Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Vluchtelingenstroom blijft aanzwellen

De aanhoudende vluchtelingenstroom als gevolg van de oorlog in Joegoslavië zorgt zoals bekend voor enorme problemen. Politieke, logistieke en weerkundige redenen hebben tot gevolg dat de hulpverlening momenteel nog moeizaam verloopt. Het Rode Kruis heeft binnen de mate van haar mogelijkheden haar activiteiten nog opgedreven.

Prioritair is nu het verschaffen van schoon water, voedsel, onderdak en medische hulp aan de vluchtelingen. De betrokken gebieden behoren echter tot de armste van Europa waardoor ook bv. de wegeninfrastructuur een vlotte hulpverlening fel bemoeilijkt. In Albanië moet bv. alle transport tussen Kukes en de hoofdstad Tirana gebeuren via een smalle, nauwelijks berijdbare bergweg.

Om de hulpverlening te versnellen heeft het Internationale Rode Kruis in Zagreb (Kroatië) en Ancona (Italië) logistieke steunpunten opgericht. Van hieruit is een luchtbrug ingericht van waaruit de hulpgoederen vertrekken.

Voorts verzamelt het Internationale Rode Kruis aan de hand van verhalen van de Kosovaarse vluchtelingen zoveel mogelijk informatie over de achtergeblevenen in Kosovo zelf. Hierdoor wordt getracht om het contact binnen families te herstellen. In Albanië heeft het Internationale Rode Kruis met behulp van de radiostations 'Deutsche Welle' en 'Voice of America' een systeem uitgewerkt waarbij de namen van de families door opsporingsteams van het Internationale Rode Kruis verzameld worden en doorgegeven worden aan de radiostations die deze informatie regelmatig uitzenden. Familieleden in het buitenland krijgen via deze kanalen nieuws over hun verwanten in Albanië.

Montenegro

Afgelopen donderdag telde het Montenegrijnse Rode Kruis zowat 30.000 vluchtelingen en nog altijd stromen mensen toe. Sommige vluchtelingen trekken verder naar de Albanese stad Shkodra. Het Internationale Rode Kruis en het Montenegrijnse Rode Kruis hebben tot nog toe 900 ton voedsel en hulpgoederen verdeeld. Een vrachtwagen afkomstig uit Zagreb loste 170 tenten terwijl vanuit Belgrado 1.600 matrassen waren aangevoerd. In de steden Berane en Rozaje, verblijven de vluchtelingen in geïmproviseerde opvangcentra zoals fabrieken. Er is noch verwarming, noch stromend water. Vooral matrassen en dekens zijn hier dringend nodig. In Montenegro verblijven momenteel negen medewerkers van het Internationale Rode Kruis, bijgestaan door vrijwilligers van het Montenegrijnse Rode Kruis.

Macedonië

Aan de grens met Macedonië wachten tienduizenden vluchtelingen om te worden binnengelaten. Sommigen wachten al dagen. De hulporganisaties, waaronder het Rode Kruis, hebben nauwelijks mogelijkheden om effectief op te treden in het niemandsland tussen Joegoslavië en Macedonië. Het Rode Kruis wordt geconfronteerd met alsmaar meer zieken te wijten aan voedselgebrek, slechte hygiënische omstandigheden en een tekort aan geneesmiddelen. Intussen werden de eerste doden geteld. Vooral ouderen, zieke en jonge kinderen zijn risicogroepen. De rodekruisteams werken de klok rond om het ergste leed te lenigen.

Een medewerker van het Internationale Rode Kruis die de nacht doorbracht in het niemandsland bij Blace verklaarde: '...de meest blijvende indruk is niet enkel de onwaardigheid van de situatie en de noden op elk gebied maar vooral de diepe collectieve psychologische wonde die geslagen is en met het uur verergert zolang de mensen zich verlaten en in de steek gelaten voelen. Het Rode Kruis is diep verontrust over deze onaanvaardbare situatie en dringt bij de betrokken autoriteiten op een oplossing aan. Het is duidelijk dat de grenzen moeten geopend worden zodat de vluchtelingen rust en veiligheid kunnen vinden in menswaardige omstandigheden.'

Zondag kwam een vliegtuig met tenten, dekens, slaapzakken, schoon water, sanitair en medisch materiaal en voedsel in de Macedonische hoofdstad Skopje aan. Vandaag wordt een nieuwe vlucht met hulpgoederen verwacht. In Macedonië verblijven momenteel veertien medewerkers van het Internationale Rode Kruis, bijgestaan door vrijwilligers van het Macedonische Rode Kruis.

Albanië

Volgens schattingen zijn er nu zo?n 175.000 vluchtelingen in Albanië. Dit cijfer loopt nog altijd op. Door deze massale toestroom blijft het zowel voor de autoriteiten als de hulporganisaties moeilijk om adequate opvang te verzekeren. In Tirana, Kukes, Kruma en Shkodra werden geïmproviseerde opvangcentra ingericht. De slechte hygiënische omstandigheden evenals de overbevolking vormen een bedreiging voor de gezondheid.

Het Albanese Rode Kruis heeft honderden vrijwilligers ingezet om vooral dekens, voedsel en medisch materiaal te verdelen. Voorts staan veertig rodekruisvrijwilligers klaar aan de grens om nieuwe vluchtelingen op te vangen en indien nodig eerste hulp te verlenen.

Meer dan 400 ton hulpgoederen worden eerstdaags verwacht in Albanië. Zondag landde in Tirana al een vliegtuig met aan boord 17.000 dekens en 500 kooksets. Het vliegtuig was vrijdag in het Nederlandse Maastricht opgestegen. In de komende dagen worden nog meer vliegtuigen en hulpkonvooien verwacht.

Het Italiaanse Rode Kruis zet intussen drie tentenkampen op die 5.000 mensen kunnen herbergen. Eén kamp komt in Kukes, de twee andere in de havenstad Durres.

In Albanië verblijven momenteel eenentwintig medewerkers van het Internationale Rode Kruis, ook hier bijgestaan door honderden vrijwilligers van het plaatselijke Rode Kruis.

Joegoslavië

Door de aanhoudende bombardementen zijn er ook in Servië problemen. In de schuilkelders dreigt er een tekort te komen aan hulpgoederen. In Kragujevac bezoeken eerstehulpverleners en psychologen de schuilkelders om steun te verlenen aan de ontredderde bevolking.

Voorts is er een telefonische hulplijn geopend waarop de bevolking speciaal daartoe opgeleide psychiaters kan spreken om trauma?s te verwerken. Intussen heeft het Joegoslavische Rode Kruis voedselpakketten, evenals 19.000 dekens, 44.000 kaarsen en 10.000 jerrycans verdeeld. Ook medisch materiaal is in voorraad om indien nodig te worden geleverd aan ziekenhuizen. In Belgrado verblijven momenteel 11 medewerkers van het Internationale Rode Kruis.

Brussel, 5 april 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Snoeck, tel. kantoor: (02)645.45.01, gsm (075)64.00.23, fax: (02)646.04.41, e-mail: press@redcross-fl.be, bij Tuur Hoste tel. kantoor: (02)645.45.45, gsm: (0476)50.50.58 of bij Axel Vande Veegaete, tel. kantoor: (02)349.55.55, gsm: (075)35.50.08
Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

Deel: ' Vluchtelingenstroom blijft aanzwellen '
Lees ook