vereniging vno-ncw

samenwerken waar het kán

den haag, april 2000 niek jan van kesteren, algemeen directeur vno-ncw

'onze organisatie is salonfähig geworden.' jos jacobs, die per 1 februari 1999 afscheid nam als algemeen directeur van vno-ncw, zei het in zijn laatste interview met forum. vno-ncw is in de loop der jaren salonfähig geworden. ‘niet omdat wij veranderd zijn, maar omdat de omgeving is veranderd en de waardering voor het ondernemerschap is toegenomen. ’

jacobs gaf in vogelvlucht een terugblik op de afgelopen 25 jaar: ‘het is bijna niet te geloven dat een samenleving in een relatief korte tijd zo drastisch kan veranderen. in de jaren zeventig stonden we op de drempel van een sociale economie, die ver van de markt stond. met enige overdrijving: we waren bijna rijp om ons bij joegoslavië aan te sluiten, als je kijkt naar de pogingen van de vakbeweging om tot arbeiderszelfbestuur te komen. ’ maar de kentering kwam: ‘ondernemers zijn nu gerespecteerde leden van de samenleving geworden met een status die haast vergelijkbaar is met die van sporthelden en artiesten. ze worden gezien als brengers van welvaart en werkgelegenheid. ’

1999 was een jaar waarin veel werd teruggekeken. honderd jaar eerder was de vereeniging van nederlandsche werkgevers (vnw) opgericht, de eerste voorloper van vno-ncw. met een jubileumcongres onder de titel ‘balans’ en een feest in den haag vierde vno-ncw daarom op vrijdag 5 november 1999 het 100-jarig bestaan van de centrale werkgeversorganisaties in nederland. er waren meer dan 2.000 leden van vno-ncw bijeen die dag. de ministerraad was een uur eerder begonnen om diverse bewindslieden in staat te stellen op tijd bij de jubileumviering aanwezig te zijn. aanwezig was ook koningin beatrix, die het eerste exemplaar in ontvangst nam van het jubileumboek ‘ondernemers verbonden’ van de auteurs jan bruggeman en aart camijn. ter gelegenheid van het jubileum had ptt post een speciale postzegel laten verschijnen. en in maliebeeld, de expositieruimte van vno-ncw in de malietoren, werd onder de titel 100 beelden een speciale tentoonstelling van plastieken afkomstig uit nederlandse bedrijfscollecties gehouden.

vrijdag 5 november was ook de dag van het afscheid van vno-ncw-voorzitter hans blankert, die bij die gelegenheid werd benoemd tot commandeur in de orde van de nederlandse leeuw, en de officiële start van zijn opvolger, jacques schraven, de voormalig president- directeur van shell nederland.

het jubileumjaar kende overigens niet alleen vreugde. enkele malen werden we opgeschrikt door het overlijden van personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onze organisatie( s). ik denk daarbij onder anderen aan gerrit van dam, die eind jaren zestig, begin jaren zeventig algemeen secretaris was van het toenmalige ncw. hij overleed in januari 1999 op 76- jarige leeftijd. ik denk ook aan jan de wit, van 1975 tot 1979 voorzitter van het ncw, die in juli 1999 is gestorven. hij werd 80 jaar.

