Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 2001

Gewestplan Limburgs Maasland

Op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHELEN stelde de Vlaamse regering de gewestplanwijziging voor het gewestplan Limburgs Maasland definitief vast. Deze wijziging werd opgemaakt in functie van drie problematieken.

Vooreerst is er de problematiek van de grindwinning. De gewestplanwijziging wijzigt voor een aantal gebieden de nabestemming van de ontginningsgebieden, zodat de bij de ontginning vrijgekomen balastgronden zinvol kunnen worden aangewend voor landschapsherstel.

Een tweede reeks bestemmingswijzigingen vloeien voort uit het Grensmaasproject. De opties hiervoor zijn enerzijds onderdeel van een waterbeheersingsproblematiek en anderzijds onderdeel van een natuurontwikkelingsvisie. In het kader van een grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie worden de ecologische waarden versterkt en worden inpasbare vormen van recreatie en landbouw ontwikkeld en ondersteund. Te Kinrooi wordt voor het zuidelijk gedeelte van de Spaanjerdplas voorzien in een volwaardige bestemming tot recreatiegebied. Het noordelijk deel wordt bestemd tot ontginningsgebied met nabestemming recreatie en natuur. Na ontginning wordt dit deel bestemd voor de evenwaardige verweving van de functies recreatie en natuur op dezelfde plaats.

Ten derde werden bestemmingswijzigingen goedgekeurd in functie van de problematiek van de droge grind- en zandwinning.

Persinfo : Wim Vanheel, raadgever Marc De Roeck, woordvoerder Kabinet van minister Van Mechelen tel. 02 553 64 11

Deel: ' Vlaanderen stelt Gewestplan Limburgs Maasland vast '
Lees ook