Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 19 JULI 2002

VLAREM II wordt vereenvoudigd

Ter uitvoering van het Zomerakkoord heeft de Vlaamse regering, op voorstel van Vlaams mnister Vera DUA, principieel een verregaande vereenvoudiging en verduide- lijking van de milieuvoorwaarden voor bedrijven goed gekeurd. Nu moeten ondernemingen in Vlarem II - een kolos van liefst 1000 pagina's! - zelf zoeken aan welke milieu- voorwaarden ze moeten voldoen. Vera Dua wil dat (vooral) KMO's in een zeer nabije toekomst voldoende hebben aan een brochure van enkele tientallen pagina's dik. De nieuwe regeling stelt een sectorale en vooral integrale aanpak voor. Naar schatting de helft van alle onder- nemingen zal zo geen vergunning nodig hebben. De over- heid acht het voldoende dat zij in de toekomst hun acti- viteiten melden. Deze aanpak geeft de ondernemingen meer verantwoordelijkheid maar ook absolute rechtszekerheid. Ze weten zo immers voorafgaandelijk welke voorwaarden ze moeten respecteren.

Huidige situatie

Wie vandaag als ondernemer aan de slag wil in Vlaanderen moet zich door een haast onontwarbare resem milieuvoor- waarden wroeten. De ondernemer wordt verondersteld na te gaan of hij voldoet aan alle desbetreffende wetten waar- van de eerste uit . 1964 dateert! Als gevolg van aller- hande Europese richtlijnen én de permanente introductie van nieuwe technische procédés moeten de voorwaarden bin- nen Vlarem II bovendien constant herschreven worden. Dit maakt het kluwen nog onoverzichtelijker. Minister Dua heeft nu aan de Vlaamse regering voorgesteld deze milieu- wetgeving veel overzichtelijker te maken. Via een inte- graal beleid moet het voor bedrijven makkelijker en over- zichtelijker worden om zich in regel te stellen.

Voorstel: milieuvoorwaarden op maat

Vandaar dat minister Vera Dua uitpakt met de aanzet voor een veel duidelijker systeem. Alle milieuvoorwaarden waaraan een bepaalde categorie van ondernemingen moet voldoen, worden samengebracht. En ze worden in de toe- komst uitgewerkt per bedrijfssector. Voor de bedrijven betekent het samenbrengen en overzichtelijker maken van de milieuvoorwaarden dan ook een totnogtoe onmogelijk geachte maar nochtans zeer gewenste vereenvoudiging. "Het nieuwe decreet focust meer op de globaliteit van de ondernemingen; op bedrijven die binnen een zelfde sector actief zijn. Bedrijven dus waarvoor de meeste milieuver- gunningsvoorwaarden gelijklopend zijn. Let wel: deze benadering is enkel mogelijk voor overzichtelijke onder- nemingen die gebruikelijke milieuproblemen ver- oorzaken."

Voor grote bedrijven met tientallen onderdelen met tel- kens andere productieprocédés kan deze benadering geen soelaas brengen. Het zijn vooral de KMO's - die toch de economische ruggengraat van Vlaanderen vormen - die zul- len genieten van deze vereenvoudiging. "Zij krijgen via deze nieuwe regeling als het ware een pakket milieunor- men "op maat". Om die pakketten te realiseren werken we per bedrijfssector. Binnen elke sector gaan we clusters definiëren van bedrijven met een vergelijkbare milie- uproblematiek."

Kortom, van een hoogstnoodzakelijke maar moeilijk ontwar- bare Vlarem I en Vlarem II krijgen een massa Vlaamse ondernemers, met name diegene die niet tot Klasse 1 of Klasse 2 behoren, nu een pakket milieunormen aangeboden waardoor hun werk enorm vergemakkelijkt. Ook voor een deel van de Klasse 2 bedrijven zal het, onder voor- waarden, mogelijk zijn tot deze integrale voorwaarden toe te treden.

