Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 2001

Nieuwe beheerovereenkomst met VITO goedgekeurd

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voert ten dienste van overheid en industrie onderzoek, ontwikkelings- en studiewerk uit in de domeinen energie, leefmilieu en materialen. VITO ontvangt van de Vlaamse overheid jaarlijks een dotatie van ruim 27.268.290 euro (1.100 miljoen fr.). De Vlaamse regering keurde nu op voorstel van minister Dirk VAN MECHELEN een nieuwe beheerovereenkomst met VITO goed.

Deze beheerovereenkomst bepaalt de strategie die VITO zal volgen in de periode 2001-2005 :

- VITO zal het strategisch onderzoek dat ze op eigen initiatief uitvoert en dat gefinancierd wordt met de dotatie van de Vlaamse overheid als kernactiviteit verder versterken. Waar mogelijk zal dit in een intensere samenwerking met de universiteiten gebeuren.
- VITO zal haar activiteiten op een beperkter aantal technologievelden concentreren zodat met de beschikbare middelen een groter impact kan bereikt worden.
- Duurzame socio-economische ontwikkeling blijft een prioritair aandachtspunt.

- VITO zal zich meer klantgericht opstellen, zowel ten aanzien van de overheid als ten aanzien van de industrie. De recent doorgevoerde interne reorganisatie van VITO zal hiertoe bijdragen. VITO rekent erop dat haar samenwer- king met de industrie en in het bijzonder met de KMO's fors zal toenemen.

Deze uitgezette strategie komt tegemoet aan de aanbeve- lingen van een eerdere, in opdracht van de Vlaamse rege- ring uitgevoerde, sterkte/zwakte-analyse van de VITO.

Achtergrond informatie in verband met VITO vindt u op www.vito.be

persinfo : Marc De Roeck, woordvoerder van minister Van Mechelen
Michèle Oleo, raadgever
tel. 02 553 64 11
e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaanderen keurt beheerovereenkomst met VITO goed '
Lees ook