Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 2001

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering stemt principieel in met het voorontwerp van decreet tot goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Bulgarije. Het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Het uitgebreid Verdrag tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika inzake samenwerking in alle bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse Gemeenschap wordt goedgekeurd.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOORTEN en Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering keurt het Tweede Memorandum of Understanding met de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU) en het Europacollege in Brugge goed. Daarmee wordt, na een proefjaar in 2000-2001, een volgende stap gezet met het oog op de oprichting, in samenwerking met de UNU, van een onderzoeks- en trainingscentrum rond de problematiek van regionale integratiestudies bij het Brugse Europacollege. Dit tweede Memorandum of Understanding heeft betrekking op de periode 2001-2002. De Vlaamse overheid draagt 372.000 euro (15 miljoen fr.) in 2001 en 960.000 euro (38,7 miljoen fr.) in 2002 bij.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering stemt in met het wetsontwerp betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Het gaat om de goedkeuring van drie wijzigingen van het Europese Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR).


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-KB dat de omzetting in Belgisch recht beoogt van een Europese Richtlijn. Het gaat om enkele beperkte en eerder technische aanpassingen i.v.m. het vervoer per spoor van gevaarlijke goederen.


* * *

De notulen van de Interministeriële Conferentie voor Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie dd. 12/6/2001 worden goedgekeurd. De Vlaamse regering neemt ook akte van de notulen van de vergadering dd. 22/6/2001, die volledig gewijd was aan de eerste adviezen van de gewesten over het 12-jareninvesteringsplan van de NMBS.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een nieuwe en geïntegreerde regeling goed voor het gebruik van het zgn. privatieve gebruik van het openbare domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken, en de retributies voor dit gebruik. Het besluit vervangt het retributiebesluit van 1994, dat alleen betrekking had op de waterwegen, en de KB's van 1933 (gebruik van openbaar domein voor
elektriciteitsleidingen) en 1966 (gebruik van openbaar domein voor gasleidingen). Het nieuwe besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De verlenging van de beheersovereenkomst met de Dienst voor de Scheepvaart tot eind 2002 wordt goedgekeurd.


* * *

In 1986 deed zich in de Antwerpse haven een aanvaring voor tussen twee schepen. De overheid werd veroordeeld tot betaling van een deel van de schade. De Vlaamse regering beslist nu de kosten voor dit oude loodsdossier als zgn. last uit het verleden in eerste instantie aan te rekenen op het Fonds voor Lastendelging.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot verdere uitbouw van de Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) Loodswezen. Daartoe zal er een contractueel algemeen directeur voor deze dienst aangeworven worden. Er wordt ook een prestatieovereenkomst met de DAB Loodswezen afgesloten. En er zal ook een Raad van Overleg bij deze dienst opgericht worden, als adviserend orgaan voor de leiding van de DAB Loodswezen.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel de twee uitvoeringsbesluiten bij het Elektriciteitsdecreet goed die het personeelsstatuut en de personeelsformatie van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt vastleggen. Beide besluiten zullen voor advies worden voorgelegd aan de SERV en de MiNa-Raad en aan de Raad van State, er zal over onderhandeld worden met de vakbonden, en het zal voor akkoord voorgelegd worden aan de federale minister van Pensioenen.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit goed tot invoering van de verplichte kindereffectenrapportage. Voortaan zal de opmaak van een kindeffectrapport verplicht zijn bij alle Vlaamse bevoegdheden. Tot nu toe was dit enkel verplicht voor een beperkte lijst van 19 bevoegdheden.


* * *

Om de regelgeving te conformeren aan de bepalingen van het Kwaliteitsdecreet voor de welzijnsvoorzieningen keurt de Vlaamse regering principieel een nieuw besluit goed inzake de adoptiediensten die bemiddelen voor binnenlandse kinderen. Het nieuwe besluit bevat geen andere inhoudelijke wijzigingen. Het besluit zal nu nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt de principes goed waaronder zij zal samenwerken met het ministerie van Justitie inzake de uitbouw van de Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Deze beslissing kadert in het eind 2000 goedgekeurde Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het is de bedoeling aan gedetineerden een ruim aanbod te doen van hulpverlening, vorming, beroepsopleiding, onderwijs, sport en ontspanning zodat zij zich na hun gevangenisstraf beter kunnen integreren in de maatschappij. Daartoe is een goed geregelde samenwerking nodig tussen de voorzieningen van de Vlaamse overheid en de gevangenissen. Deze samenwerking zal in een eerste fase opgestart worden in de 5 gevangenissen van de regio Antwerpen-Kempen. In elk van de 5 gevangenissen zal een 'Planningsteam maatschappelijke dienstverlening' worden opgericht waarin de voorzieningen van de Vlaamse overheid samenwerken om een passend hulp- en dienstverleningsaanbod uit te werken.


