HBO-Raad

verschenen op: 10-03-2003

Voldoende kwaliteit bij hbo-opleidingen Logopedie, maar samenwerking nodig

De zeven opleidingen Logopedie leveren een alleszins respectabele kwaliteit. Dit schrijft de visitatiecommissie die de kwaliteit van de opleidingen heeft onderzocht in haar rapport 'Samen sterker'. Het rapport is op 10 maart 2003 aangeboden aan het bestuur van de HBO-raad.

Logopedie is een beroep dat zich richt op stoornissen die met adem, stem, spraak, taal en gehoor te maken hebben. Daar horen ook stoornissen bij in het begrijpen van gesproken taal en in het produceren van gesproken taal. Logopedisten houden zich ook bezig met eet- en drinkstoornissen als gevolg van slikstoornissen en met hoorstoornissen. De hulp van logopedisten kan bestaan uit het onderzoek en behandeling van een stoornis, maar ook uit advies en voorlichting. Begeleiding van de familie of de verzorgers van een cliënt hoort ook bij het werk van logopedisten, evenals de begeleiding van de ouders of de leerkrachten van een kind. Het voorkomen van stoornissen door preventief werken is een belangrijk onderdeel van het beroep.

Logopedie is een paramedisch beroep: patiënten worden verwezen door een huisarts, tandarts of specialist. Maar de logopedie is meer: steeds meer logopedisten zijn betrokken bij de training van beroepssprekers, zoals leraren en presentatoren, of bij het taalonderwijs voor anderstaligen. Ook werken logopedisten bij een audicien na een aanvullende opleiding.

De visitatiecommissie vindt de studenten aan het eind van hun studie voldoende startbekwaam. Zij betuigt haar instemming met de vernieuwing van het onderwijs die sinds enige jaren bij alle opleidingen aan de gang is.

Net als de vorige visitatiecommissie (1997) dringt zij er op aan dat de opleidingen intensiever samenwerken met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en met elkaar. De commissie denkt dat de opleidingen anders niet goed kunnen inspelen op veranderingen die in de praktijk van het beroep noodzakelijk zijn. Door de vergrijzing van de bevolking neemt bijvoorbeeld niet alleen het aantal mensen met ouderdomsziekten en chronische ziekten toe, maar wordt de benodigde zorg ook complexer. Daarom moeten professionals van verschillende beroepen nauw met elkaar samenwerken.
Specialisatie is volgens de visitatiecommissie de basis van samenwerking tussen de opleidingen onderling. Daarbij kunnen zij leren van de ervaringen van het samenwerkingsverband Nijholle waarin drie van de zeven logopedieopleidingen sinds enige jaren samenwerken.

Landelijke samenwerking is ook van belang om de nadelen van de kleine omvang te overwinnen. De zeven opleidingen hebben samen 1400 studenten. Elke opleiding heeft dus gemiddeld 200 studenten. De hoeveelheid personeel is daarop afgestemd, met als gevolg dat weinig mensen veel werk moeten doen.

De zeven opleidingen logopedie worden aangeboden door:
- Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle;
- Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven;
- Hanzehogeschool Groningen;

- Hogeschool Rotterdam;

- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te Nijmegen;
- Hogeschool van Utrecht;

- Hogeschool Zuyd te Heerlen.

De visitatiecommissie was samengesteld uit vertegenwoordigers van de beroepspraktijk, deskundigen op het gebied van het hoger onderwijs en studenten. De commissie bestond uit de volgende personen:
- mevrouw drs. L. van Coppenolle (voorzitter), logopedist, directeur Faculteit der Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht; eerder docent logopedie en studierichtingsleider van een opleiding logopedie;

- mevrouw M. Broersen, derdejaarsstudent logopedie Christelijke Hogeschool Windesheim

- mevrouw C.L.M. Otten, logopedist, lid College van Toezicht Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie;
- de heer H.M.R.B. Sprengers, logopedist, lid structuurcommissie Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie; eerder directeur van een opleiding logopedie;

- mevrouw K. Vliegen, derdejaarsstudent logopedie Hogeschool Zuyd.

Deel: ' Voldoende kwaliteit hbo-opleidingen Logopedie, samenwerking nodig '
Lees ook