Anti Racisme Informatie Centrum

Opinie

Open brief aan de onderhandelaars van CDA, VVD en LPF Amsterdam, 20 juni 2002, Internationale Vluchtelingendag

VluchtelingenWerk Nederland presenteert zevenpuntenplan

Zeven problemen, maar ook: zeven oplossingen

Vandaag, 20 juni, is het Internationale Vluchtelingendag. Ter gelegenheid daarvan wil VluchtelingenWerk Nederland met deze open brief aan formerende partijen een voorstel doen om bij te dragen aan de oplossing van de grootste problemen in het vluchtelingenbeleid.

De afgelopen jaren heeft Nederland vele tienduizenden vluchtelingen het leven gered. Dat is iets waar we trots
op mogen zijn. Nederland heeft een goede traditie in het naleven van mensenrechten. Iedere asielzoeker heeft
toegang tot de asielprocedure, heeft recht op rechtsbijstand en een beroep bij de rechtbank. Ook in Europees verband is Nederland meer dan eens opgekomen voor de mensenrechten en voor de bescherming van menselijke waarden.

Maar in het politieke en publieke debat over vluchtelingen en asielzoekers is de toon de laatste tijd danig verhard. Een afwerende houding is de boventoon gaan voeren. Het wordt nu tijd voor het normaliseren van het debat.
Politici moeten niet langer elkaar proberen te overtroeven in strengere voorstellen, zonder dat de problemen
worden opgelost.

VluchtelingenWerk Nederland is voorstander van een realistisch asielbeleid, gericht op bescherming van vluchtelingen en het aanpakken van problemen. Het vertrouwen van het publiek in de overheid moet worden hersteld. Het actieplan dat wij hierbij presenteren kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Voor zeven dringende problemen heeft VluchtelingenWerk Nederland zeven oplossingen. Wij vonden vandaag, Internationale Vluchtelingendag, een goed moment dit onder uw aandacht te brengen. Een dag om stil te staan bij de
noodzaak van het beschermen van vluchtelingen.

Zeven problemen en het voorstel van VluchtelingenWerk Nederland


1. Meer dan 8000 mensen met een verblijfsvergunning wachten nog in een asielzoekerscentrum op woonruimte in een gemeente. Zij verblijven daar gemiddeld ruim 3,5 jaar zonder dat ze mochten starten met inburgering of werken. Al die tijd hebben deze mensen nog niet met hun integratie kunnen starten.
Oplossing: Gemeenten moeten aan hun wettelijke taakstelling voor huisvesting voldoen, en provincies moeten
hun toezichthoudende taak strenger uitoefenen. Woningbouwcorporaties moeten onder druk worden gezet om de nodige huizen te leveren. Hiertoe moet een speciale task force (commissie) in het leven worden geroepen.

Waar mogelijk wil VluchtelingenWerk Nederland meewerken aan het zoeken naar woonruimte.
VluchtelingenWerk Nederland zal op alle terreinen rond inburgering graag haar bijdrage leveren. Ons netwerk
staat klaar!


2. Integratie. Uit het publieke debat voor en na 11 september is duidelijk geworden dat integratie in onze multiculturele samenleving geenszins vanzelfsprekend is. Veel nieuwkomers doen niet mee en veel Nederlanders zagen onverschilligheid aan voor tolerantie. Het beleid ten aanzien van asielzoekers en vluchtelingen belemmert de integratie, doordat asielzoekers tijdens de procedure afzijdig worden gehouden van de samenleving, ook al duurt dat jaren.
Oplossing: Inburgering moet maatwerk worden. Nadere investering is nodig in de inburgering en in vervolgprogramma's, die leiden tot een goede startpositie in Nederland. Integratie is een tweezijdig proces. Autochtonen en allochtonen moeten niet langs elkaar leven: de belangstelling voor elkaar moet ontstaan door
de ontmoeting tussen hen te stimuleren. Hierin hebben zowel de nieuwkomer als de individuele Nederlander
een eigen verantwoordelijkheid. Asielzoekers moeten na een half jaar verblijf toegang hebben tot onderwijs en werk en na een jaar moet kleinschalige opvang worden geboden, ook als nog niet is beslist op het asielverzoek.


