Gemeente Velsen

18 maart 2003

Voorbereidingen voor grenscorrectie Bloemendaal/Velsen

De gemeenten Bloemendaal en Velsen treffen voorbereidingen om de gezamenlijke gemeentegrens aan te passen. Als gevolg van nieuwbouw en door afsplitsing van kadastrale percelen is de geografische ligging van deze grens volgens beide gemeenten aan herziening toe. De plannen zijn in zowel in het gemeentehuis van Bloemendaal als in het stadhuis van Velsen alvast te bekijken.

Zo ligt de gemeentegrens na nieuwbouw op het voormalige Hokatex-terrein inmiddels dwars door een aantal woningen heen. Ook komt het nog voor dat stukken grond van dezelfde eigenaar in beide gemeenten vallen. Gevolg is dat de betrokken bewoners in het ene geval te maken hebben met Bloemendaal, de andere keer juist weer met Velsen. In de praktijk is gebleken dat zo'n situatie problemen geeft. Dit bijvoorbeeld bij het innen van belastingen als de OZB, maar ook bij het verlenen van vergunningen, zoals bij een bouwaanvraag die toetsing aan het bestemmingsplan vereist.

Omdat het wijzigen van de gemeentegrens verhoudingsgewijs veel tijd in beslag neemt, is besloten de hele grens tussen Bloemendaal en Velsen onder de loep te nemen. Daarmee is bijvoorbeeld ook het voormalige terrein van het Provinciale Ziekenhuis ook in beeld gekomen.

Ontwerp voor herindeling Volgens de Wet algemene regels herindeling (Arhi) geschiedt een grenscorrectie op basis van gelijkluidende besluiten van de raden van de betrokken gemeenten. Bij de voorbereiding hiervan stellen de raden gezamenlijk een herindelingsontwerp vast.

Voordat dit ontwerp wordt vastgesteld, worden de betrokken eigenaren schriftelijk in kennis gesteld om hun reacties te peilen. In gezamenlijk overleg heeft de gemeente Bloemendaal deze correspondentie verzorgd. Daartoe was eerder al een tekening van de grenscorrectie met de behorende lijst van betrokken percelen te bekijken in het gemeentehuis van Bloemendaal. De stukken liggen nu ook ter inzage in het stadhuis van Velsen, bij het bureau Geo-Informatie op werkdagen van 8 tot 12 uur.

De reacties op de plannen zijn tot dusverre overwegend positief gebleken. Wel heeft bijvoorbeeld de Stichting Santpoort bezwaar gemaakt tegen de grenscorrectie rondom het voormalig PZ-terrein. De stichting is erop gewezen dat de formele terinzagelegging nog volgt. Inmiddels is bekend gemaakt dat tussen beide gemeenten een overeenkomst wordt gesloten waarin is opgenomen dat onder geen voorwaarde het aanzicht van de Velserenderlaan wordt aangetast. Ook zijn nieuwe uitritten en wegen niet toegestaan op grondgebied van gemeente Velsen.

Volgende stap procedure De volgende stap in de procedure is het door beide raden vaststellen van een herindelingsontwerp. Behandeling in de raad van Velsen zal naar verwachting 15 mei 2003 plaatsvinden en in Bloemendaal op 22 mei 2003.

Burgemeester en Wethouders van beide gemeenten leggen het herindelingsontwerp daarna gedurende 8 weken ter inzage op hun gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan eenieder zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken aan het gemeentebestuur. Vervolgens worden de zienswijzen behandeld door beide gemeenteraden en gezamenlijk wordt dan een herindelingsplan vastgesteld. Dit plan, samen met de zienswijzen en de beantwoording daarvan, wordt daarna ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

De regels en verordeningen van de "nieuwe" gemeente worden vervolgens bij groen licht van GS meteen van kracht. Dit is overigens niet het geval met bestemmingsplannen. Die blijven na de grenscorrectie van kracht, totdat de raad van de nieuwe gemeente anders bepaalt. Daarvoor geldt de normale bestemmingsplanprocedure.

Deel: ' Voorbereidingen voor grenscorrectie Bloemendaal/Velsen '
Lees ook