Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VN dringen milieugevaarlijke stoffen verder terug (7-2-2003)


Het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) heeft deze week in Nairobi afspraken gemaakt over het terugdringen van milieugevaarlijke chemicaliën en het stimuleren van duurzame consumptie en productie. Volgens staatssecretaris Van Geel is dit een belangrijk resultaat: "hiermee wordt concrete invulling gegeven aan de afspraken van de top in Johannesburg"

De ministers en staatssecretarissen van milieu hebben in Nairobi afgesproken om het gebruik van lood in benzine zo spoedig mogelijk te beëindigen. Veel westerse landen zijn al overgeschakeld op loodvrije benzine, maar voor landen in Afrika en het Midden-Oosten kan dit een belangrijke milieuwinst opleveren. Nederland draagt financieel bij om deze overschakeling mogelijk te maken.

Ook is er in Nairobi vastgelegd dat internationale verdragen over chemische stoffen snel in werking zullen treden. Het verdrag van Rotterdam over de export van gevaarlijke stoffen moet uiterlijk dit jaar in werking treden. Op dit moment hebben 39 landen, waaronder Nederland, het verdrag geratificeerd. Er zijn 50 landen nodig om het in werking te laten treden. Het verdrag van Stockholm over het uitbannen van 12 giftige, niet afbreekbare stoffen moet uiterlijk volgend jaar in werking treden. Op dit moment hebben 27 landen, waaronder Nederland, het verdrag geratificeerd.

Verder zijn er direct uit te voeren maatregelen afgesproken voor alle landen om het gebruik en de emissie van kwik terug te dringen. Voor ontwikkelingslanden is afgesproken dat ze worden geholpen om over te schakelen naar milieuvriendelijke alternatieven. Over twee jaar zal de voortgang worden besproken en zullen verdere maatregelen worden afgesproken, zoals het verbieden van kwik in producten.

In Nairobi zijn ook afspraken gemaakt over een wereldwijd actieprogramma dat landen moet helpen over te schakelen naar duurzame productie en consumptie. Dat betekent onder andere het stimuleren van schone technologieën, ecolabeling en het op termijn afschaffen van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu. Ook zijn er afspraken gemaakt over kennisoverdracht en voorlichting aan consumenten.

Bij de UNEP vergadering waren ruim 100 landen vertegenwoordigd. De bijeenkomst werd bijgewoond door staatssecretaris van Geel van milieu. Van Geel heeft in Nairobi het belang onderstreept van een pan-Europese milieustrategie.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10353&site=persbericht )

Deel: ' VN dringen milieugevaarlijke stoffen verder terug '
Lees ook