Provincie Noord-BrabantPersbericht

Uitnodiging VMBO expertmeeting Brabant

VMBO is nodig voor versterking economie

Op woensdag 29 januari organiseert de provincie Noord-Brabant een expertmeeting beroepsonderwijs om een gemeenschappelijke lijn voor de verbetering van het VMBO uit te zetten. Dit gebeurt samen met diverse organisaties die op landelijk niveau het beroepsonderwijs in de volle breedte vertegenwoordigen. Met een nieuw regeerakkoord op komst, is het nu de kans om de positie van het VMBO te versterken in het perspectief van de economie, leerlingenzorg en inrichting van het onderwijs.

De Provincie Noord Brabant is van mening dat het onderwijs op dit moment het meest gebaat is met het terugdringen van schooluitval. Deze bestrijding van uitval moet tot stand gebracht worden door een betere begeleiding en maatwerk voor leerlingen, met als resultaat kwalitatief beter toegeruste werknemers en ondernemers. Daarvoor is het nodig een systeem te bevorderen dat de leerling centraal stelt en dat er toe bijdraagt dat de leerling zijn kwaliteiten ten volle kan benutten. "Een leerling, maximaal geschoold op basis van eigen kunnen, heeft een betere kans op succes op de arbeidsmarkt en verwerft daarmee een burgerschap dat gebaseerd is op het respect dat hij of zij afdwingt door het eigen functioneren", aldus gedeputeerde R. Augusteijn van onder andere onderwijs.

Het maatschappelijk effect zal bestaan uit een gemiddeld hoger opgeleide beroepsbevolking en een afname van het aantal probleemsituaties met jongeren. Het levert een bijdrage aan de (Brabantse) samenleving door het bevorderen van het zelfrespect van jongeren en daarmee het respect voor anderen. Een beter functionerend systeem van begeleiding dat de ontwikkeling van jongeren ondersteunt heeft bovendien een preventieve werking die er toe leidt dat de druk op de vrijwillige en geondiceerde zorg afneemt. Dit heeft op zijn beurt weer een gunstig effect op de lengte van de wachtlijsten en de efficiency van de jeugdzorg.

Doel van de bijeenkomst is het formuleren van een gemeenschappelijke lijn bij de aanpak rond de bevordering het beroepsonderwijs, het bepalen van de rol van de verschillende partijen daarin en het bereiken van de benodigde onderlinge afstemming. De drieluik economie, onderwijs en zorg staat daarbij centraal.

De bijeenkomst is een vervolg op de Brabantse VMBO-conferentie van 10 oktober 2002. Deelnemers aan de expertmeeting zijn onder andere: de heer C. Leijnse van de HBO-raad, mevrouw M. Vliegenthart van de Bve-raad (ovb), de heer N. Verbraak van Fontys hogescholen, de heer H. Koole van VNO/NCW, de heer R. Kraakman van Ons Middelbaar Onderwijs, mevrouw R. van de Meulen en de heer J. Karsmakers van de VMBO-projectorganisatie, de heer J.W. Schipper van het SEOB en de Kamer van Koophandel West-Brabant, de heer G. Naaijkens van Naaijkens Luchttechnische apparatenbouw bv en voorzitter van het ROBO-overleg Metaal, de heren Schreurs en Van Balen van het onderwijsplatform Zuid-Nederland, de heer C. Free van het Koning Willem-I college 's-Hertogenbosch en gedeputeerde R. Augusteijn van onderwijs voor de provincie Noord-Brabant

De expertmeeting wordt om 15.00 uur onderbroken voor een perstoelichting.

Deel: ' VMBO expertmeeting Brabant '
Lees ook