Gemeente Voorburg-Leidschendam


Gemeente en woonconsumentenorganisatie ondertekenen convenant

Persbericht: Leidschendam-Voorburg, 4 maart 2003
---

Op donderdag 6 maart ondertekenen burgemeester M.A.P. van Haersma Buma, in aanwezigheid van wethouder H.M.C. Dwarshuis, en de voorzitter van het Vrouwen Advies Commissie (VAC) mevrouw A.J. Breedeveld een nieuw convenant. De ondertekening vindt om 16.30 uur plaats in Huize Swaensteyn in Voorburg. Het doel van dit convenant is het opnieuw vastleggen van het samenwerkingsverband tussen de gemeente en de VAC. Want, na de fusie van de gemeenten Leidschendam en Voorburg hebben de twee VAC´s uit de voormalige gemeenten besloten ook te fuseren en samen verder te gaan als Vrouwen Advies Commissie Leidschendam-Voorburg. Met het nieuwe convenant wordt de oude samenwerking door de nieuwe besturen voortgezet. Het convenant treedt in werking na de ondertekening, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002.

De VAC is een onafhankelijke woonconsumentenorganisatie op lokaal niveau en is door de gemeente erkend als actieve gesprekspartner bij bouwplanontwikkelingen. Ze behartigt de belangen van de woonconsument en brengt vanuit die visie advies uit over de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving.
De gemeente Leidschendam-Voorburg streeft naar actieve betrokkenheid van de woonconsumentenorganisaties bij het volkshuisvestingbeleid. Zo is de VAC in het verleden betrokken geweest bij de bouwplannen van woonwijk Leidschenveen en meer recent, bij de bouw van Sijtwende. Met het nieuwe convenant blijft de VAC van planning tot uitvoering betrokken bij bouwplanontwikkelingen, om de woonkwaliteit van de gebruiker te bewaken. Daarom overlegt de VAC regelmatig met de wethouder Volkshuisvesting, mevrouw H.M.C. Dwarshuis en met de medewerkers van de gemeente.

De VAC is de enige instantie die namens de woonconsument in alle bouwfasen van het bouwproces aanwezig is. Hierdoor kan de commissie vroegtijdig adviseren over bijvoorbeeld toegankelijkheid van de woning voor rolstoelers, de grootte van kamers, opbergmogelijkheden, een doelmatige indeling en het goed schoon kunnen houden van de woning. De ruimte buiten de woning krijgt ook aandacht. De commissie kijkt naar het aantal faciliteiten in de buurt, veiligheid, logische bereikbaarheid en de verschillende gebruiksmogelijkheden van een gebouw. Adviezen worden gevraagd en ongevraagd uitgebracht aan architecten, aannemers, woningbouwverenigingen en bewonersgroepen.

Al na de tweede Wereldoorlog waren er VAC´s die zich sterk maakten voor een hogere kwaliteit van woningen. Onder het motto ´Mannen bouwen, vrouwen wonen´ maakten de eerste VAC´s duidelijk waar het ze om ging. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot een landelijk netwerk van 230 commissies. Het landelijk netwerk heeft een overkoepelende organisatie, Stichting Landelijk Contact, die regelmatig overleg voert met het Ministerie van VROM. Ook onderhoudt de stichting contacten met woonconsumentenorganisaties zoals de Nationale Woningraad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en AEDES, de vereniging van woningcorporaties.

Gemeente Leidschendam-Voorburg 04.03.2003

Deel: ' Voorburg en woonconsumentenorganisatie ondertekenen convenant '
Lees ook