vereniging nederlandse gemeenten

bijeenkomsten

welstand in verandering

de welstandszorg is volop in beweging. diverse gemeenten hebben in nauwe samenwerking met hun welstandscommissies interessante initiatieven ontplooid om het welstandsadvieswerk van een beleidsmatige basis te voorzien en de beoordelingscriteria inzichtelijker te maken. beleidsnota’s van onder meer amsterdam, maastricht, den haag, breda, nijmegen en arnhem illustreren dit.
met de voorgenomen wijziging van de woningwet wordt een democratischer en transparantere welstandspraktijk nagestreefd, waarvoor de gemeenten, meer dan nu het geval is, bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen.
de gewijzigde wet zal naar verwachting in 2001 geëffectueerd worden. staatssecretaris j. remkes van vrom heeft onlangs een voorstel voor de wetswijziging aangeboden aan de tweede kamer, tegelijk met het rapport welstand op een nieuwe leest. dit rapport is de neerslag van een onderzoek naar het functioneren van welstand dat architectuur lokaal uitvoerde in opdracht van de rijksbouwmeester. het rapport bevat een reeks praktische aanbevelingen voor verbetering van het welstandstoezicht.
het congres welstand in verandering beoogt de betrokkenen te informeren over bovengenoemde ontwikkelingen. tijdens het congres bieden de federatie welstand en de vng staatssecretaris remkes een opzet aan voor het maken van gemeentelijk welstandsbeleid. in het vervolgtraject wordt de opzet in overleg met andere partijen verder aangevuld. het beoogde eindresultaat is een handleiding voor gemeentelijk welstandsbeleid die onder de gemeenten wordt verspreid. in de voorstellen voor de wetswijziging geldt gemeentelijk welstandsbeleid als randvoorwaarde voor de welstandstoetsing. op basis hiervan zal de gemeenteraad in een welstandsnota zo concreet mogelijke welstandscriteria moeten vastleggen. een handleiding voor gemeentelijk welstandsbeleid kan hiervoor als uitgangspunt dienen. andere onderdelen van het wetsvoorstel betreffen de afschaffing van de meldingsplicht en de verruiming van vergunningvrij bouwen. ook wordt een verplichte openbaarheid van de vergaderingen van de welstandscommissies voorgesteld. tijdens het congres zullen vertegenwoordigers van de rijksoverheid, de lokale overheid en betrokken organisaties spreken over deze en andere aspecten van de veranderende welstandspraktijk.
aan het begin van het congres zal staatssecretaris remkes zijn wetsvoorstel toelichten. vervolgens zal ir. a. timmermans, directeur van de provinciale welstandsorganisatie in friesland, hûs en hiem, ingaan op de consequenties van de wijzigingen voor het welstandsbeleid en de uitvoeringspraktijk. de gemeenten den haag en breda laten zien hoe welstandsbeleid in de praktijk mogelijk en effectief is. rijksbouwmeester prof. ir. w. patijn licht de aanbevelingen uit het rapport welstand op een nieuwe leest toe. deze hebben onder meer betrekking op de wenselijkheid van gebiedsgerichte beoordelingscriteria en meer toetsbare vormen van welstandstoezicht. binnen de randvoorwaarden die de overheid stelt voor het ontstaan en instandhouden van ruimtelijke kwaliteit heeft de ontwerpende discipline uiteraard een grote verantwoordelijkheid. de directeur van de bond van nederlandse architecten, mr. d. van der veer, zal ingaan op de actieve rol die de architect als ontwerper of als lid van de welstandscommissie speelt in het proces van de ruimtelijke kwaliteitszorg. hij zal in zijn bijdrage de visie van de bna op de ontwikkelingen in de welstand uiteenzetten.

excursies
tijdens het middagprogramma staat de utrechtse architectuur centraal. daartoe zijn drie excursiedoelen geselecteerd. onder leiding van deskundige en direct betrokken gidsen wordt de architectuur van de betreffende gebieden bekeken en kan op informele wijze gediscussieerd worden over die kwaliteit en de betekenis van welstand daarbij.


1. de uithof
behalve de congreslocatie zelf, het educatorium (oma), heeft dit boeiende complex voor voorzieningen op het gebied van onderwijs en wetenschap een reeks interessante gebouwen te bieden. genoemd kunnen worden; het minnaert-gebouw (g.j. neutelings); studentenhuisvestingscomplex (r. uytenhaak); hogeschool voor management en economie (mecanoo).


2. stedelijke vernieuwing
het gebied tussen het spoortracé en de catharijnesingel en aangrenzende delen, heeft recentelijk belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. bezocht worden onder meer het voormalige terrein van het academisch ziekenhuis utrecht (thans woongebied met kantoren) en het deel waar binnenkort de nieuwe rechtbank (c. kalfsbeek) wordt opgeleverd. verder voert de excursie langs het grondig gerestaureerde voormalige duitse huis (omgebouwd tot hotel) en het wooncompex mariaplaats/walsteeg (b. van reeth), binnen de grenzen van de vroegere immuniteit van sint-marie.


