Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNG-standpunt toekomst gemeentelijk arbeidsmarktbeleid (30/5/2002)

In de notitie 'Reïntegratie, participatie en gesubsidieerde arbeid' formuleert de VNG haar standpunt over de toekomst van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid en in het bijzonder de gesubsidieerde arbeid. Doel van deze notitie is een gemeentelijk standpunt over de toekomst van de huidige gesubsidieerde arbeid te formuleren ten behoeve van de kabinetsformatie. Kern van het standpunt is dat arbeidsmarktinstrumenten - waaronder gesubsidieerde arbeid - noodzakelijk blijven om gemeentelijke reïntegratie - én participatieverantwoordelijkheden voor burgers die (tijdelijk of langduriger) ondersteuning nodig hebben te kunnen waarmaken. Teveel mensen staan nog onnodig aan de kant; een reductie van arbeidsmarktmogelijkheden van gemeenten doet geen recht aan de noodzaak om zoveel mogelijk burgers te activeren en zo mogelijk toe te leiden naar arbeid.

Deel: ' VNG-standpunt toekomst gemeentelijk arbeidsmarktbeleid '
Lees ook