Voedsel en Waren Autoriteit

HACCP in slachterijen/uitsnijderijen

Slachterijen/uitsnijderijen zijn bedrijven die levend vee slachten en de geslachte dieren verwerken tot verschillende slachtdelen zonder verdere verwerking tot vleesproducten. Slachterijen/uitsnijderijen staan onder toezicht van de VWA. Dit toezicht kan permanent zijn of niet permanent. Dit is afhankelijk van het aantal geslachte dieren per uur en het aantal slachtingen per week. De frequentie van toezicht op de post mortem keuring (keuring van het geslachte dier) kan een wekelijks, maandelijks of een permanent karakter hebben. Bedrijven waar relatief veel slachtingen per uur en per week worden uitgevoerd, vallen onder het permanente toezicht van de VWA. In totaal gaat het hierbij landelijk om ca. vijftig slachterijen met permanent toezicht.

Per 1 januari 2007 is de VWA gestart met de openbaarmaking van de resultaten van de inspecties bij de slachthuizen in Nederland met permanent toezicht, voor zowel roodvlees als pluimveevlees. Meer specifiek gaat het hierbij om het publiceren van de inspectieresultaten van de HACCP-systeemaudits die bij de slachthuizen met permanent toezicht zijn uitgevoerd. De HACCP-audits door de VWA zijn gericht op de controle van het voedselveiligheidssysteem dat bedrijven zelf verplicht zijn op te stellen en uit te voeren. Het doel van een dergelijk voedselveiligheidssysteem van de bedrijven is om er voor zorg te dragen dat de producten die de bedrijven maken, veilig zijn geproduceerd. De eerste controlegegevens die in het kader van de inspecties bij de genoemde bedrijven worden uitgevoerd, zijn met ingang van 1 mei 2007 op de website van de VWA gepubliceerd.

In 2008 heeft de VWA de werkwijze met betrekking tot de openbaarmaking van de audits zoals die met ingang van 1 januari 2007 is gestart, op een aantal punten aangepast. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:


* Het openbaar maken van de auditresultaten van de slachterijen is uitgebreid met de uitsnijderijen met hetzelfde erkenningsnummer als de slachterij.
* De beoordeling van de basisvoorwaarden van de slachterijen/uitsnijderijen maakt een integraal onderdeel uit van de openbaarmaking van de audit.
* De beoordeling van de procedures voor goede hygiënepraktijken maakt een intergraal onderdeel uit van de openbaarmaking van de audit.
* De kwalificaties bij de beoordeling van de audits zijn gewijzigd in resp. 'geen opmerking', 'opmerking', 'voldoet niet' en 'niet beoordeeld'.

In de volgende onderdelen van dit webdossier wordt dieper ingegaan op de principes van HACCP en op de uitgevoerde VWA audits van het voedselveiligheidssysteem.


Deel: ' Voedsel en Waren Autoriteit HACCP in slachterijen/uitsnijderijen '


Lees ook