Vereniging Nederlandse Gemeenten


---

VNG start Operatie Integratie (13/03/03)

De integratie van allochtonen in Nederland is niet mislukt, maar kan wel verbeterd worden. Gemeentelijke eisen, wensen en mogelijkheden voor een daadkrachtig integratiebeleid vragen niet om nieuwe wet- en regelgeving, maar om een betere aansluiting van beleidsterreinen. De VNG start hiertoe 'Operatie Integratie'; een aanpak waar op verschillende terreinen praktische en werkbare oplossingen worden voorgesteld om tot verbetering van het integratiebeleid te komen.

De VNG pleit er bij de rijksoverheid voor om de middelen van het Fonds Werk en Inkomen en de middelen voor inburgering, oudkomers en volwasseneneducatie samen te voegen in één participatiefonds. Gemeenten krijgen zo de mogelijkheid om gedurende een periode van drie jaar nieuwkomers een traject aan te bieden waarvan het leren van de taal, het volgen van een beroepsopleiding, toetreding op de arbeidsmarkt en volwaardige deelname in de maatschappij onderdeel uitmaken. Ook opvoedingsondersteuning en welzijnswerk moeten ingezet worden om het traject te ondersteunen.

Met de 'Operatie Integratie' wordt verder aandacht besteed aan het helder formuleren en handhaven van rechten en plichten voor zowel allochtonen als autochtonen, verbetering van het leefklimaat in buurten en wijken en het bevorderen van participatie.

De VNG ondersteunt met de 'Operatie Integratie' gemeenten bij het uitvoeren van haar taak om evenwicht te brengen in de samenleving.

De nota 'Operatie Integratie' is inmiddels aan de kabinetsformateurs overhandigd.

Den Haag, 13 maart 2003

Deel: ' VNG start Operatie Integratie (13/03/03) '
Lees ook