VODAFONE
https://www.vodafone.nl

Vodafone:toename nettowinst met 63%

Vodafone Libertel N.V. herbevestigt sterke positie in Nederlandse mobiele telecommunicatie markt met uitstekend financieel resultaat

In de zeer concurrerende Nederlandse mobiele telecommunicatie markt heeft Vodafone haar sterke marktpositie herbevestigd. De nettowinst steeg met 63% naar EURO 142 miljoen, de omzet nam toe met 14% naar EURO 1.337 miljoen en de totale ARPU nam toe met 8%. Het aantal postpaid klanten nam toe met 15% naar 1.183.000.

 Jaarresultaten eindigend op 31 maart 2002    % toename (in miljoenen EURO tenzij anders aangegeven)  in vergelijking met voorgaand jaar 

Omzet 1.337 + 14%

EBITDA 453 + 45%

Als % van de omzet 34%

Bedrijfsresultaat 290 + 51% Als % van de omzet 22%

Resultaat voor belastingen 230 + 63% Als % van de omzet 17%

Resultaat na belastingen 142 + 63% Als % van de omzet 11%

Vrije kasstroom 254 n/a

Winst per gewoon aandeel (EURO) 0,45 + 63%

Aantal klanten aan het einde van het jaar: 3.270.000

David Jones, Voorzitter van de Management Board van Vodafone Libertel N.V.:
.We kunnen terugkijken op een wederom zeer succesvol jaar voor Vodafone. In de uiterst concurrerende Nederlandse markt zijn onze resultaten zeer bevredigend met een groei van het nettoresultaat met 63% en een omzetstijging van 14% tot EURO 1,3 miljard. Deze stijgingen zijn met name het gevolg van onze strategie, waarbij de nadruk ligt op het werven en behouden van klanten met een relatief hogere opbrengst gecombineerd met een voortgaande focus op kostenbeheersing en efficiënte inzet van investeringen. Wij hebben ook geprofiteerd van de sterke internationale samenwerking binnen de Vodafone Group, die leidt tot synergie-effecten in omzet en kosten en tegelijkertijd tot belangrijke voordelen van nieuwe producten en diensten voor onze klanten. Met interessante ontwikkelingen in nieuwe multimedia producten en diensten, streven wij ernaar de verwachtingen van onze klanten te overtreffen door gebruik te maken van de verbeterde capaciteit van GPRS later dit jaar en daarna van 3G..

Marktontwikkeling
De marktpenetratie is gegroeid van 71% naar 75% per 31 maart 2002. Dit is een beperktere groei vergeleken met vorige jaren als gevolg van de bereikte marktpenetratie. Vodafone is zich daarom steeds meer gaan richten op de kwaliteit van het klantenbestand door het werven en behouden van klanten die veel gebruikmaken van hun mobiele telefoon. Daarnaast richt Vodafone zich op de ontwikkeling van een hogere gemiddelde omzet per klant, gedreven door een verbetering van de mix in het klantenbestand en opbrengsten uit nieuwe producten en diensten, zowel in Nederland als internationaal.

Verbeterde mix in klantenbestand
De kwaliteit van het klantenbestand is veel beter dan een jaar geleden door de gewijzigde strategie. Het aantal postpaidklanten steeg met 15% ten opzichte van het vorig boekjaar tot 1.183.000 en het marktaandeel in postpaid steeg van 28,1% naar 29,4%. De activiteiten die gericht waren op het behoud van klanten hebben geleid tot een daling van de postpaid churn met 9% tot 21%.
Op 31 maart 2002 bedroeg het aantal prepaidklanten 2.087.000, een daling van 166.000, die met name is te verklaren door het afsluiten van niet-actieve prepaid SIM-kaarten.
Het totaal aantal klanten op 31 maart 2002 was 3.270.000. Hiervan waren 36,2% postpaid klanten in vergelijking met 31,3% op 31 maart 2001.

