Vereniging Nederlandse Gemeenten

Welzijnsbeleid nog meer leiden door vraag en kwaliteit(24/5/02)

Welzijnsbeleid nog meer leiden door vraag en kwaliteit Ontkokering op rijksniveau, gerichte stimuleringsregelingen, de aanwezigheid van een stimulerende aanjager en de vaststelling van wet- en regelgeving waren de afgelopen jaren dé succesfactoren voor gemeentelijk welzijnsbeleid.

Die conclusie heeft de VNG neergelegd in een reactie op de uitvoering van de Welzijnsnota over de periode 1999 - 2002. Succesvolle activiteiten in deze periode waren de breedtesportimpuls, het project lokaal jeugdbeleid, de tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk, de woonzorgstimuleringsregeling en de uitbreiding van de kinderopvang, aldus de VNG.

Staatssecretaris Vliegenthart (VWS) had alle betrokkenen bij het welzijnsbeleid gevraagd een soort bestuurlijke terugblik op het beleid te verwoorden. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de Welzijnsnota 2003 - 2006.

Veel afspraken over de samenwerking bij het welzijnsbeleid zijn neergelegd in het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS). De samenwerking geldt niet alleen voor de verschillende bestuurslagen maar ook en vooral de gemeente, het veld en de burger. Was de situatie vier jaar geleden nog zo dat de gemeente via de instellingen met burgers communiceerde, inmiddels laat de praktijk zien dat er over de hele linie hard wordt gewerkt aan vraagsturing en monitoring, zo schetst de VNG een van de belangrijkste veranderingen van de laatste jaren.

Budget
De VNG benadrukt opnieuw dat het voor een goede uitvoering van het beleid, zoals de Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK), noodzakelijk is dat voor gemeentelijke taken die uit de wet voortvloeien, een toereikend budget aan het gemeentefonds wordt toegevoegd. Als gevolg van de extramuralisering van de zorg zal het belang van het welzijnswerk in de komende jaren alleen maar toenemen, verwacht de VNG.

Daarom is volgens haar ook meer dan ooit kwaliteitsverbetering nodig. Van de voornemens hiervoor is echter nog maar weinig terechtgekomen, meent de VNG, die vooraf nauwelijks betrokken is geweest bij het project Welzijn versterkt. De sector moet volgens haar de komende jaren veel beter gepositioneerd worden. Dat zou onder meer kunnen door activiteiten en resultaten veel inzichtelijker te maken.

De VNG verwacht verder van de rijksoverheid dat zij het proces van meer vraaggericht werken beter gaat faciliteren dan in de afgelopen vier jaar is gebeurd.

Deel: ' VNG reactie op uitvoering Welzijnsnota '
Lees ook