Gemeente Weerselo

Voorbereidingsbesluit
In zijn vergadering van 6 september 2001 heeft de gemeenteraad besloten te verklaren dat een bestemmingsplanherziening wordt voorbereid voor het gebied van het beschermd stadsgezicht van Ootmarsum, zoals dat nader is aangegeven op de bij het besluit behorende tekening.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op 5 oktober 2001 en ligt met ingang van deze datum ter inzage op het taakveld ruimtelijke ordening, locatie Weerselo.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Met ingang van 5 oktober 2001 ligt gedurende vier weken voor een ieder ter inzage het voornemen van burgemeester en wethouders om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor:


* de bouw van een varkensschuur en het brengen van de bestemming overeenkomstig de eigendomssituatie aan de Hasselose-esweg 1 te Deurningen.

De vrijstelling kan alleen verleend worden indien de provincie een zogenaamde verklaring van geen bezwaar afgeeft. Voordat die verklaring wordt gevraagd, kan een ieder tijdens de periode van vier weken schriftelijk zienswijzen tegen ons voornemen inbrengen. Deze zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Denekamp, postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Door de Stichting K.O.N.O.T. is een bouwaanvraag ingediend voor het plaatsen van een noodlokaal op het perceel Hoflaan 6 te Saasveld. Het geldende bestemmingsplan laat de bouw niet toe. Burgemeester en wethouders zijn van plan, met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan zodat alsnog medewerking kan worden verleend aan dit bouwplan. Het verzoek om vrijstelling en de bouwaanvraag liggen met ingang van 05 oktober 2001 gedurende vier weken ter inzage bij het taakveld BWT, bezoekadres: Burg. Scholtensplein 1 in Weerselo. Gedurende die periode kan iedereen tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bedenkingen naar voren brengen. De bedenkingen moeten worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Tevens hebben Burgemeester en Wethouders het voornemen om aan het volgende verzoek om een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan op basis van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen:


* Het plaatsen van een blokhut aan de Disseroltweg 24 in Lattrop.
Deze verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 5-10-2001 gedurende vier weken ter inzage bij het Taakveld bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp bekend maken.

Vrijstelling van bestemmingsplan "Ootmarsum"
Bij het cluster Ruimte, taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo, ligt vanaf 5 oktober 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage de aanvraag tot verlenen van een vrijstelling, ingevolge artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan "Ootmarsum", voor het gebruik van het pand Marktstraat 20 , Ootmarsum als horecagelegenheid. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Deel: ' Voorbereidingsbesluit beschermd stadsgezicht Ootmarsum '
Lees ook