het jubileumjaar 1999 werd verder gekenmerkt door, opnieuw, een groei van het aantal leden. dat gold voor de centrale organisatie, maar ook voor de aan vno-ncw gelieerde regionale werkgeversverenigingen en voor jong management. groei was er ook door ledenaanwas in het midden- en kleinbedrijf. logisch dus dat het platform mkb in onze vereniging een prominente rol vervult. het platform, dat in januari 1999 werd ingesteld, toonde zich op diverse fronten actief, onder meer bij activiteiten gericht op het verminderen van de loodzware administratieve- lastendruk op nederlandse ondernemingen. groei was er ook in het kantoor brussel van vno-ncw. daar werd in 1999 de basis gelegd voor een uitbreiding, die per 1 januari 2000 is gerealiseerd. in het kantoor brussel hebben enkele europese vertegenwoordigingen van bij vno-ncw aangesloten branche- organisaties (verbond van verzekeraars en energiened) en van syntens en het economisch instituut voor het midden- en kleinbedrijf (eim) hun intrek genomen.
de voortgaande groei van vno-ncw zorgt ook voor een gezonde financiële basis, waardoor het de afgelopen jaren al enkele keren mogelijk was de contributie eenmalig te verlagen. vorig jaar kon het bestuur besluiten de contributie per 1 januari 2000 structureel met 4 procent omlaag te brengen.
groei dus in 1999. groei vanuit een duidelijke visie op de positie van vno-ncw in de nederlandse verhoudingen. hans blankert, in 1992 begonnen als voorzitter van het ncw en sinds 1995 voorzitter van vno-ncw, had een duidelijke opvatting over de rol en de plaats van ‘zijn’ organisatie. hij begreep dat je het in deze tijd niet alleen kunt. samenwerking met anderen is nodig en – waar het kán – bondgenootschap met andere partijen om zo tot werkbare resultaten te komen.
‘onverstoorbaar, onvermoeibaar en gewapend met de kracht van de humor zocht je naar ‘balans’ in de maatschappelijke verhoudingen’, zei jacques schraven bij het afscheid van hans blankert. om meteen ook zijn eigen visitekaartje af te geven: ‘ik wil hier graag mee doorgaan. vno-ncw is een organisatie die de belangen van ondernemend nederland behartigt en dat bij voorkeur doet in samenspraak met anderen. wat mij betreft blijft dat zo. ’

en samenwerking wás er in 1999. met een groot aantal partijen. sommige waren vertrouwd, andere nieuw. natuurlijk was er de vakbeweging, met wie we één lijn trokken in het verzet tegen kabinetsplannen voor een nieuwe, sterk gecentraliseerde uitvoering van de sociale zekerheid. en met wie we het erover eens werden dat een deel van het geld dat de carl bertelsmann preis (een duitse prijs voor het nederlandse ‘poldermodel’) ons twee jaar geleden opleverde, geen betere bestemming kon krijgen dan noodhulp aan het getroffen kosovo. ook werd samengewerkt met het nederlands centrum voor directeuren en commissarissen (ncd). samen met het ncd werden aanbevelingen opgesteld met betrekking tot het hanteren van optieregelingen in het beloningsbeleid van ondernemingen.

natuurlijk was er ook de rijksoverheid, de partij die door een belangenorganisatie als vno-ncw traditiegetrouw kritisch wordt gevolgd, maar waarmee je soms ook goed afspraken kunt maken. in beider belang. een hoogtepunt was in april 1999 het convenant ‘benchmarking’, dat de ministers pronk (vrom) en jorritsma (economische zaken) afsloten met vno-ncw en met brancheorganisaties van energie- intensieve bedrijven. de industrie belooft in het convenant qua energieeffeciency tot de wereldtop te gaan behoren; de overheid ziet af van aanvullend specifiek beleid op het gebied van co 2 -uitstoot en energiebesparing.

maar ook op andere terreinen werd samengewerkt. bij het grote- stedenbeleid bijvoorbeeld, een onderwerp dat veel ondernemers direct raakt. samen met onder andere het ministerie van binnenlandse zaken werden acht werkconferenties belegd rond het thema de ondernemende stad. de regionale werkgeversverenigingen waren er actief bij betrokken, evenals mkb nederland en de vereniging van nederlandse gemeenten. het waren inspirerende bijeenkomsten, waarin de praktische problemen en vooral ook de mogelijkheden van de grote steden centraal stonden. ook op het gebied van onderwijs werden via samenwerking resultaten geboekt. op initiatief van vno-ncw is drie jaar geleden al de stichting computerbemiddeling onderwijs opgericht. deze stichting maakt gebruikte computers, die door ondernemingen beschikbaar worden gesteld, geschikt voor een tweede leven, dat zich meestal in het onderwijs afspeelt. vanwege het succes van de stichting heeft het kabinet het bestuur vorig jaar gevraagd om behalve het onderwijs ook andere maatschappelijke sectoren te gaan bedienen, zoals buurthuizen, bibliotheken, instellingen voor buitenschoolse opvang, gevangenissen en dergelijke. het bestuur heeft positief gereageerd op dit verzoek. de stichting kreeg een nieuwe naam: stichting furbie computers en het bestuur werd breder van samenstelling. inmiddels is de 100.000 ste gebruikte computer opgeleverd.