Merk
De verandering van Libertel-Vodafone naar het Vodafone-merk, die in januari 2002 is ingezet, benadrukt het sterk toegenomen belang van internationalisatie in de mobiele telecommunicatiemarkt. De verandering naar het merk Vodafone zal het voor ons mogelijk maken te profiteren van wereldwijde advertentiecampagnes, sponsoring, media-inkopen en de beschikbaarheid van internationale producten en diensten en de daaruit voortvloeiende synergie-effecten op kosten en omzet. Een sterk en consistent internationaal merk zal ook onze continue aandacht ondersteunen voor het klantenbehoud en zal onze omzetstijging stimuleren door het aanbieden van deze internationale producten en diensten aan onze klanten in Nederland en als zij in het buitenland zijn.

Financiële resultaten
Omzet
De omzet is met 14% gestegen van EURO 1.169 miljoen tot EURO 1.337 miljoen. De belangrijkste redenen voor de omzetstijging zijn het hogere gemiddelde klantenbestand en de stijging van het gemiddelde gebruik in spraak en niet-spraak per klant.

EBITDA
EBITDA is gestegen met 45% vergeleken met het vorige boekjaar door de hogere omzet terwijl de bedrijfskosten slechts met 3% toenamen. De EBITDA marge steeg van 27% tot 34% voornamelijk veroorzaakt door de lagere subsidies op toestellen, wat resulteerde in lagere acquisitiekosten voor nieuwe postpaid- en prepaidklanten.

Bedrijfsresultaat
Ook het bedrijfsresultaat steeg sterk met 51% vergeleken met het vorige boekjaar door de groei in EBITDA wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door een toename in afschrijvingen.

Nettoresultaat en winst per aandeel
Het nettoresultaat nam toe met 63% als gevolg van het gestegen bedrijfsresultaat, terwijl de interestlasten en het aandeel in verlies deelneming een minder grote stijging lieten zien ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel steeg met 63%, van EURO 0,28 tot EURO
0,45 per aandeel.

Gemiddelde omzet per klant (ARPU)
De verbeterde kwaliteit van het klantenbestand heeft geleid tot een groei in zowel minutengebruik als het aantal SMS-berichten per klant. Dit heeft geresulteerd in een toename van de gemiddelde totale ARPU met 8% van EURO 29,80 tot EURO 32,20, waarbij de postpaid ARPU is gestegen met 11% van EURO 63,60 tot EURO 70,50. De prepaid ARPU daalde met 11% van EURO 14,30 tot EURO 12,70.

Investeringen
Vodafone is in staat geweest om de investeringen significant te beperken. De investeringen in materiële vaste activa daalden van EURO 220 miljoen tot EURO 108 miljoen. Deze investeringen hadden grotendeels betrekking op verbeteringen in de kwaliteit van het netwerk alsmede de bouw van de nieuwe netwerktechnologieën GPRS en UMTS.

Kasstroom
De kasstroom uit operationele activiteiten nam toe van EURO 194 miljoen tot EURO 380 miljoen. De vrije kasstroom bedroeg EURO 254 miljoen (positief) vergeleken met EURO 63 miljoen (negatief) in het vorige jaar. Uit deze vrije kasstroom is de lening van Vodafone Group met een bedrag van EURO 248 miljoen teruggebracht.

Producten en diensten
In het afgelopen boekjaar introduceerde Vodafone een aantal nieuwe producten en diensten. Als eerste mobiele operator in Nederland rekent Vodafone één tarief voor bellen in West Europa. Eurocall, zoals de nieuwe dienst heet, is een internationale dienst van Vodafone Group. Een ander gevolg van de steeds intensievere internationale samenwerking binnen de groep is dat Vodafone klanten in steeds meer landen gebruik kunnen maken van een veelheid aan Vodafone-diensten met verkorte nummers. De prepaidklanten hebben ook van deze samenwerking geprofiteerd en kunnen al in meer dan 100 landen mobiel bellen en gebeld worden, waarbij de beller zijn gesprekskosten rechtstreeks uit zijn beltegoed betaalt. Daarnaast heeft Vodafone het aantal opwaardeerbedragen uitgebreid. De klant kan op verschillende manieren opwaarderen: DirectOpwaarderen via Rabofoon en Girofoon of DirectOpwaarderen via creditcard en via internet.

