Gemeente Alphen aan den Rijn


Voorbereidingsbesluiten gemeenteraad

De burgemeester van Alphen aan den Rijn maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juni heeft besloten:
1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied "Alphen-west", zoals dit is aangeduid op de situatietekening, nummer RO 95-01, d.d. 16-3-1998
2. dat het verboden is binnen het onder 1 bedoelde gebied zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, een en ander voor zover deze werken en werkzaamheden afwijken van het bestaande gebruik van de desbetreffende gronden, en niet van ondergeschikte betekenis zijn en voor de uitvoering waarvan niet reeds uit andere hoofde een vergunning is vereist:

+ het opslaan, deponeren, lozen of storten van al dan niet afgedankte of aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen, producten alsmede het aanleggen of inrichten van opslag-, stort- of bergplaatsen;
+ het opslaan of deponeren van een of meer aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken machines, rij-, voer-, vaar-, of vliegtuigen dan wel het aanleggen of inrichten van opslagplaatsen daarvoor;

+ het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeerplaatsen en het aanbrengen van andere oppervlakte verhardingen;

3. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is bekend gemaakt.
4. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied "Prins Hendrikstraat (I+II)", een en ander zoals dit gebied is aangeduid op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening, nummer RO-00-01, d.d. april 2000;
5. dat het verboden is binnen het onder 4 bedoelde gebied zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, een en ander voor zover deze werken en werkzaamheden afwijken van het bestaande gebruik van de desbetreffende gronden, en niet van ondergeschikte betekenis zijn en voor de uitvoering waarvan niet reeds uit andere hoofde een vergunning is vereist:

+ het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakte verhardingen;

+ het opslaan, deponeren, lozen of storten van al dan niet afgedankte of aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of producten alsmede het aanleggen of inrichten van opslag-, stort-, of bergplaatsen;
+ het opslaan of deponeren van een of meer aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken machines, rij-, voer-, vaar- of vliegtuigen, dan wel het aanleggen of inrichten van opslagplaatsen daarvoor;

+ het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen of het vergraven van land tot water;
+ het vergroten of verkleinen van bestaande plassen of sloten, dan wel het wijzigen van het profiel en/of het beloop van bestaande waterlopen of het graven of dempen van sloten;
6. dat het verbond onder 5 niet geldt voor:
+ werken en/of werkzaamheden binnen het kader van het normale onderhoud;

+ andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van de ruimtelijke ordening van niet ingrijpende betekenis zijn;
7. dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is bekend gemaakt.

8. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied "Heimanswetering", zoals dit is aangeduid op situatietekening, nummer ST 93-10, d.d. 12-2-96;
9. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is bekend gemaakt.

Bovengenoemde besluiten liggen met ingang 4 juli 2002 voor een ieder ter inzage in:

* het gemeentelijk informatiecentrum, stadskantoor, Castellumstraat 6 op werkdagen van 08.30-17.00 uur en op vrijdagavondvan 18.30 20.00 uur en

* de openbare bibliotheek, Thorbeckestraat 1a.
Rechtsbescherming
In de periode van donderdag 4 juli 2002 tot en met woensdag 14 augustus 2002 kunnen belanghebbenden op basis van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen tegen deze voorbereidingsbesluiten.

De bezwaarschriften moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Hiervoor kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH s-Gravenhage.

(Publicatie weekagenda 3 juli 2002)

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 03 juli 2002 laatste wijziging

Deel: ' Voorbereidingsbesluiten gemeenteraad Alphen '
Lees ook