een bijzondere vorm van samenwerking kreeg gestalte in het project een technische les, een actie die erop was gericht kinderen éérder belangstelling voor techniek bij te brengen. jonge mensen kiezen immers nog veel te weinig voor technische of exacte opleidingen. onder het motto maak een lesplan, win je droomreis werd leraren basisonderwijs en studenten van pabo’s gevraagd een les of een lessenserie te bedenken rond een technisch thema, maar inpasbaar in een regulier vak. de beste lesplannen werden bekroond door een jury onder leiding van hans blankert en gepubliceerd in een praktisch werkboek, dat aan alle nederlandse basisscholen werd gestuurd. de prijsvraag een technische les is het resultaat van samenwerking tussen vno-ncw, diverse aangesloten organisaties (avbb, awvn en fme- cwm), het opleidingsfonds voor de procesindustrie (ovp), hoogovens, dsm en de kpc groep.

en dan wordt sinds enige tijd ook samengewerkt met het leger. tijdens een van zijn laatste optredens als voorzitter van vno-ncw, ondertekende hans blankert een overeenkomst met staatssecretaris henk van hoof van defensie. bedrijfsleven en defensie gaan meer samenwerken en hebben daartoe een adviserend platform opgericht. de samenwerking betreft thema’s als arbeidsmarkt, opleidingen, uitwisselingsprojecten en civiel- militaire samenwerking bij vredesoperaties. het platform gaat ook onderzoeken hoe de krijgsmacht een breder draagvlak in de samenleving kan krijgen, onder meer om de werving van beroepsmilitairen te verbeteren. opnieuw geldt: in beider belang. verdere verbetering van de service aan onze leden, was in 1999 één van de doelstellingen van vno-ncw. onderzoek onder de lezers van ons opinieblad forum wees uit dat de formule aanslaat, maar dat structuur en vormgeving voor verbetering vatbaar waren. de nieuwe lay-out kon op 1 januari 2000 geïntroduceerd worden.

nieuw was ook dat in 1999 internet écht is doorgedrongen tot het bureau van elke nederlandse ondernemer. steeds meer informatie van vno-ncw wordt via dit medium ontsloten. zo kunnen leden voorlichtingsbrochures niet alleen telefonisch opvragen (via de speciale brochurelijn vnoncw), maar ook razendsnel via internet in huis krijgen.
in het streven naar verdere verbetering van de service aan de leden past ook de intensivering van de samenwerking tussen vno-ncw en awvn, waartoe kort voor de eeuwwisseling door de besturen van beide verenigingen werd besloten. het vergroten van de doelmatigheid van onze gezamenlijke activiteiten op sociaal- economisch terrein is het doel. de organisaties hebben veel gemeenschappelijke leden, voor wie de samenwerking moet leiden tot méér kwaliteit tegen lagere kosten. als uitgangspunt is gekozen dat beide verenigingen hun autonomie behouden en blijven werken vanuit hun eigen kantoren (vno-ncw in den haag; awvn in haarlem).
en zo bracht de eeuwwisseling voor onze organisatie meteen ook weer een nieuwe uitdaging voor de nabije toekomst. ik heb er alle vertrouwen in dat we ook die uitdaging aankunnen.

Deel: ' VNO-NCW directeur Samenwerken waar het kan '
Lees ook