Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNG zet in op versterking gemeentelijke processen bij rampenbestrijding (18/7/02)

De VNG heeft aan SGBO, onderzoeks- adviesbureau van de VNG BV, de opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een project voor de versterking van de gemeentelijke processen bij rampenbestrijding. Dit betreft één van de actiepunten die het Kabinet heeft geformuleerd naar aanleiding van de Vuurwerkramp.

Verschillende gemeentelijke diensten hebben, naast de operationele diensten, een substantiële taak bij de rampenbestrijding. Gemeentelijke processen als voorlichting, registratie en informatie, opvang en nazorg vragen voor, tijdens en na afloop van een ramp om een grote gemeentelijke inspanning. Het project richt zich op het ontwikkelen van methoden om de (voorbereiding op) de rampenbestrijding ook in de zogeheten vierde kolom zo effectief mogelijk vorm te geven.

SGBO heeft inmiddels een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van verschillende gemeenten. De eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep was op donderdag 4 juli. Door de klankbordgroep is gereageerd op de verschillende deelprojecten die onderdeel uit zullen maken van het project. De klankbordgroep blijft deze functie ook in de toekomst vervullen. Gemeenten die met elkaar over de gemeentelijke processen bij rampenbestrijding van gedachten willen wisselen, kunnen daarvoor terecht op het gemeentelijk forum van de website van het programma Slagen voor Veiligheid: www.slagenvoorveiligheid.nl. De website dient ook als basis voor de kennisnetwerken die in het kader van het project zullen worden opgericht.

De komende tijd stelt SGBO een drietal regionale actiegroepen samen om over de gemeentelijke taken bij rampenbestrijding te discussiëren en mogelijke knelpunten en oplossingen te formuleren. De bijdrage van de actiegroepen dient mede als basis voor een handreiking. In november van dit jaar organiseert de VNG een symposium, waar de handreiking wordt gepresenteerd en gemeenten de gelegenheid krijgen hun ervaringen uit te wisselen.

Het project maakt deel uit van het programma Slagen voor Veiligheid dat de VNG in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opgezet om de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering en implementatie van de gemeentelijke actiepunten. De VNG zal op de website van het programma regelmatig informatie over de voortgang van het project plaatsen. Daarnaast zijn op de website ook verschillende reeds verschenen handreikingen en andere informatie over het programma opgenomen.

Zoekwoorden:

Deel: ' VNG zet in op versterking gemeentelijke processen bij rampenbestrijd.. '
Lees ook