Gemeente Zwijndrecht

Voorbereidingsbesluiten
Rietbaan & Onderdijkserijweg en omgeving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht geven ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3:12 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kennis dat de gemeenteraad bij besluit van 27 september 2001 heeft verklaard dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:


*

de Rietbaan ten behoeve van de herontwikkeling van de Noordoevers in het kader van het Masterplan Drechtoevers;

*

het gebied dat wordt begrensd door de Onderdijkserijweg, Burgemeester de Bruïnelaan en de Emmastraat ten behoeve van het herontwikkelen als herstructureringslocatie in het kader van het project "Centrum".

Deze voorbereidingsbesluiten treden in werking met ingang van 11 oktober 2001 en liggen vanaf deze datum voor een ieder ter inzage in het Infocentrum van het gemeentehuis, Burgemeester de Bruïnelaan 45. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen deze besluiten binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij de

gemeenteraad van Zwijndrecht
t.a.v. de Commissie bezwaar- en beroepschriften Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht.

Als bezwaar is ingediend is het, indien - gelet op de betrokken belangen
- onverwijlde spoed dat vereist, eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de

President van de arrondissementsrechtbank
Postbus 7003
3300 GC Dordrecht.

In dat geval is een recht verschuldigd van f 225,- voor natuurlijke personen en f 450,- voor rechtspersonen.

Het bezwaarschrift en het verzoek om voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten:


*

de naam en het adres van de indiener;

*

de dagtekening;

*

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift of het verzoek om voorlopige voorziening is gericht;
*

de gronden van het bezwaar of het verzoek om voorlopige voorziening.

Zwijndrecht, 10 oktober 2001

Deel: ' Voorbereidingsbesluit Rietbaan Onderdijkserijweg Zwijndrecht '
Lees ook