* * *

De Vlaamse regering keurt projectsubsidies goed aan drie koepelorganisaties (het Verbond voor Sociale Ondernemingen, het Vlaams Welzijnsverbond, en vzw Vlamab) die in 2001 instaan voor begeleiding en vorming bij de invoering van kwaliteitszorg in de
gehandicaptenvoorzieningen.


* * *

Om uitvoering te geven aan de begroting 2001 beslist de Vlaamse regering tot afschaffing van de
onderhoudstoelagen aan de (68 erkende) beschutte werkplaatsen. Daartoe wordt het MB van 17/1/1978 opgeheven. Tevens worden twee wijzigingen doorgevoerd aan de subsidievoorwaarden voor het kaderpersoneel van de beschutte werkplaatsen.


* * *

De Vlaamse regering keurt de regels goed voor de subsidiëring in 2001 van inburgeringstrajecten voor meerderjarige anderstalige nieuwkomers.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot aanpassing van de regelgeving inzake de interlandelijke adoptie. De voornaamste aanpassing houdt in dat de kandidaat- adoptanten aan Kind en Gezin voortaan slechts 24,79 euro (1000 fr.) zullen moeten betalen in plaats van 15.000 fr. voor de verplichte voorbereiding op de adoptie. In plaats van een arts van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk zal het de behandelende arts van de kandidaat-adoptanten zijn die verklaart of er al dan niet medische bezwaren tegen de adoptie zijn. En voortaan verzorgt de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap het secretariaat van de Adviescommissie inzake het verlenen van een beginseltoestemming tot interlandelijek adoptie.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met de aanwerving van bijkomend personeel voor de werking van het Vlaams Zorgfonds. Rekening houdend met de nakende reorganisatie van de Vlaamse overheidsadministratie wordt daarbij voorlopig gekozen voor een uitbreiding van het bestaande projectteam binnen de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn. Er worden onmiddellijk 4 personeelsleden aangeworven, en in functie van de noodwendigheden zijn er nog 7,5 bijkomende aanwervingen mogelijk.


* * *

Met de Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding wordt een convenant voor vier jaar afgesloten met het oog op de opsporing en bestrijding van tuberculose in Vlaanderen. De jaarlijkse kostprijs bedraagt circa 966.800 euro (39 miljoen fr.)

Op voorstel van de Vlaamse ministers Mieke VOGELS en Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering duidt de Vlaamse minister bevoegd voor Bijstand aan personen aan als coördinerend minister voor het lokaal sociaal beleid en het sociaal huis. Zij zal i.s.m. de minister bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden een nieuw decretaal kader terzake uitwerken. De Vlaamse regering neemt ook akte van het evaluatierapport van het Interdepartementaal Sturingsorgaan Sociaal Impulsfonds. De in dit rapport geformuleerde principes zullen gelden als uitgangspunt voor de hervorming van het Sociaal Impulsfonds en verwerkt worden bij het uittekenen van de nieuwe criteria voor het Gemeentefonds. De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden zal een voorstel van nieuwe verdeling van het Gemeentefonds en een voorontwerp van decreet Stedenbeleid voorleggen aan de Vlaamse regering.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

Het ontwerpdecreet tot wijziging van sommige bepalingen inzake cultuur wat de invoering van de euro betreft, wordt definitief goedgekeurd. Het zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement. Ook de aanpassing van een uitvoeringsbesluit aan de euro wordt na advies van de Raad van State definitief goedgekeurd.


* * *

Aan de vzw Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-Europa wordt voor de internationale werking in 2001 een subsidie van 247.894 euro (10 miljoen fr.) toegekend.