3. Lange wachttijden. Door de grote achterstanden bij de behandeling van asielverzoeken (nu vooral bij de rechtbanken) verblijven veel asielzoekers jarenlang in een opvangcentrum. Dat is uit humanitair oogpunt onaanvaardbaar.
Oplossing: VluchtelingenWerk Nederland heeft voorgesteld door een eenmalige bijzondere maatregel uit de problemen te komen. Deze maatregel houdt in dat een verblijfsvergunning wordt verleend aan wie op 1 april 2001 drie jaar in Nederland was en afkomstig is uit een land waar oorlog of ernstige mensenrechtenschendingen voorkwamen.


4. Opvang in de regio. Aan opvang in de regio, grote vluchtelingenkampen in een van de buurlanden van het land van herkomst, zitten nogal wat haken en ogen. In veel van deze vluchtelingenkampen heerst een gevaarlijke en mensonwaardige situatie. Kindersterfte door ondervoeding, geweld tussen diverse groeperingen, verkrachtingen en gedwongen prostitutie zijn eerder regel dan uitzondering. Oplossing: Nederland kan niet volstaan met steeds maar weer wijzen op de hoge financiële bijdrage aan de UNHCR. Wij mogen niet berusten in de uitzichtsloze situatie waarin miljoenen vluchtelingen verkeren. Daarom moet Nederland, maar vooral de Europese Unie, de UNHCR politiek en financieel steunen om de situatie in de kampen te verbeteren. Door het opzetten van een EU- hervestigingsprogramma kan aan de meest kwetsbaren bescherming in Europa worden geboden.


5. Europa: geen onderlinge strijd, maar gezamenlijk beleid. Europese landen blijven verwikkeld in een strijd om het strengste beleid, om zo asielzoekers af te schrikken. Dit lost de problemen van vluchtelingen niet op. Ook tijdens de EU-top in Sevilla van 21 en 22 juni staan immigratiebeperking en grenscontroles weer centraal. Oplossing: De oplossing moet worden gezocht in een verhoogde inspanning om op korte termijn in EU- verband een gezamenlijk asielbeleid tot stand te brengen. Ook moet er een onafhankelijk Europees Instituut komen dat rapporteert over de (mensenrechten)situatie in de landen van herkomst van vluchtelingen, waarop het EU-beleid gebaseerd zal worden.


6. Zorgvuldige procedure. De Vreemdelingenwet kent vele procedurele waarborgen rond zorgvuldigheid. Behandeling van asielverzoeken in de versnelde AC-procedure (de procedure wordt binnen vijf dagen afgerond; de beslissing valt direct in het Aanmeldcentrum), wordt echter steeds meer de norm. Nu al wordt reeds 40% van het totaal aantal asielverzoeken in het AC afgedaan. Dat houdt het risico in dat asielverzoeken niet voldoende worden onderzocht, met het risico dat vluchtelingen onterecht worden afgewezen.
Oplossing: Behandel alleen duidelijk kansloze asielverzoeken in de versnelde procedure.


7. Terugkeerbeleid. Het huidige terugkeerbeleid is niet effectief. Afgewezen asielzoekers komen automatisch op straat te staan na een definitieve afwijzing van het asielverzoek, ook als niet duidelijk is of zij kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Oplossing: Er moet meer worden geïnvesteerd in het realiseren van daadwerkelijke terugkeer, onder andere door goede afspraken met het land van herkomst en door het starten van monitoring- projecten (het blijven volgen van teruggekeerde vluchtelingen). Daarnaast moeten we terug naar de regel dat wie meewerkt aan de terugkeer, tot die tijd recht houdt op opvang in Nederland.De komende tijd willen wij graag, in overleg met u de voorstellen nader uitwerken en waar nodig aanpassen. Ook zullen wij nader bezien welke specifieke rol wij hierin kunnen vervullen om samen te komen tot een realistisch, maar menselijk vluchtelingenbeleid.

De komende tijd willen wij graag, in overleg met u de voorstellen nader uitwerken en waar nodig aanpassen. Ook zullen wij nader bezien welke specifieke rol wij hierin kunnen vervullen om samen te komen tot een realistisch, maar menselijk vluchtelingenbeleid.

Eduard Nazarski
&nbs
p; &n
bsp;
&nbs
p; &n
bsp; Harry van den
Bergh

Algemeen directeur VluchtelingenWerk Nederland
Voorzitter

Deel: ' VluchtelingenWerk Nederland presenteert zevenpuntenplan '
Lees ook