SMS
Opnieuw groeide het SMS-verkeer substantieel tot meer dan een half miljard berichten per jaar.
Het gebruik van SMS informatie services die voorzien in actuele informatie over sportevenementen, entertainment, lifestyle, amusement en games is aanzienlijk toegenomen. Het versturen van wensen en groeten via SMS is afgelopen jaar populair geworden. Klanten van Vodafone hebben met Kerstmis, Nieuwjaar en Valentijnsdag meer dan 12 miljoen SMS berichten verstuurd.
In september 2001 introduceerde Vodafone SMS Voorraad als een aantrekkelijke alternatief voor klanten die regelmatig gebruik maken van SMS services. De zakelijke markt toonde ook veel interesse voor contracten voor informatieverspreiding van grote hoeveelheden via SMS.

GPRS
Vodafone lanceerde op 18 april 2001 als eerste in Nederland een landelijk dekkende GPRS-dienst voor de zakelijke markt: Vodafone Corporate GPRS LAN Access. Deze dienst biedt klanten, onafhankelijk van hun locatie, mobiel toegang tot de eigen bedrijfsnetwerken. Voor het midden- en kleinbedrijf introduceerde Vodafone in november 2001 Wireless Web. Deze dienst biedt de gebruiker met de GPRS handset continue toegang tot het publieke internet en hun publiek e-mailadres. Vodafone bracht in maart 2002 als eerste Nederlandse mobiele operator internationale GPRS roaming tot stand waardoor klanten ook in het buitenland gebruik kunnen maken van aangeboden GPRS-diensten.

Vizzavi
Vizzavi blijft diensten aanbieden via de mobiele telefoon, waaronder mobiel chatten, samenwerking met TV-programma.s (stemmen per SMS) en uitgaans- en verkeersinformatie. Via de Vizzavi-site kan de klant persoonlijke instellingen aangeven voor regelmatig te ontvangen informatie op de mobiele telefoon. De diensten voor SMS, e-mail en picture-mail hebben een goede groei doorgemaakt. Als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst tussen Vodafone en Vizzavi zal het inkopen van content voor mobiele diensten plaatsvinden door Vizzavi ten behoeve van Vodafone, waarbij een groot aantal van deze diensten exclusief worden aangeboden aan Vodafone-klanten.

Infrastructuur
De groei in het aantal postpaidklanten en een toegenomen gebruik vraagt meer capaciteit van het netwerk. Het afgelopen jaar steeg de gemeten bevolkingsdekking naar 99,6%, de buitendekking naar 98,7% van de landmassa en de indoordekking naar 95,8% van de bevolking. Deze verbeterde dekking werd bereikt met behoud van de hoge kwaliteitsstandaard van het Vodafone netwerk.

