Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Persbericht

VNG protesteert tegen bezuiniging geluidbeleid

De VNG protesteert tegen het plan van minister Pronk om 250 miljoen gulden te besparen op het geluidbeleid. Als kabinet en parlement hiermee instemmen betekent dit voor veel Nederlanders dat zij ernstige tot zeer ernstige hinder ondervinden. De voorgenomen bezuiniging leidt tot situaties waar geluidbelasting van 65 dB(A) blijven bestaan en het zelfs in aantal toeneemt. Dit als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen als de toenemende verkeersintensiteit en de groeiende behoefte aan bouwlokaties.

Ook vindt de VNG een dergelijke bezuiniging in strijd met de Wet geluidhinder. Nu wordt in de wet nog uitgegaan van een richtwaarde van 50 dB(A) als na te streven maximale geluidbelasting bij woningbouw. Momenteel vindt er een sanering plaats van woningen met een geluidbelasting van 65 dB(A) en hoger. Deze sanering, die tot tot 2010 zal duren, neemt dan nog meer tijd in beslag doordat het aantal geluidbelaste woningen als gevolg van de bezuining groeit. Voor de wettelijk voorziene saneringsoperatie schiet het rijksbudget reeds tekort.

Daarnaast heeft het voornemen van minister Pronk een negatieve invloed op de voorgenomen decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het geluidbeleid. Hiermee wordt de basis van een krachtig geluidbeleid door gemeenten en provincies aangetast.

De VNG heeft minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat schriftelijk op de hoogte gesteld van haar protest en wil op korte termijn overleg met minister Pronk over de voorgenomen bezuiniging.

19 augustus 1999

Deel: ' VNG protesteert tegen bezuiniging geluidbeleid '
Lees ook