Gemeente Voorschoten


Voorlichtingspagina week 28 augustus - 3 september
E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting


* Vlietloop

* Welstandscommissie

* Inspraakprocedure

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Collectes

* Kapvergunningen

* Burgerlijke stand

* BouwzakenVlietloop

Op zondag 2 september aanstaande wordt de 26e Vlietloop gehouden. Zowel de start om 12.00 uur, als de finish vinden plaats in de Voorstraat. In verband met deze loop worden de Voorstraat, Bloklaan en de Molenlaan afgesloten voor al het verkeer.

Aan de bewoners van alle hierboven genoemde af te sluiten wegen wordt vriendelijk verzocht hun auto tijdig elders te parkeren. Namens de organisatie van de Vlietloop, hartelijk dank voor uw medewerking!


Welstandscommissie

Op maandag 3 september vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.
De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 725. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.Inspraakprocedure

Uitwerkingsplannen Strandwal A2 en Strandwal A0 en A4 van het bestemmingsplan Starrenburg, eerste partiële herziening.

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend dat met toepassing van de inspraakverordening Voorschoten 1994 en conform artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een inspraakprocedure zal worden gevolgd voor de uitwerkingsplannen `Standwal A2' en `Strandwal A0 en A4' van het bestemmingsplan `Starrenburg, eerste partiële herziening'.

Beide gebieden vormen een onderdeel van de nieuw te bouwen woonwijk Starrenburg II en zijn gelegen in het noordelijk gedeelte van deze wijk, in aansluiting op het bestaande bedrijventerrein aan de Rouwkooplaan en de Veurseweg. Het uitwerkingsplan `Strandwal A2' bevat de bebouwingsmogelijkheden voor een bedrijvenschil en het uitwerkingsplan `Strandwal A0 en A4' bevat de bouwmogelijkheden voor 23 eengezinswoningen waaronder 4 praktijkwoningen. In totaal gaat de wijk Starrenburg II ongeveer 600 woningen omvatten; `Strandwal A0 en A4' omvat dus maar een klein deel van Starrenburg II.

De uitwerkingsplannen zijn mede gebaseerd op een beeldkwaliteitplan, dat een architectonische visie bevat. Deze heeft in de uitwerkingsplannen vorm gekregen in de bouwvoorschriften.

De ontwerp-uitwerkingsplannen liggen vanaf woensdag 29 augustus 2001 tot en met dinsdag 25 september 2001 op werkdagen tussen 8.30 een 12.30 uur en na telefonische afspraak `s middags en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Leidseweg 25 in Voorschoten.

Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt is het mogelijk voor iedereen om mondeling of schriftelijk zijn zijnswijze in te brengen over het plan.

Zienswijzen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij mevrouw M. Kriele, tel. 071-5600761. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de balie van de afdeling Woningen en Bedrijven.Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 29 augustus tot en met dinsdag 12 september 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en na telefonische afspraak (071-5600724)'s middags en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur, voor een ieder ter inzage ligt:

* Een bouwaanvraag voor het plaatsen van een berging aan de Savornin Lohmanplnts 89

* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de woning op de Joke Smitlaan 27

* Een bouwaanvraag voor het oprichten van een carport en vervanging van de berging aan de Krimkade 45

Met toepassing van artikel 15, de zogenaamde binnenplanse vrijstelling, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

Een ieder kan tot en met 12 september schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling. Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ VoorschotenVoornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 29 augustus tot en met dinsdag 26 september 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en na telefonische afspraak (071- 5600724) 's middags en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur, voor een ieder ter inzage ligt:
* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de woning aan de Oranjekade 1

* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de woning aan de Leidseweg 395

* Een bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakopbouw aan Leeuwerikerf 12

Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

Een ieder kan tot en met 26 september schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling. Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ VoorschotenCollectes

In de week van 26 augustus tot en met 1 september wordt er niet gecollecteerd.

In de week van 2 september tot en met 8 september wordt er gecollecteerd door de Nederlandse Kankerbestrijding/Kon. Wilhelmina Fonds.Burgerlijke Stand

Geboren:

* 16aug01 Jeroen z.v. H.J.A. de Mooy en A. Rijkhoek;
* 18aug01 Mylène d.v. M.G. Bauwens en B. de Water;
* 19aug01 Ralph Johannes Cornelis z.v. P.C.R. van Noort en J.C. Plomp;

* 22aug01 Thomas z.v. J.A. Veenstra en B. Smits;
Overleden:

* 02aug01 J.T. van Koesveld e.v. van Ierland, oud 66 jaar;
* 13aug01 A.B.H. van Haasteren e.v. Stavleu, oud 44 jaar;
* 14aug01 A. Callenbach w.v. Kruijff, oud 85 jaar;
* 15aug01 J.C. Pont, wv. Bekooij, oud 89 jaar;
* 15aug01 C.A. van Leeuwen, oud 90 jaar;

* 17aug01 W.C. Keijzer, oud 89 jaar;

* 22aug01 H.C. Pouderoijen wv van Vliet, oud 96 jaar;


Kapvergunningen

Verleende vergunningen:

23 augustus 2001

* voor het snoeien van een treurwilg aan de Raadhuislaan 120
* voor het kappen van een rode beuk aan de W. de Zwijgerlaan 3
* voor het kappen van een meidoorn aan de Tjaikovskilaan 34
* voor het kappen van een els aan de Pr. Mauritslaan 66
* voor het kappen van een japanse kers aan de Brahmslaan 26
* voor het kappen van een els aan de Krimkade 4
* voor het kappen van een lijsterbes en een japanse kers aan Het Wedde 11

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

* Carel Fabritiuslaan 15; (rectificatie) moet zijn Middelgeestlaan bouwnr 38: voor het vergroten van de woning; Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Woningen en Bedrijven van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene Wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunning:
dd 17-08-2001;

* Joke Smitlaan 21; voor het vergroten van de woning;
* Bizetlaan 26; voor het vergroten van de woning; Verleende bouwvergunning van rechtswege:
dd 17-08-2001;

* Meerkoeteiland 39; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Narcisstraat 46; voor het plaatsen van een dakkapel (reeds geplaatst);
Toegestane melding:
dd 17-08-2001;

* Krimkade 47; voor het plaatsen van een berging;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument of plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te `s-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden. Nadere inlichten omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer H. Wester van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071-5600622).Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

Deel: ' Vlietloop Voorschoten voor 26ste keer van start '
Lees ook