Vereniging VNO-NCW

Leden

Millenniumproblematiek: aansprakelijk of aanspreekbaar?

De Vereniging VNO-NCW heeft het genoegen u uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst Millenniumproblematiek: aansprakelijk of aanspreekbaar?, op'

woensdag 20 oktober 1999 14.00 - 17.30 uur
in de Grote Zaal van de Vereniging VNO-NCW Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12 te Den Haag.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met ACB Conflictmanagement voor het bedrijfsleven.

Ondernemingen worden ook de komende maanden nog met diverse praktische en juridische millenniumvraagstukken geconfronteerd. Deze kunnen zich zowel in de industrie als bij de dienstverlening en de informatieverstrekking voordoen. Ondernemingen zullen andere ondernemingen of instellingen aansprakelijk kunnen stellen of aangesproken kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst zal worden nagegaan wat een onderneming de laatste maanden van dit jaar en de eerste maanden van volgend jaar nog kan doen om zich zo goed mogelijk op het voorkomen van problemen voor te bereiden. Tevens zal worden besproken wat een onderneming kan doen als er ondanks een dergelijke voorbereiding toch iets verkeerd loopt.

De bijeenkomst zal vooral praktijkgericht zijn. Er zullen handreikingen worden gegeven voor te treffen maatregelen, zoals het onderschrijven van de Erecode 2000, en voor conflictmanagement.

Bij conflictmanagement wordt aandacht besteed aan mediation, een vorm van geschilbemiddeling, waarbij partijen in eigen beheer, onder leiding van een onafhankelijke derde, hun conflict oplossen. Mediation kan een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen van langdurige geschillen rond de millenniumproblematiek. Deskundige sprekers zullen verschillende aspecten van de millenniumproblematiek belichten. Tijdens de bijeenkomst zal ook ruim gelegenheid zijn voor discussie.

Het programma treft u hier aan.

De toegangsprijs bedraagt f 75,- (exclusief 17,5% BTW) per persoon. Dit bedrag wordt via de éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen. De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst bij de Vereniging VNO-NCW. U kunt zich door middel van bijgaand aanmeldingsformulier opgeven. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij Kitty Dellemijn (tel. 070 349 03 74).

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en een routebeschrijving.

Deel: ' VNO-NCW voorlichtingsbijeenkomst millenniumproblematiek '
Lees ook