Gemeente Hilversum


Dynamiek en stabiliteit

De tijd is aangebroken om fundamentele keuzen te maken. Dat stelt het college in de voorjaarsnota. De financiële positie van de gemeente blijft kwetsbaar, daarom is een stabiele basis noodzakelijk. Het college heeft een balans tussen ambities en financiën gevonden.

Het college, aangetreden in oktober 1998, heeft tijdens de begrotingsbehandeling in december, toegezegd te komen met een voorjaarsnota. In die twee maanden was het niet mogelijk om een bestuurlijk inhoudelijke meerjarenbegroting te presenteren. Nu wordt deze toezegging gestand gedaan.
De voorjaarsnota bestaat uit drie delen: ambities, financiën en organisatie. In dit bericht aandacht voor de ambities en de bijbehorende financiën. In een tweede bericht aandacht voor de organisatie. Om een open discussie in de raad te kunnen voeren, is de nota beperkt uitwerkt.

Dynamiek

Het college gaat er vanuit dat ‘zaken ons niet overkomen’, maar wenst daar sturing aan te geven. De sturing is vooral gericht op het behouden het goede dat Hilversum heeft. Het college stuurt bovendien aan op nieuwe ontwikkelingen en versterking van de positie van de gemeente. Voor beide ambities is dynamiek nodig. In haar zoektocht naar onorthodoxe en creatieve oplossingen wil het college denkkracht en draagvlak mobiliseren.

Ambities

‘Hilversum, een stad om van te houden’ hebben wij, eind
1998, als motto gepresenteerd. Dit moet natuurlijk zo blijven, daarom wil het college de positie van Hilversum handhaven en versterken.
* De ambitie is om als centrumgemeente in beeld te blijven en dat betekent dat het voorzieningenniveau minstens moet worden gehandhaafd. Voorzieningen zoals winkels, cultuur, horeca en zorg. In de voorjaarsnota kiest het college voor investeren in huisvesting voor onderwijsvoorzieningen en investeren in toeristisch beleid en city marketing. Een bezinning op het beleid ten aanzien van welzijnsvoorzieningen wordt in de voorjaarsnota aangekondigd.

* Hilversum blijft dé multimedia stad van Nederland: deskundigheid en infrastructuur zijn aanwezig. Samen met het NOB werkt Hilversum aan de uitbreiding van het MediaPark tot thematisch multimedia bedrijvenpark.

* Het beleid richt zich op het handhaven van het aantal inwoners. Dit gebeurt door het handhaven van de voorzieningen en het bieden van woonruimte voor een gedifferentieerde bevolking. Vooral voor de nu ontbrekende jonge gezinnen en mensen met een gemiddeld inkomen moet het aantrekkelijk worden zich in Hilversum te vestigen. Naast de bouwtaakstelling van 3000 woningen, moet de doorstroming een impuls krijgen door nieuwbouw en herstructurering van bestaande wijken op elkaar af te stemmen.


* Hoogwaardige stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit, van zowel oud als nieuw, maakt onze stad aantrekkelijk. Het omringende natuurschoon maakt de woonomgeving nog eens extra begerenswaardig. Nu valt de groene omgeving te karakteriseren als losstaande stadsparken. Deze parken worden in de komende jaren met elkaar verbonden. Dit stelt het in stand houden van flora en fauna veilig.


* De kwaliteit van de stad groeit als bereikbaarheid beter is geregeld voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Om de barrière van het spoor op te heffen zullen nog dit jaar voorstellen het licht zien. Nog dit jaar zijn voorstellen voor de bereikbaarheid van het MediaPark te verwachten. Tegelijkertijd blijft het college vechten voor de intercitystatus. Ook bevordert het college het gebruik van de fiets, ondermeer door vervoermanagement samen met het bedrijfsleven.

Financiering

Het waarmaken van de ambities hangt niet alleen af van onze eigen begroting. Bijdragen van het Rijk, zoals MIT, nu nog Vinex en straks I.S.V., bijdragen van de provincie, FINH, en publiek private samenwerking zullen eveneens helpen onze ambities te verwezenlijken.

Sterke daling woonlasten

Het college verwacht in 2000 een sterke daling van de afvalstoffenheffing met zo´n 10 %. Dit is mogelijk als de VAM wordt verkocht. Daar staat tegenover dat de onroerende zaak belasting (ozb) met circa 2,5% (inflatie) stijgt en het rioolrecht met circa 8% (werkelijke kosten). De daling van de gemiddelde woonlasten in 2000 zal dan 1% zijn. De uitkering van de Zalmsnip in 2000 is hierin meegerekend. In de meerjarenbegroting was voorzien dat de woonlasten met 5% zouden stijgen. Dus je zou kunnen zeggen dat de woonlasten 6% gunstiger uitvallen. Per saldo een voordeel van gemiddeld ƒ 80,- per woning.

Geld voor nieuw beleid

Voor nieuw beleid is er structureel ƒ 910.000,- vrijgemaakt. De speerpunten cultuur en toerisme krijgen allebei ieder jaar ƒ
200.000,-. Het college stelt voor om als nog geld voor Buurt en Beheer vrij te maken en kan dan jaarlijks op ƒ 275.000,- rekenen. Het college is erin geslaagd om forse bedragen vrij te maken voor de onderwijsvoorzieningen, tot 2002 circa ƒ 25 miljoen. Voor de uitvoering van plan Wegen wordt het budget opgehoogd van ƒ 4,5 naar ƒ 5 miljoen.

Stabiele basis

Het college heeft ongeveer ƒ 2 miljoen vrijgemaakt voor het opvangen van risico´s en tegenvallers. Het gaat bijvoorbeeld om hogere uitgaven door een groter beroep op de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Verder wilde het college ƒ 709.000,- minder uitgeven aan het Gewest, maar dat blijkt in 2000 slechts ƒ 94.000 te kunnen zijn. Het verschil van ƒ 615.000,- wordt als tegenvaller opgevangen.

Voorts verwacht het college een nadeel als gevolg van het verkopen van de Regev. Enerzijds omdat de opbrengst van de verkoop van de Regev nog niet helemaal bekend is (er vindt nog arbitrage plaats over de exacte verdeling tussen de aandeelhoudende gemeenten), anderzijds omdat met de verkoop de jaarlijkse baten vervallen.

Dekkingsplan

De meerjarenbegroting sluit. Het college heeft een bedrag van ƒ
1,3 miljoen voor het dekkingsplan gevonden in het verschil tussen de ramingen en de werkelijke uitgaven over 1998. Verder boekt het college in 2001 een besparing in van ƒ 1 miljoen op de kosten voor de uitvoering van de wet WOZ. Dit is mogelijk omdat de extra werkzaamheden om de gevolgen van de nieuwe wet in te voeren in 2001 zullen zijn afgerond. Voorts verwacht het college dat de strategische welzijnsvisie een besparing op dit terrein kan opleveren. Voorlopig neemt het college een stelpost van ƒ 1,5 miljoen op. Tenslotte stelt het college voor om ƒ 100.000,- te bezuinigen op speelplaatsen.
Al met al heeft het college een basis gelegd voor een gezonde financiële situatie. Dit neemt niet weg dat de financiële situatie kwetsbaar blijft, mede vanwege de onzekere budgettoedeling uit het Gemeentefonds. Hierover krijgt de gemeente pas later in het jaar uitsluitsel.

Deel: ' Voojaarsnota Hilversum Dynamiek en stabiliteit '
Lees ook