Gemeente Leiden

Persbericht van de gemeenteraad

Voltallige raad in actie voor verbetering bestuurscultuur

Maandag 10 juni vond er een raadsconferentie plaats over de bestuurscultuur in Leiden. Alle aanwezigen hebben na afloop bijgaande intentieverklaring opgesteld en ondertekend.

Alle partijen in de gemeenteraad zijn bij de start van de collegeonderhandelingen in maart, uitgenodigd om mee te denken over verbetering van de Leidse bestuurscultuur; over de relatie onderling, die met het college, de ambtenaren en natuurlijk de Leidenaars. De partijen kwamen met een enorme lijst ideeën. Het doel van de conferentie was om die ideeën te vertalen naar concrete, liefst toetsbare, activiteiten.

Gemeenteraadsleden, maar ook de wethouders, de waarnemend burgemeester, de gemeentesecretaris en de loco-gemeentesecretaris, debatteerden in groepen over acht stellingen. "Raadsleden hebben geen flauw idee wat ambtenaren de hele dag doen en ze hebben daar ook te weinig belangstelling voor", bijvoorbeeld. En: "Raadsleden van Leiden dienen zich naar elkaar te gedragen als waren zij co-ouders van een kind: de stad". Na het korte debat bedacht de groep een activiteit om de bestuurscultuur te verbeteren. Uiteindelijk leverde dat een groslijst van ruim veertig concrete en soms iets minder concrete voorstellen op, waarover gestemd is. Onderstaande intentieverklaring is er het resultaat van.

Intentieverklaring na de raadsconferentie over bestuurscultuur

De gemeenteraadsleden


* Bij grote nota's (begroting en perspectiefnota)is er eerst een technische vragenronde, waarvan de vragen en antwoorden aan alle raadsleden wordt toegezonden.

* De raad vraagt Leidenaars helemaal aan het begin van de besluitvorming in de commissie hun mening te geven.
* De agendacommissie organiseert voor de zomer een introductie voor nieuwe raadsleden met het ambtelijk apparaat.
* De commissies organiseren vanaf heden zelf gezamenlijke werkbezoeken en hoorzittingen.

* Fracties geven indien mogelijk een week van tevoren aan het fractievoorzittersoverleg door dat zij een motie gaan indienen, en over welk onderwerp.

* De raad schrijft de impliciete code eens op: lees je stukken; stel technische vragen aan ambtenaren; spreek duidelijk; en niet te lang.

* De commissie stellen in overleg met wethouders een lijst met prioriteiten voor het lopend jaar op.

* De raad legt medio oktober in samenspraak met ambtenaren het format voor het ideale raadsvoorstel vast.

* Raadsleden vragen het woord door middel van handopsteken en nemen pas het woord als de voorzitter hen daartoe uitnodigt.
* De raad legt vast welke schriftelijke vragen er zijn gesteld.
Het college van burgemeester en wethouders


* Het college rapporteert drie keer per jaar over de voortgang van lopende projecten en stelt de lijst in overleg met de raad samen.
* Het college draagt de helft van het aantal pagina's in de Stadskrant over aan de gemeenteraad.

* Wethouders en raad treden vanaf nu in gezamenlijkheid op bij publieke functies en profileren van de lokale overheid.

De ambtenaren van de gemeente Leiden


* De griffie rapporteert besluiten rechtstreeks aan insprekers, bijvoorbeeld door de notulen op te sturen.

* Ambtenaren leggen medio oktober in samenspraak met de raad het format voor het ideale raadsvoorstel vast.

Samen


* Wij evalueren deze afspraken op 1 november 2002
Aldus getekend,
Leiden, 10 juni 2002

Deel: ' Voltallige raad Leiden in actie voor verbetering bestuurscultuur '
Lees ook