Vereniging VNO-NCW


Belastingherziening 2001

Aan de voorzitter en leden van de
Vaste Commissie voor Financiën uit de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Briefnummer
99/18.883/K/Ha Den Haag
14 oktober 1999
Onderwerp
Belastingherziening 2001
Telefoonnummer
070 349 0419

Hoogedelgestrenge dames en heren,

De Vereniging VNO-NCW zendt u hierbij haar commentaar op de notas naar aanleiding van het verslag inzake de Belastingherziening 2001. In dit commentaar wordt ingegaan op een twintigtal onderwerpen. Eén daarvan is de dreigende directe lastenverzwaring van 400 à 500 mln voor werkgevers op het punt van de werknemersspaarregelingen.

Enkele andere onderwerpen zijn de niet-aftrekbaarheid van de werkelijk gemaakte arbeidskosten, de ongelijke behandeling in de oudedagsvoor-zieningen en de lastenverzwaring voor de houders van een aanmerkelijk belang. Wat de oudedagsvoorzieningen betreft, wordt ook ingegaan op de onduidelijkheid waar het gaat om de uitvoerbaarheid van het voorgestelde systeem.

VNO-NCW verzoekt u haar commentaar bij uw verdere beschouwingen over dit wetsvoorstel te betrekken.

Voor de goede orde deelt VNO-NCW u tenslotte mee dat een kopie van deze brief heden is gezonden aan de minister en de staatssecretaris van Financiën.

Hoogachtend,Meer informatie: https://www.vno-ncw.nl/belastingplan

Zoekwoorden:

Deel: ' VNO-NCW over Belastingherziening 2001 '
Lees ook