* * *

De Vlaamse regering bevestigt het engagement voor een procentuele besteding van de internationale kredieten voor samenwerkingsontwikkeling, die in principe 10 % van de operationele internationale kredieten bedraagt. Zij keurt een methodologie goed voor de rol van resp. de functionele minister en de minister voor samenwerkingsontwikkeling in de beoordeling en behandeling van dossiers inzake directe en indirecte samenwerking. En het voorlopig Samenwerkingsakkoord inzake samenwerkingsontwikkeling met Zuid-Afrika en het actieplan voor 2001 en 2002 worden goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering stemt principieel in met het voorontwerp van decreet tot bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang. Bedoeling is een instrument te scheppen waarmee de Vlaamse overheid kan beletten dat beschermd cultuurgoed definitief Vlaanderen verlaat. Het voorontwerp van decreet zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering stemt principieel in met het voorontwerp van decreet op het Vlaamse jeugdbeleid. Het decreet zal het Decreet van 1998 op het landelijk georganiseerd jeugdwerk vervangen, een decretale basis geven aan een aantal experimenten en instrumenten m.b.t. het jeugdwerk, en voorzien in de oprichting van een steunpunt voor het jeugdbeleid en een vzw Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap. Het principieel goedgekeurde voorontwerp van decreet zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt twee uitvoeringsbesluiten goed bij het Decreet van 9/6/1993 tot subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid. Het ene besluit regelt de uitvoering van de algemene subsidiëring, het tweede regelt de subsidiëring wanneer specifiek wordt ingespeeld op de prioriteit van het jeugdruimteplan.


* * *

Aan vzw 11.11.11 (i.s.m. uitgeverij Globe) wordt een subsidie van 225.707 euro (9,1 miljoen fr.) toegekend, als tegemoetkoming in de kosten voor het cultureel en pedagogisch project "Ik wil niet sterven aan de twintigste eeuw", een wedstrijd voor leerlingen uit het laatste jaar ASO en TSO.


* * *

Met het oog op de definitieve overstap naar de euro begin 2002 moeten ook in besluit dat het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bepaalt, een aantal bedragen die nog in Belgische frank aangegeven zijn, vervangen worden door (transparante) bedragen in euro. De Vlaamse regering keurt nu principieel een aanpassing van dat besluit in die zin goed. Het nieuwe besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Een bijlage bij het Hogescholendecreet geeft een overzicht van de hogescholen in Vlaanderen, hun vestigingen en opleidingsaanbod. De Vlaamse regering keurt nu een nieuwe en aangepaste bijlage goed, die de situatie bij de aanvang van het academiejaar 2000-2001 weergeeft.


* * *

Sinds eind 1998 is een tijdelijke stuurgroep werkzaam om de PMS-centra en de MST-equipes te ondersteunen bij hun omvorming tot centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's). Rekening houdend met de evaluatie van deze werkzaamheden en het ondertussen effectief opstarten van de CLB's is een bijsturing aangewezen van het besluit dat de werking van deze stuurgroep regelt. De Vlaamse regering beslist dan ook principieel tot aanpassing van dit besluit. Het zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat de loopbaanonderbreking regelt voor het personeel van de hogescholen. Het besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Aan vzw Werkgroep Immigratie wordt een subsidie van maximaal 470.998 euro (19 miljoen fr.) toegekend voor de organisatie van enerzijds Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur volgens bicultureel model en anderzijds een vormingsaanbod in het kader van het
onderwijsvoorrangsbeleid. Het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur volgens bicultureel model houdt in dat de migrantenleerlingen gedurende enkele lestijden per week de leerstof in de eigen taal aangeboden krijgen.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot een actualisering van het besluit van 1990 dat de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling vastlegt voor de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars. Ook de islamitische godsdienst wordt in het besluit opgenomen. Over dit nieuwe besluit zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten, en het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De selectie van onderzoeksprojecten die financieel mogelijk gemaakt worden in het kader van het Strategisch Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen - VIONA 2001, wordt goedgekeurd.


* * *

Ter uitvoering van het Decreet inzake de sociale werkplaatsen wordt aan vzw Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling, de koepelorganisatie van sociale werkplaatsen in Vlaanderen, een subsidie van 49.579 euro (2 miljoen fr.) toegekend, voor de uitvoering van taken m.b.t. deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg, visieontwikkeling, ervaringsuitwisseling, informatiedoorstroming, gegevensverzameling en beleidsaanbevelingen in de sector van de sociale werkplaatsen en arbeidszorgmethodiek.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de SERV en de MiNa-Raad keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een verstrenging goed van de grenswaarden voor zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (PM10)en lood (Pb) in de lucht. Deze toxische stoffen zijn belangrijke veroorzakers van problemen met de ademhaling en longfuncties. Het besluit zal nu nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Met deze beslissing voert de Vlaamse regering een eerste dochterrichtlijn van de Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit uit. De strengere grenswaarden moeten in 2005 en 2010 bereikt worden.