Distributie
Vodafone zette haar strategie, om haar verkoop en distributie verder te professionaliseren, voort. Dit resulteerde in een toenemende effectiviteit van haar verkoopteams en in het bijzonder bij Corporate Sales, die de nadruk legt op het verlenen van diensten van hoge kwaliteit aan het snel groeiende klantenbestand. Corporate Sales was zeer succesvol in het werven en behouden van grote klanten in Nederland, waarbij een aantal grote contracten is gesloten met onder meer KPMG en Unilever. Daarnaast koos 70% van de overheidsorganisaties die in het kader van OverheidsTelefonie 2000 hun mobiele operator selecteerden, voor Vodafone.
De activiteiten van Wholesale Distributie, die het derde partijen mogelijk maakt om bij Vodafone (basis-) diensten in te kopen en deze wederverkopen aan eigen eindgebruikers, zijn het afgelopen jaar flink gestegen, en Wholesale Value Added Services heeft een aantal grote nieuwe klanten aangebracht.
Het aantal Business Point vestigingen, die zich met name richten op middelgrote bedrijven, bleef dit jaar stabiel op 28. De 55 Vodafone City Point vestigingen, die zich richten op de consumentenmarkt vanuit A-locaties met een hoog niveau aan service aan haar klanten, richt zich meer op het behouden van haar bestaande klanten en het laten toenemen van het gebruik van Vodafone producten naast het werven van nieuwe klanten.

Klantenservice
Customer Services afdelingen zijn dit jaar geïntegreerd. Processen zijn verbeterd en het aantal nummers waarop klanten informatie kunnen inwinnen is teruggebracht in aantal. Customer Relationship Management kreeg ook een hoge prioriteit gedurende het jaar waardoor het de klanten mogelijk wordt gemaakt om beter en meer gebruik te maken van de Vodafone services die hen worden aangeboden.

Regelgeving
In december 2001 heeft de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (.OPTA.) de aanwijzing van Vodafone als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht op de mobiele telefoniemarkt ingetrokken. Daarnaast heeft OPTA besloten Vodafone niet aan te wijzen als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht op de nationale interconnectiemarkt. In beide gevallen betekent dit dat onderhandelingen over toegang (door derden) tot ons netwerk volledig op commerciële basis plaatsvinden.

Echter, OPTA heeft eind maart 2002 haar richtlijnen aangekondigd, waarin zij aangeeft dat alle mobiele operators hun interconnectietarieven stapsgewijs moeten verlagen tot een niveau van kostenoriëntatie voor medio 2003. De nieuwe richtlijnen worden geacht in te gaan per 1 mei 2002 en kunnen door OPTA gebruikt worden om geschillen op te lossen. Indien de richtlijnen geïmplementeerd worden, dan kan dat ertoe leiden dat Vodafone haar interconnectietarieven binnen 8 maanden met ongeveer 40% moet verlagen. De impact van deze mogelijke tariefsdaling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de lagere interconnectietarieven die aan andere operators betaald moeten worden. Vodafone is het fundamenteel niet eens met en zal ingaan tegen de voorgestelde richtlijnen van OPTA. In de zeer concurrerende Nederlandse mobiele markt met vijf operators bestaat geen reden voor regulering van interconnectie tarieven. Het is op dit moment onduidelijk in hoeverre OPTA in staat zal blijken zijn richtlijnen te kunnen effectueren.

Vooruitzichten 2002/3
Vodafone verwacht dat het aantal gebruikers van een mobiele telefoon in Nederland verder zal groeien, maar met een marktpenetratie van ruim 75% zal deze groei afvlakken. Een verdere groei in omzet en het resultaat na belastingen wordt verwacht door een voortdurende aandacht voor klanten met een relatief hogere opbrengst en door een verhoging van de omzet per klant. Verder verwachten wij dat nieuwe diensten, in het bijzonder datadiensten, voor een toenemende bijdrage in de groei zullen zorgen, met belangrijke ontwikkelingen later in het jaar gestimuleerd door de samenwerking binnen Vodafone Group.

De investeringen in materieel vaste activa zullen het komende jaar stijgen ten opzichte van afgelopen boekjaar, met name door investeringen in de bouw van het nieuwe UMTS-netwerk. De bouw van dit netwerk is gestart en we streven naar de commerciële introductie van de eerste diensten in de eerste helft van 2003. Verder verwachten we het komende boekjaar een positieve kasstroom te genereren die gebruikt zal worden voor het verder terugbrengen van langlopende schulden.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

Deel: ' Vodafone toename nettowinst met 63% '
Lees ook