Novem

Titel: Energiesymposium Limburg
Auteur: Novem, .
Datum: 29-05-2002

Vooraankondiging energiesymposium Limburg

'Energie als kwaliteitscriterium bij herstructureringsprojecten'

Het Energiebureau Limburg, het Dubo-Centrum Limburg en NOVEM nodigen u uit deel te nemen aan het energiesymposium op 11 juni aanstaande van 13.00 u tot 17.00 u in het gebouw van de Hogeschool Zuyd te Heerlen (o.v.). De toegang is gratis.

Gemeenten, woningbouwcorporaties en energiebedrijven zullen in toenemende mate te maken krijgen met grootscheepse herstructurering en renovaties van bestaande wijken. Bij deze stedelijke vernieuwing is het van belang alle kansen, dus ook die op het gebied van energiebesparing en CO2- reductie, te benutten.

Gemeenten en woningbouwcorporaties hebben hierbij een taak in het kader van de Kyoto-doelstellingen en kunnen daarbij financieel ondersteund worden door de overheid middels programma's zoals Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing( IPSV), maar ook middels subsidies op het gebied van Duurzame Energie en Gebiedsgebonden Aanpak, subsidies in het kader van het CO2 -reductieplan en de subsidieregeling volgens het klimaatconvenant (BANS).

Tijdens dit symposium zal worden ingegaan op praktijkvoorbeelden en instrumenten die partijen kunnen inzetten bij het realiseren van een haalbare optimalisatie van de energievoorziening op wijkniveau.

Eén van deze instrumenten is het opstellen van een energievisie door de gezamenlijke partijen, waarbij de energetische kwaliteit en de lokale kansen/mogelijkheden van een bestaande wijk of van een nieuwbouwwijk in kaart worden gebracht. Aan de hand van deze gegevens zijn partijen in staat hun speelruimte te bepalen, ambities te formuleren en energieopties optimaal aan te wenden.

Andere onderwerpen die aan de orde zullen komen, zijn het Besluit Aanleg Energie Infrastructuur (BAEI) en het instrument Energie Prestatie op Locatie voor Bestaande Bouw en Nieuwbouw (EPL). Dit laatste is een instrument waarmee partijen gemakkelijk kunnen communiceren over de te halen doelstellingen zonder daarbij vooraf de maatregelen te bepalen. De EPL-BB legt net als zijn iets oudere evenknie, de EPL-NB, de gekozen opties in een "rapportcijfer" vast, in een range van 0 tot 10. De hoogte van het cijfer is afhankelijk van de mate waarin met maatregelen in de wijk, op wijk- en /of gebouwniveau, CO2 - emissiereductie kan worden bereikt. Een 10 betekent dat een wijk geen fossiele (eindige) brandstof gebruikt; een 6 is de huidige standaard bij nieuwbouw wanneer volgens het Bouwbesluit wordt gebouwd.

Tijdens deze middag zullen het nut en de inhoud van een energievisie en aanpalende instrumenten worden toegelicht. De doelgroepen voor dit symposium zijn: gemeentelijke bestuurders, energie- en milieucoördinatoren, stedenbouwkundigen, projectleiders van herstructurerings- en nieuwbouwwijken en het management van woningbouwcorporaties.

Het Dubo-Centrum Limburg, Het Energiebureau Limburg en NOVEM hopen u op 11 juni aanstaande te mogen begroeten.

Aanmelding energiesymposium

'Energie als kwaliteitscriterium bij herstructureringsprojecten'

11 juni 13.00 u ­ 17.00 u in het gebouw van de Hogeschool Zuyd te Heerlen

(onder voorbehoud)

Ik zal aanwezig/afwezig zijn tijdens dit symposium

Naam: _________________________________________________________

Functie: _________________________________________________________

Adres: _________________________________________________________

Plaats: _________________________________________________________

Telefoon: _________________________________________________________

E-mail: _________________________________________________________

Tevens wil zich ook mijn collega aanmelden:

Naam: _________________________________________________________

Functie: _________________________________________________________

Adres: _________________________________________________________

Plaats: _________________________________________________________

Telefoon: _________________________________________________________

E-mail: _________________________________________________________

PS: als de inhoud van het symposium beter aansluit bij de activiteiten van uw collega, verzoeken wij dit aanmeldingsformulier intern door te sturen.

S.V.P. zo spoedig mogelijk retour zenden, uiterlijk echter vóór 31 mei a.s. aan:

Dubo-Centrum Limburg

T.a.v. het secretariaat

Postbus 550

6400 AN Heerlen

Fax: 045-4006289

Tel: 045-4006280

E-mail: info@dubolim.nl

Concept-programma

13.00 uur: Ontvangst, registratie, koffie/thee.

13.30 uur: Opening door de dagvoorzitter Mevrouw M.T.P Hofman-Ruijters, Gedeputeerde van de Provincie Limburg met het thema Energie in haar portefeuille.

13.35 uur: Het energiebesparingsbeleid in de gebouwde omgeving en het belang van een energievisie bij planontwikkeling door de heer ir. C. Custers van Novem.

13.55 uur: Toelichting op het instrument de Energie Prestatie op Locatie (EPL) door de heer ir. M. van Melick van Novem.

14.15 uur: Toelichting op het instrument het Besluit Aanbesteding Energie Infrastructuur (BAEI) en de eerste ervaringen door de heer ing. A. van der Weiden van Novem.

14.30 uur: Pauze met koffie of thee.

15.00 uur: Creatief uitvoeren van energiezuinige renovatie in Breda door de heer van der Pas (o.v.) van Wonen Midden Brabant.

15.20 uur: Ervaringen van een afgeronde energievisie en de uitvoering daarvan in de praktijk (spreker nog niet definitief).

15.40 uur: De rol van het Dubo-Centrum Limburg voor gemeenten en marktpartijen en de betekenis van provinciale duboconvenanten door de heer ing. W.B.M.A. Zeedzen van het DCL.

15.55 uur. De rol van het Energiebureau Limburg voor gemeenten en marktpartijen, belicht vanuit de energiedoelstellingen van het EBL door de heer ing. C. van Beek van het EBL.

16.10 uur: Paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter.

16.30 uur: Ondertekening van het Dubo-convenant Limburg door het energiebedrijf NUON; korte toelichting door de heer ir. A.H.J. Kirkels (directeur DCL) en de heer H. Olthof (directeur NUON).

16.40 uur: Afsluiting met aansluitend een borrel.

17.30 uur: Einde.

Deel: ' Vooraankondiging energiesymposium Limburg '
Lees ook