Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht

nr 07.: datum: 14 januari 1999

Consumptie verder gestegen

Het totale vleesverbruik in Nederland is in 1998 met ruim 1% toegenomen. Daarmee wordt de al jaren bestaande trend van een stabiele tot licht stijgende consumptie voortgezet. Het verbruik per hoofd van de bevolking steeg met 1% tot 88,2 kilogram.

De Nederlandse vee-, vlees- en eiersector heeft een moeilijk jaar achter de rug met lage opbrengstprijzen. Dit had een weerslag op de inkomenspositie in de sector. Productiestijgingen in de EU en afzetproblemen door de economische malaise in afzetgebieden waren hier debet aan.

De binnenlandse productie herstelde zich in 1998. Dit gold met name voor de varkenssector, waar productie en uitvoer zich ten dele herstelde van 1997. Toen leidde de varkenspest tot een aanzienlijke daling van de productie en dus van de export. De totale vee-, vlees- en eiersector produceerde in 1998 voor een bedrag van ruim ¦ 10 miljard. De exportwaarde bedroeg ¦ 10,5 miljard. De lagere prijzen leidden ertoe dat de exportwaarde 2% lager uitkomt dan in 1997.

Varkensvlees

De productie in de varkenssector is gedeeltelijk hersteld na de afname in 1997. Door de beperkingen die tot ver in het jaar opgelegd waren aan de uitvoer van levende biggen en varkens hebben meer binnenlandse slachtingen plaats-gevonden. De uitvoer van varkensvlees stond in het teken van het herwinnen van afzetmarkten die in 1997 verloren waren gegaan door het verminderde aanbod. Uiteindelijk was de uitvoer nagenoeg gelijk aan die van 1996. Met name de export van bacon naar het Verenigd Koninkrijk kende een recordomvang. Nederland wist zijn positie op deze markt ten koste van Denemarken te versterken.

Vanwege het grote aanbod op de Europese en de wereldmarkt zijn de prijzen in november gedaald naar een historisch dieptepunt. In de loop van 1999 wordt een herstel van de prijzen verwacht. Voordeel van de lage prijzen is wel dat ook op de winkelvloer varkensvlees erg goedkoop werd. Hierdoor en door het sterke imago van varkensvlees stegen de huishoudelijke aankopen met ruim 5%.

Rund- en kalfsvlees

In tegenstelling tot andere sectoren heeft de kalversector een zeer goed jaar achter de rug. Dat jaar werd gekenmerkt door hoge opbrengstprijzen en een handhaving van de ook in 1997 gerealiseerde recordhoeveelheid uitgevoerd kalfsvlees.

In de rundersector neemt het aantal geslachte runderen onder invloed van een kleinere runderstapel af. Met het lagere aanbod is ook de uitvoer van rundvlees teruggelopen. De opbrengstprijzen van met name koeien stonden onder druk. Dit kwam mede door afzetproblemen als gevolg van de economische crisis in Rusland. Rusland was in 1997 nog de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlands rundvlees.

Pluimveevlees en eieren

De binnenlandse pluimveevleesproductie was in 1998 nagenoeg gelijk aan die van 1997. Wel blijkt Nederland meer en meer een importeur van pluimveevlees te worden. Ondanks problemen bij de uitvoer naar Rusland is de sector in staat gebleken om de totale uitvoer op het hoge niveau van 1997 te handhaven. Naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werd meer uitgevoerd. De afzet verliep tegen aanzienlijk lagere prijzen, waardoor de arbeidsopbrengst voor vleeskuikenhouders meer dan gehalveerd is ten opzichte van 1997. Het verbruik nam ondanks de sterk verlaagde en dus concurrerende prijzen van varkensvlees opnieuw verder toe tot 21,9 kg per hoofd van de bevolking.

In de eiersector stonden de prijzen eveneens onder druk door het grote aanbod in verhouding tot de vraag. Dit leidde tot 18% lagere opbrengstprijzen. Als gevolg van deze lage prijzen had ons land wel een sterkere concurrentiepositie op de wereldmarkt, wat de export bevorderde. Daarnaast liet de binnenlandse afzet een goede ontwikkeling zien. Met het aantal van 178 eieren per hoofd van de bevolking at de Nederlander in 1998 gemiddeld 2 eieren meer dan het jaar ervoor!

Werkgelegenheid

De slechte inkomenspositie en de herstructureringsmaatregelen voor de varkens-sector leidden tot een daling van de werkgelegenheid op het boerenbedrijf van 8%. Die afname is gecompenseerd door een groei van het aantal werkenden in de verwerkende industrie. Dat komt voort uit het streven naar hogere toegevoegde waarde in deze bedrijfstak. Zo biedt de Nederlandse vee-, vlees- en eiersector werk aan meer dan
140.000 mensen.

Nadere informatie

Voor nadere informatie: Frans Bruins, hoofd Communicatie, tel. (070)
340 92 92

Deel: ' Vleesverbruik in Nederland met 1% toegenomen '
Lees ook