanpassen aan deze realiteit en de maatschappelijke opvattingen, waarden en normen zullen zich geleidelijk aan afstemmen op deze ingrijpende demografische evolutie.

In het kader van het Internationaal Jaar voor de Ouderen heeft het Vlaams Overlegcomité voor Ouderen, dat alle ouderenorganisaties groepeert en in Vlaanderen activiteiten van het Wereldjaar opvolgt en coördineert, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap actiepakketten uitgewerkt ten behoeven van 4 doelgroepen: de socio- culturele verenigingen, de seniorenraden, de lokale dienstencentra en de residentiële woonvoorzieningen voor ouderen.

De actiepakketten bevatten heel wat bruikbare informatie over methodieken en acctiviteiten die kunnen aangewend worden en een aanzet kunnen zijn voor het op gang brengen van een solidariteit tussen generaties.

Elk pakket bestaat uit drie delen. Een eerste deel omvat practische voorbeelden van acties en activiteiten die op de een of andere wijze de deze solidariteit aanmoedigen. Hiermee wil men de bestaande acties meer bekendheid geven, uitvergroten en aanmoedigen. In een tweede deel vindt de lezer teksten over het vrijwilligerswerk en de samenwerking met andere leeftijdsgroepen. In het derde en laatste deel beschrijven enkele mensen, bekend met de verschillende aspecten van het ouderenbeleid, hun visie op het thema.

Vanaf maandag 4 oktober maakt Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen deze publicaties van de Vlaamse Gemeenschap over aan alle Vlaamse ouderenorganisaties, seniorenraden, bibliotheken, ouderenvoorzieningen en Vlaamse gemeenten. Bijkomende exemplaren zijn te bekomen op het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Markiesstraat 1, te 1000 Brussel tegen 50 Bef. per exemplaar.

info : Sylvie Fabré, woordvoerder van
minister Vogels - tel. (02) 553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaanderen bouwt aan samenleving voor alle leeftijden '
Lees ook