Gemeente Tilburg


logo

25-5-99

Voordeel Marap-1 f 0,8 mln

Als de gemeenteraad op 21 juni instemt met de voorstellen van b&w zal de begroting 1999 naar verwachting een voordelig resultaat te zien geven van ruim 0,8 mln. Het college stelt aan de raad voor dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente

Uitkomsten dienstmaraps
De belangrijkste mee- en tegenvallers in de dienstmaraps:
- herberekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds leidt tot een netto voordeel van 2,4 mln;

- incidentele loonontwikkelingen leveren een nadeel op van 0,7 mln;
- de dividenduitkering van de PNEM-MEGA groep valt naar verwachting 1,2 mln hoger uit dan geraamd;

- lasten- en batenontwikkelingen betreffende de afvalstoffenheffing en de rioolrechten leveren per saldo een voordeel op van 1,8 mln, dat wordt gereserveerd voor verwerking in de tarieven in 2000;
- verruiming van de subjectsubsidieregeling leidt in 1999 naar verwachting tot een toename van de uitgaven met 6,1 mln;
- recente instemming van het ministerie van Sociale Zaken met het buiten invordering stellen van juridisch oninbare vorderingen leidt tot opheffing en vrijval van de restantmiddelen van de nog aanwezige voorziening; voordeel 4,6 mln;

- herstel van winterschade aan wegen c.a. heeft 0,7 mln extra kosten met zich meegebracht;

- uitvoering van het raadsbesluit van 29 maart 1999 over de balanssanering, fase II levert een nadeel op van 0,6 mln; herberekening van kapitaallasten van gemeentelijke investeringen leidt tot een lastendaling van 0,5 mln;

- De gemeentelijke rente-exploitatie levert in 1999 naar verwachting een voordeel op van 3,2 mln.

Beleidsvoorstellen
Het college van b&w doet in de concernmarap nog een aantal voorstellen aan de gemeenteraad:

1. Raadstelevisie 1999 60.000

2. Herdenking 150ste sterfdag Willem II 8.000
3. Professionalisering communicatiefunctie 119.000
4. Programmering 1999 podium Heuvel 25.000

5. Opstapplaats touringcars 42.000

6. Beëindiging en kwijtschelding lening Tilburgse Kunststichting 49.000

7. Subsidie Tilburgse Kunststichting voor PR en marketing- activiteiten 100.000

8. Tilburg etappeplaats Ronde van Nederland 15.000
9. Bijdrage projecten herstructureringvarkenshouderij 25.000 10. Verhoging presentiegelden subcommissie Restauratie van de Monumentencommissie 7.000
11. Uitbreiding formatie Centraal Meldpunt (grotendeels t.l.v. het egalisatiefonds Afvalstoffenheffing) 9.000
12. Formatieplaats Attak 27.000
13. Sociale activeringstaak Twern 55.000
14. Aanpak millenniumproblemen wijkorganisaties 25.000 15. Belevingsonderzoek effecten gemeentelijk armoedebeleid 100.000 16. Vergoeding huwelijksvoltrekkingen door bijzonder ambtenaren burgerlijke stand 20.000
17. Bezuinigingstaakstelling buitensportaccommodaties 25.000 18. Oplossing knelpunten huisvesting Concertzaal 217.000 19. Verkeersbeïnvloeding post Vossenberg 47.000 20. Storting in de algemene bedrijfsreserve van voordelig resultaat BAT begroting 1999 en marap 1999-1 352.000
21. Storting in de algemene bedrijfsreserve van voordelig resultaat DSW marap 1999-1 454.000
22. Overheveling van budgetten naar 2000 171.000

Gevolgen voor komende jaren
De uitkomsten van de dienstmaraps en de beleidsvoorstellen hebben ook gevolgen voor de komende jaren. Voor 2000 en 2001 wordt een nadelig effect verwacht van
¦ 0,1 à 0,3 mln, in 2002 en volgende jaren schommelt het voordeel tussen 0,2 en 0,3 mln. De structurele doorwerking zal worden meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2000.

Contactpersoon:
Hans Leeuwenkamp, Concernstaf, telefoon 013 5428993


Homepage Receptie


Deel: ' Voordelig resultaat begroting Tilburg '
Lees ook