3. leidsche rijn
het startpunt van de excursie is het informatiecentrum leidsche rijn (cepezed/j. pesman). hier wordt aan de hand van een maquette en plankaarten een nadere toelichting gegeven op de verdere ontwikkeling van deze utrechtse vinex-locatie. centraal staan de eerste projecten naar het ontwerp van o.a. dkv, k. oosterhuis, s. soeters en architectenbureaubureau van herk en de kleijn.

––––––––––––––––––––––––––––programma––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---

09.30 - 10.00
uur ontvangst


10.00 - 10.10 opening door de dagvoorzitter, r.j.g. bandell, voorzitter federatie uur welstand, mede namens de vng en het nirov (nederlands instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting)


10.10 -10.25
uur staatssecretaris j.w. remkes van vrom.


10.25 - 10.45 prof. ir. w. patijn, rijksbouwmeester, over welstand op een nieuwe uur leest1)


10.45 - 11.05 ir. a. timmermans, directeur hûs en hiem, over de voorgenomen uur wetswijzigingen en welstandsbeleid


11.05 - 11.25
uur pauze


11.30 - 11.45 ir. p. van der grinten, hoofd bouw- en woningtoezicht gemeente breda, uur over (het maken van) welstandsbeleid in breda


11.45 - 12.00 ir. th. asselbergs, voorzitter welstandscommissie den haag, over (het uur maken van) welstandsbeleid in den haag


12.00 - 12.15
uur mr. d. van der veer, directeur bond van nederlandse architecten


12.15 - 12.30 mw. mr. a.h. brouwer, burgemeester van utrecht, over het welstandsbeleid uur in utrecht


12.30 - 12.45
uur optreden driek van wissen


13.00 - 14.00
uur lunch


14.00 - 15.45
uur excursies


1) de publicatie welstand op een nieuwe leest, is een uitgave van het ministerie van vrom, bureau rijksbouwmeester en wordt bij het congres aan de deelnemers uitgereikt.

–––––––––––––––––––––––––––––data locaties––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

het congres wordt gehouden op 26 november 1999 in het educatorium, leuvelaan 1 te utrecht.

–––––––––––––––––––––––––––––doelgroep––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

het congres is bedoeld voor (gemeentelijke) bestuurders, (beleids)amb-tenaren betrokken bij de welstandsadvisering, leden van welstandscommissies, architecten, stedenbouwkundigen, planologen en andere geïnteresseerden

––––––––––––––––––––––––––––kosten––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

de kosten van deelname aan dit congres bedragen ƒ 261,-- per persoon (lid van de vng, nirov en fw) en ƒ 371,-- per persoon (geen lid). dit is inclusief de publicatie welstand op een nieuwe leest, een uitgave van het ministerie van vrom, bureau rijksbouwmeester, lunch en excursies.
u ontvangt in de komende weken afzonderlijk een factuur voor de deelnemersbijdrage.

.––––––––––––––––––––––––––––inschrijving––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

voor belangstellenden is een inschrijfformulier bijgesloten dat zo spoedig mogelijk dient te worden teruggestuurd aan het congres- en studiecentrum vng, postbus 30435, 2500 gk den haag. u kunt het inschrijfformulier ook per fax verzenden. het faxnummer is: 070-3738743 of
3635682.
ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging. uw inschrijving is bindend.
studenten aan universiteiten en hbo-instellingen die jonger zijn dan 27 jaar krijgen door bijsluiting van een kopie van hun collegekaart 75% korting. de stichting fonds hartman verstrekt de korting.

–––––––––––––––––––––––––––––annulering––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

annulering van de inschrijving kan alleen schriftelijk tot uiterlijk één week voor de bijeenkomst. bij verhindering kan uw plaats wel worden ingenomen door een vervanger. indien annulering of verhindering niet één week van tevoren wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

–––––––––––––––––––––––––––––––inlichtingen–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

congres- en federatie welstand nirov

studiecentrum vng (mw. drs. c. van (frank evers en anke weert) wellecomme)

postbus 30435 postbus 68 postbus 30833


2500 gk den haag 6800 ab arnhem 2500 gv den haag

tel. 070-3738459/373846
(doorkiesnummers) tel. 026-4421742 tel. 070-3028436

fax: 070-3738743/3635682 fax: 026-4429404 e-mail: wellecomme@nirov.nl

e-mail: cs@vng.gemnet.nl e-mail: fw@fw.nl www.nirov.nl

Deel: ' VNG-bijeenkomsten 'Welstand in Verandering' '
Lees ook