Vereniging Nederlandse Gemeenten

Persbericht

VNG presenteert actieprogramma `Geweld op straat'

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft vandaag het actieprogramma >Geweld op straat= gepresenteerd. Dit actieprogramma gaat uit van een brede maatschappelijke aanpak om het geweld op straat te beheersen. De overheid - lokaal en landelijk - dient hierbij het voortouw te nemen. VNG-bestuursvoorzitter mr. I.W. Opstelten presenteerde het actieprogramma ter gelegenheid van de ondertekening van het Bestuursakkoord-nieuwe-stijl.
De VNG heeft het actieprogramma `Geweld op straat' opgesteld om de afspraken over veiligheid in het bestuursakkoord met kracht ter hand te nemen. Het actieprogramma bevat maatregelen die gemeenten nemen om het geweld op straat te beheersen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar korte-termijn-acties en lange-termijn-beleid. Verder geeft het actieprogramma aan welke ondersteuning van het Kabinet nodig is.
De hoofdlijnen van het actieprogramma `Geweld op straat' betreffen: Acties die op korte termijn van start kunnen gaan $ Gemeenten stellen in samenwerking met politie en Openbaar Ministerie (OM) duidelijke grenzen aan het gedrag in de publieke ruimte. $ Gemeenten treden in overleg met de lokale maatschappelijke organisaties en burgers over de bijdragen die zij leveren aan een veilig klimaat en het terugdringen van het geweld op straat. $ Gemeenten spreken de plaatselijke horeca aan op de noodzakelijke beperking van het uitgaansgeweld. Doel is via overleg en samenwerking een gezamenlijke strategie te bepalen onder andere over de handhaving. $ De VNG biedt nog in 1999 gemeentebestuurders gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en (regionaal) in gesprek te treden met vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. Ook draagt de VNG handreikingen aan voor lokaal optreden, onder andere door het beschikbaar stellen van juridische voorbeelden en modelbepalingen voor de algemene plaatselijke verordening (APV).
$ Het Informatiepunt Lokale Veiligheid, een samenwerkingsproject van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK), Justitie en de VNG, verzamelt kennis en ervaringen over de aanpak van het geweld op straat en maakt deze toegankelijk voor gemeenten, politie en OM. Het gaat hierbij om het toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk, het uitwisselen van informatie over succesvolle methodieken en het organiseren van expert-meetings. Aan de orde komen thema=s als de effecten van gecombineerd alcohol- en druggebruik en het omgaan met verschillende etnische en culturele groepen. Minister Peper van het ministerie van BZK heeft vandaag de website van het ILV officieel in gebruik gesteld (te bereiken via internet: www.ilv.nl of GemNet-Publiek: web.ilv.gemnet.nl).

Actiepunten voor het Kabinet
$ Aanscherping van bevoegdheden en regelgeving zodat gemeenten en politie adequaat kunnen optreden tegen geweld op straat. Dit betreft:
- het tegengaan van illegaal wapenbezit - de mogelijkheid om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen - invoering van de Wet Bureau integere besluitvorming openbaar bestuur (Bibob)
- een Wet op de openbare inrichtingen

- mogelijkheden om groepscriminaliteit aan te pakken $ Uitbreiding en goede verdeling van de politiesterkte, zowel in steden als op het platteland.

- Intensivering van de aanpak van de jeugdcriminaliteit. De resultaten en mogelijkheden van de pilot-projecten `Jeugd en veiligheid' moeten voor alle gemeenten beschikbaar komen. Aan de voortdurende onzekerheid over de financiering van de alom gewaardeerde HALT-afdoening moet een einde komen.

- Coördinatie van het landelijke veiligheidsbeleid. Het Integraal veiligheidsplan (IVP) dat het Kabinet in voorbereiding heeft, moet hiervoor een kader bieden.

Naast deze actiepunten ontwikkelen gemeenten algemeen preventief beleid dat vooral op langere termijn effecten heeft. Actief wijk- en buurtbeheer speelt hierin een belangrijke rol.


4 maart 1999

Deel: ' VNG presenteert actieprogramma 'Geweld op straat' '
Lees ook