Gevolg: makkelijker en eenvoudiger voldoen aan milieu- voorwaarden

Let wel: deze integrale voorwaarden maken de milieubevei- liging niet minder stringent! Ze zorgen er wel voor dat ondernemingen duidelijker én makkelijker weten waaraan zich te houden én hoe ze dat - zo efficiënt mogelijk - kunnen. Meteen verhoogt de rechtszekerheid van de onder- nemingen enorm. Ondernemingen die onder deze integrale voorwaarden vallen, weten namelijk op voorhand aan welk geheel van voorwaarden ze precies moeten voldoen. Die integrale voorwaarden zijn bovendien dusdanig opgemaakt dat ze gelden voor een hele reeks ondernemingen. Het toezicht op de naleving van de milieuvoorwaarden zal dan ook veel efficiënter kunnen worden georganiseerd.

Op termijn zal zowat de helft van de in Vlaanderen actieve, vooral kleinere ondernemingen van deze integrale voorwaarden kunnen genieten. In Nederland, waar dit systeem wordt toegepast, geniet nu reeds 55 procent van alle ondernemingen van een systeem van integrale vergun- ningsvoorwaarden. In Vlaanderen moet 50 procent mogelijk zijn. Voor alle ondernemingen die wel van het systeem zullen kunnen genieten, vervalt meteen de vergunnings- plicht.

Uitwerking: start proefprojecten

In het najaar starten twee proefprojecten. Tegen 2004 kunnen dan de eerste bedrijfssectoren volgens deze inte- grale voorwaarden aan de slag.

Neem het voorbeeld van een schrijnwerkerij. Momenteel moet dergelijke schrijnwerkerij, ressorterend onder de Klasse 2 bedrijven:

1) een vergunningsaanvraag indienen (een formulier van 13 pagina's, met bijlagen: een bundel van 30 à 50 pagina's). Dit formulier dient in 7-voud opgemaakt te worden!
2) de termijn om de vergunning te bekomen is minimaal 3 maand, met beroep kan dit oplopen tot 11 maanden
3) de schrijnwerkerij dient de dossiertaks te betalen die in heel Vlaanderen geldig is: 62 euro. Daarnaast vragen bepaalde gemeentebesturen bijkomende "kostendekkende" retributies. Zo vragen Antwerpen en Oostende 370 euro extra, Willebroek zelfs 720 euro.

4) Bovendien dienen heel wat Klasse 2 ondernemingen - als gevolg van de ingewikkelde procedure - meer dan eens externe consultants in te schakelen. Ook die werken niet gratis.

Diezelfde schrijnwerkerij zal onder de nieuwe voorwaarden GEEN VERGUNNING klasse 2 meer nodig hebben.
1) de schrijnwerkerij is wel onderworpen aan een mel- dingsplicht. Maar: de termijn waarbinnen die melding moet gebeuren, wordt enorm verkort. (In Nederland geldt een termijn van 1 maand).

2) de voorwaarden worden veel meer op maat gesneden, in een bundel van 10 à 20 pagina's. Die voorwaarden zullen duidelijker en specifieker zijn voor de sector. Ze worden ook kwalitatief beter.

3) de dossiertaks op Vlaams niveau blijft redelijk. De retributie van gemeenten vervalt grotendeels (voor de huidige Klasse 3 - meldingen vragen bepaalde gemeenten ook een retributie, zij het veel lager dan de retributie voor Klasse 2).

4) via een intensieve controle zal ervoor gezorgd worden dat deze bedrijven zich strikt houden aan de opgelegde milieuvoorwaarden

De nu principieel goedgekeurde wijziging van Vlarem II zal nu voor advies worden voorgelegd aan de MiNa-Raad en de SERV.

persinfo : Ann Bats, woordvoerder van minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Deel: ' VLAREM II wordt vereenvoudigd '
Lees ook