Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 APRIL 1999

Individuele beroepsopleiding in een onderneming (IBO)

De Vlaamse regering heeft haar principiële goedkeuring gehecht aan een wijziging van het besluit inzake de Indi- viduele Beroepsopleiding in een Onderneming (IBO). Deze beslissing kadert in het stimuleringsbeleid dat de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling Theo KELCHTERMANS voert inzake werkervaring in de privé-sec- tor.

Enige tijd geleden werden met de harmonisering van twee bestaande stelsels (weerwerkgesco's en WEP) en het samenwerkingsakkoord dat met de federale overheid werd afgesloten inzake doorstromingsprogramma's, belangrijke stappen gezet op het vlak van werkervaring in de niet- commerciële sector. Eind vorig jaar werd de werkerva- ringsidee verruimd naar de private sector.

De individuele beroepsopleiding in een onderneming is in het kader van het gevoerde kansenbeleid steeds een belangrijk instrument geweest. IBO is een vorm van opleiding die in principe gereserveerd blijft voor beroe- pen waarvoor geen arbeidskrachten beschikbaar zijn en waarvoor geen beroepsopleidingscentra van de VDAB zijn opgericht.

De overeenkomst kan afgesloten worden met het oog op het aanleren van een beroep aan een werkloze om hem/haar toe te laten na afloop van de opleiding door de onderneming aangeworven te worden. Dergelijke overeenkomsten worden slechts afgesloten met bedrijven die waarborgen bieden inzake de ernst van de opleiding en de tewerkstelling nadien. Tijdens de opleiding ontvangt de cursist, buiten zijn werkloosheidsuitkeringen, een productiviteitspremie, die progressief is.

Met het besluit van de Vlaamse regering van 18/11/1997 werd de toegankelijkheid van de IBO's reeds vergroot: zo werd het systeem opengesteld voor bestaansminimumtrekkers en niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, uitgezonderd de schoolverlaters in wachttijd. Verder werd het stelsel toen nog meer aangepast op maat van de risicogroepen: afhankelijk van de behoeften van de werkzoekenden werden overeenkomsten van 12 maanden (i.p.v. 6 maanden) mogelijk en kon de combinatie van een beroepsopleiding met een IBO overwogen worden. Bovendien werden collectieve IBO's (meerdere IBO's in eenzelfde onderneming, op hetzelfde ogenblik en voor dezelfde functie) mogelijk, na vooraf- gaandelijk goedkeuring door het STC.

Het nu goedgekeurde besluit beoogt het aantal afgesloten IBO's nog verder te verhogen. Uit recente cijfers was immers gebleken dat er de laatste jaren een sterke terugval (van 4.043 in '94 naar 3.081 in '96) was voor IBO's in een onderneming. Vorig jaar was dit aantal ech- ter opnieuw gestegen tot 3.611. Het verleden heeft uit- gewezen dat formules die opleiding en werkervaring combi- neren, gunstige effecten hebben op de tewerkstellingskan- sen van laaggeschoolde en/of langdurig werkzoekenden.

Het stelsel wordt daarom met de nu goedgekeurde aanpas- singen eveneens een belangrijk instrument in de preven- tieve aanpak van de werkloosheid. In de toekomst zullen immers ook schoolverlaters in wachttijd onder bepaalde voorwaarden worden toegelaten tot IBO. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de Europese Werkgelegenheidsricht- snoeren, waarin gesteld wordt dat aan iedere jongere voordat hij zes maanden werkloos is, een nieuwe start moet worden geboden. IBO kan hier een uiterst efficiënt instrument zijn.

Ten slotte voorziet deze besluitswijziging de mogelijk- heid een IBO te volgen in aansluiting op een opleiding in een centrum voor beroepsopleiding, ongeacht de doelgroep. Het volgen van een dergelijk traject is immers niet alleen voor laaggeschoolde langdurig werklozen een geschikte wijze om op zo kort mogelijk tijd door te stromen naar tewe

Deel: ' Vlaanderen stimuleert beroepsopleiding in onderneming '
Lees ook