* * *

De Europese Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen bepaalt dat de lidstaten tegen half juli 2001 moeten voldoen aan een aantal wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. Voor wat Vlaanderen betreft veronderstelt dit een aantal technische wijzigingen aan Vlarem I en Vlarem II. De Vlaamse regering keurt die wijzigingen nu, na advies van de Raad van State, definitief goed.


* * *

De financiële verslagen van nv Aquafin voor de jaren 1998 en 1999 worden goedgekeurd.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed waardoor de lynx en de bever beschermd worden. Beide diersoorten worden opgenomen in de bijlage bij het KB van 22/9/1980 ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten die niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de riviervisserij en de vogelbescherming. De Vlaamse regering nam deze beslissing omdat recent de lynx en de bever in het wild opnieuw werden waargenomen in Vlaanderen en in de grensstreek met Nederland.


* * *

De Vlaamse regering keurt de besluiten goed die een juridische basis creëren voor de tijdelijke prefinanciering van de diermeel- en krengenproblematiek n.a.v. de BSE-maatregelen. Het besluit i.v.m. de krengenophaling zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Het project Milieuzorgsysteem Groene School wordt met een schooljaar verlengd, tot eind augustus 2002. Het budget bedraagt 251.116 euro (10,1 miljoen fr.)

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De hh. Philip Tanghe en Adrien Vermin worden voorgedragen als raadgevende leden van de raad van bestuur van nv Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied. Ter opvolging van dhr. Eddy Leenders wordt dhr. Hedwig De Koker de nieuwe commissaris van de Vlaamse regering bij dezelfde vennootschap.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering de pensioenregeling van het IWT-Vlaanderen (Instituut voor de aanmoediging van innoatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen) opnieuw principieel goed, zodat de regeling nu voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Aan bvba De Filmfabriek wordt een productiepremie van 272.683 euro (11 miljoen fr.) toegekend voor de langspeelfilm The bye-bye boy. Deze film wordt geregisseerd door Jan Lauwers.


* * *

Aan dhr. Geert Mareels wordt eervol ontslag verleend als commissaris van de Vlaamse regering bij het VIZO.


* * *

De Vlaamse regering beslist de wijziging van het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren op het grondgebied van de gemeenten Bilzen, Borgloon, Heers, Hoeselt, Kortessem, Sint-Truiden, Riemst, Tongeren en Voeren voor advies voor te leggen aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering keurt principieel een nieuw premiestelsel goed voor restauratiewerken aan beschermde gebouwen. De reglementering is overzichtelijker gemaakt, maar vooral zijn er ook een aantal inhoudelijke vernieuwingen doorgevoerd. Zo wordt bijv. de regeling uitgebreid in de sectoren onderwijsgebouwen en sociale huisvesting, wordt een cumulatie van verschillende subsidieregelingen toegestaan, is er een opvallende verruiming van de voor een premie in aanmerking komende werken, en worden de financiële mogelijkheden van de Stichting Vlaams Erfgoed verruimd. Het besluit zal nu nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Ter uitvoering van het Sectoraal akkoord 1999-2000 keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat het reglementaire kader creëert voor de normalisatie van het (super)prioritaire contractuele personeel van de diensten van de Vlaamse regering en een aantal Vlaamse openbare instellingen. Prioritair contractueel personeel is het contractuele personeel dat in het kader van de reglementering betreffende het eenvormig statuut over een voorrangsrecht beschikt om statutair in dienst genomen te worden in een andere graad dan die welk het in niet-vast verband uitoefende. En superprioritair contractueel personeel is personeel dat voorrangsrecht heeft on statutair te worden in de graad die het reeds in niet- vast verband uitoefende. Over dit principieel goedgekeurde besluit zal nu nog onderhandeld worden met de vakbonden, en het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het beheersreglement waarin de voorwaarden en modaliteiten van samenwerking tussen het Vlaams Selectiecentrum voor Overheidspersoneel Jobpunt Vlaanderen en zijn leden - waaronder ook de Vlaamse overheid - worden bepaald.


* * *

Op voorstel van de respectieve stadsbesturen worden de wijzigingen van de SIF-overeenkomsten met Antwerpen en Tienen 2000-2002 goedgekeurd.


-----
einde

-----

Deel: ' Vlaanderen in kort bestek '
Lees ook