Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 7 augustus 2001.

Een goede ruimtelijke ordening en een goed woningbeleid beschermen de open ruimte en versterken de stedelijke kernen
De cijfers van het NIS spreken voor zich: Vlaanderen wordt in hoog tempo volgebouwd. In amper 10 jaar tijd is de bebouwde ruimte met bijna 25% toegenomen. Vlaanderen heeft daarmee de twijfelachtige eer de meest versteende regio van Europa te zijn. Niet alleen door bijkomende wegen; vooral de ruim opgezette verkavelingen, lintbebouwing en de aanleg van nieuwe industrieterreinen doen een flinke duit in het zakje.

Agalev is zeer bezorgd over deze ontwikkeling.

Er is daarom een grote behoefte aan een goede ruimtelijke ordening en huisvestingsbeleid. Een beleid dat zich richt op het versterken van de kernen en in het bijzonder van de grote steden. In plaats van nieuwbouw moet het renoveren van bestaande woningen worden gestimuleerd. Op termijn is dat ook de enige manier om de steden leefbaar te houden. Maar alleen renovatie zal niet voldoende zijn. Bijkomende woningen zijn nodig, maar dan wel op plaatsen die daar ruimtelijk voor geschikt zijn: in de kernen.Veel gebieden die nu als woonuitbreidingsgebied op het gewestplan staan, voldoen niet aan dit criterium.

Compacter wonen is goed uit het oogpunt van een zuinig ruimtegebruik en voor het draagvlak van de verschillende (commerciële) buurtvoorzieningen en het openbaar vervoer. Voorbeelden in het buitenland bewijzen dat het mogelijk is een compacte woning in een fijne woonomgeving aan te bieden. Creativiteit van stedenbouwkundigen en architecten is hierbij een voorwaarde. Agalev vraagt dat de criteria in verband met woningdichtheid opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen afdwingbaar zullen worden gemaakt.

Een belangrijke oorzaak in de problematiek van de stijging van de grondprijzen is dat veel 'officiële' bouwgrond niet op de markt wordt aangeboden, maar om speculatieve redenen wordt achtergehouden. Ook hier moet een echt grondbeleid worden gevoerd.

Gesterkt door de gegevens van het NIS moet het mogelijk zijn om deze voorstellen in concrete regelgeving om te zetten. Op die manier blijft de open ruimte bewaard, waardoor het prettiger leven wordt buiten de stad, én vooral erin. Dit alles betekent dat de Vlaamse overheid zeer voorzichtig en selectief moet zijn in het toelaten van het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden.

Jef TAVERNIER, 0477/49.70.72
Ludo SANNEN, 0475/57.11.72

Deel: ' Vlaanderen dreigt volgebouwd te worden '
Lees ook