VluchtelingenWerk

Persbericht

Amsterdam, 7 september 1999

VLUCHTELINGENWERK REORGANISEERT

Het bestuur van Vereniging VluchtelingenWerk Nederland heeft gisteren een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de directeur van de vereniging, Dhr. D. Oosting, ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad. De OR heeft het recht hierover een advies aan het bestuur uit te brengen. Tussen het bestuur en Dhr. Oosting zijn volgens het bestuur onoverbrugbare tegenstellingen in visie gerezen op de positie en het takenpakket van de directeur. Het bestuur benadrukt overigens de grote inzet van Oosting voor de ontwikkeling van de organisatie gedurende de afgelopen jaren. Adjunct-directeur E. Nazarski neemt de leiding van de organisatie waar.

Het voorgenomen besluit van het bestuur komt in een periode waarin VluchtelingenWerk diverse veranderingen doormaakt. Vorige maand kondigde de organisatie een forse bezuiniging aan. De voornaamste oorzaak van deze inkrimping van de begroting voor het jaar 2000 (van 48 naar 43 miljoen) is het feit dat de subsidiëring door het ministerie van Justitie voor het werk in de centra de laatste jaren ernstig achterblijft bij het aantal asielzoekers dat in opvangcentra wacht op een verdere afhandeling van hun asielaanvraag. Vice-voorzitter H van der Leek schetst de situatie als volgt: ?We zitten met de ironische situatie dat het ene deel van het ministerie van Justitie niet wil betalen voor de achterstand en de problemen die een ander onderdeel van Justitie -de IND- veroorzaakt. Zes-en-een-half-duizend mensen zitten al meer dan drie jaar te wachten in de Centrale Opvang op afhandeling van hun aanvraag!? VluchtelingenWerk heeft zich het afgelopen jaar grondig bezonnen op het takenpakket van de organisatie, dat in de loop der jaren sterk was uitgebreid. Op grond van de missie van de organisatie zal men sterk de nadruk blijven leggen op belangenbehartiging van asielzoekers en vluchtelingen. Van der Leek ?Maar er zijn allerlei taken die we er min of meer geruisloos bij hebben genomen, en dat kan niet langer doorgaan. Daar hebben we helaas onvoldoende mensen en onvoldoende middelen voor. Maar ons uitgangspunt blijven we nadrukkelijk trouw: we behartigen de belangen van ieder die met gegronde vrees voor vervolging in Nederland aanklopt voor bescherming.?

Volgens het bestuur van de organisatie noodzaken nieuwe strategische keuzes een reorganisatie van de gehele organisatie. Op de Verenigingsraadsvergaderingen van eind september en midden december zullen de uitkomsten van de in 1998 gestarte verenigingsbrede discussie over identiteit en strategie van de organisatie, de voorgenomen bezuinigingen, plus het meerjaren-beleidsplan aan de leden van de vereniging worden voorgelegd.

Vereniging VluchtelingenWerk is de grootste belangenbehartiger van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Haar voornaamste geldbronnen zijn de Nationale Postcode Loterij en subsidies van ondermeer het ministerie van Justitie. Naast de voorgestelde bezuinigingen werkt VluchtelingenWerk aan het vergroten van inkomsten uit eigen activiteiten, zoals de eigen fondsenwerving en trainingen en opleidingen op het gebied van steun aan asielzoekers en vluchtelingen. VluchtelingenWerk heeft 250 betaalde krachten in dienst die door middel van trainingen, steun aan vrijwilligers en politieke pressie en lobby de belangen van asielzoekers en vluchtelingen behartigen. Bij de ongeveer 400 lokale stichtingen die opereren onder de naam VluchtelingenWerk, zijn ruim 10.000 vrijwilligers actief naast enkele honderden betaalde krachten die door de gemeenten worden gefinancierd.

Deel: ' Vluchtelingenwerk schuift directeur Oosting opzij '
Lees ook