Partij van de Arbeid

Nieuws >> Afdeling

Voordracht: Belinfante nieuwe voorzitter

voorpagina

11-02-2003

Voordracht nieuwe bestuur PvdA Amsterdam.

In deze voor de PvdA zo turbulente tijden staat ook de jaarvergadering van de PvdA Amsterdam op de kalender met de tweejaarlijkse bestuursverkiezing. Tijdens alle perikelen van het voorbereiden van de Tweede Kamerverkiezingen en Provinciale Statenverkiezingen moesten dus ook kandidaten worden geworven voor het bestuur. Werving leek belangrijk omdat een groot deel van de bestuursleden niet in was voor een volgende termijn. In feite hadden enkele bestuursleden al afgehaakt. Daarnaast bestond de indruk dat afdelingen en andere geledingen van mening zijn dat een nieuwe impuls aan het bestuur gewenst is. Nu is het gebruikelijk dat het zittend bestuur uit de lijst met kandidaten een voordracht maakt waarop de ledenvergadering haar keuze bepaalt. In deze situatie besloot het bestuur dat het beter was te werken met een externe commissie voor de werving en selectie. Dit stuk is het verslag van het werk van die commissie.

De volgende personen werden door het bestuur gevraagd voor deze commissie: Peggy Burke, Lodewijk Asscher en Egbert de Vries. Peggy is voorzitter van de PvdA Slotervaart - Overtoomseveld, Lodewijk is gemeenteraadslid en Egbert is lijsttrekker van de PvdA Oud-Zuid. De commissie werd voor allerlei organisatorische klussen bijgestaan door Steven Jongejan en Evelien Polter uit het zittende bestuur. Daarnaast hebben de fractiemedewerkers Gerda en Marije van Wees en Marcel Duyvestijn nog een hoop werk verzet voor de commissie. De commissie is acht keer bij elkaar geweest.
* Tweemaal om de procedure voor te bereiden,
* Eén keer om de kandidaten een indruk te geven van het bestuurswerk,

* Driemaal om met alle kandidaten individuele gesprekken te houden.
* Eén keer om de lijst samen te stellen

* Eénmaal voor overleg met het zittende bestuur.
De PvdA heeft de afgelopen maanden te maken gehad met een groeiend enthousiasme. Na de zware nederlaag van 15 mei en de daarop volgende louterende bijeenkomsten ontstond als snel intern een soort sfeer van we gaan er weer tegenaan. De leiderschapsverkiezingen en daarmee gepaard gaande debatten waren natuurlijk een schot in de roos. Daarnaast was Zalm zo aardig om de stekker uit het kabinet te trekken en ons een gouden tweede kans te gunnen. Intussen groeide de partij, ook letterlijk, met duizenden. Mensen die niet alleen hun lidmaatschap aanvroegen maar ook gelijk actief wilden worden. Zo kreeg de ROSA leergang 160 aanmelders in plaats van de gebruikelijke 60. Afdelingen hebben ook gemerkt dat oude en nieuwe leden actiever wilden worden. Daaroverheen volgde een prachtige campagne rondom Wouter Bos die bij uitstek de vernieuwing van de PvdA belichaamde. Vernieuwing van onze beweging, organisatorisch en inhoudelijk, hangt overal in de lucht en het is tegen deze achtergrond dat de commissie aan het werk ging.

Het is dan ook niet vreemd dat de commissie te maken kreeg met bijna 50 enthousiaste, vernieuwende kandidaat-bestuursleden. Daarnaast hebben wij als commissie ook nog een aantal mensen benaderd met de vraag of zij in waren voor een bestuurspositie. Uiteindelijk hebben 55 mensen op ons lijstje gestaan. Direct nadat wij deze grote aantallen mensen in kaart hadden gebracht, besloot de commissie dat in dit geval een simpele selectie op papier geen recht zou doen aan de kandidaten. Wij hebben geprobeerd met alle kandidaten het gesprek aan te gaan om hun ervaring, motivatie en ambitie in kaart te brengen en om erachter te komen wat zij met de PvdA Amsterdam wilden. Indien wij van mening waren dat een kandidaat om wat voor reden dan ook beter niet in het bestuur kon plaatsnemen hebben we geprobeerd aan te geven wat de persoon in kwestie binnen de PvdA nog meer kon gaan doen. Immers, het zou jammer zijn als al dat getoonde enthousiasme niet ingezet zou kunnen worden voor onze partij.

Kandidaten konden zich melden bij de secretaris tot 15 januari. Daarna hebben dus zoals gemeld nog enkele wervingsactiviteiten plaatsgevonden door de commissie. In de week voor 15 januari kwam de commissie bijeen en werd vastgesteld dat een voorlichtingsavond nodig was. Deze avond vond plaats op 24 januari en een groot aantal kandidaten nam daaraan deel. De procedure werd uitgelegd door Steven Jongejan en Egbert de Vries. John Leerdam kwam langs om zijn visie op het bestuur Amsterdam met de aanwezigen te delen. Het laatste deel van de avond werd besteed aan een politieke discussie tussen de kandidaten. Op basis van deze ronde en nadere telefonische gesprekjes of e-mail contact hebben 8 kandidaten zich teruggetrokken. Vervolgens hebben alle kandidaten zich ingeschreven voor een gesprek op 31 januari en 1, 2 of 5 februari. De gesprekken duurden ongeveer 30 minuten en waren zo opgezet dat elk commissielid met elke kandidaat kennis maakte. Op 5 februari heeft de commissie een concept voordracht opgesteld die op 6 februari besproken is met dat deel van het bestuur dat niet zelf kandidaat was. Na enige uitleg en nadere toelichting heeft dat deel van het bestuur deze voordracht overgenomen.

De wervings- en selectiecommissie heeft de volgende criteria gehanteerd bij de samenstelling van het nieuwe bestuur.
* Het bestuur moet de creativiteit hebben om de vernieuwingsimpuls die Ruud Koole en Wouter Bos aan de PvdA geven in Amsterdam te kunnen voortzetten en uitdiepen

* Het bestuur moet voldoende enthousiasme en daadkracht hebben
* Het bestuur moet een balans hebben tussen mensen met partijervaring en nieuwe mensen

* Het bestuur moet een afspiegeling zijn van de Amsterdammers
* Het bestuur moet in teamverband kunnen opereren
We zijn ervan overtuigd dat we er zeer behoorlijk in geslaagd zijn om een voordracht op te stellen die voldoet aan al deze criteria. Het niveau van vernieuwing en ambitie en enthousiasme in deze lijst is uitzonderlijk hoog. Daarnaast zijn we van mening dat we voldoende ankerpunten hebben in de groep in de vorm van bestuurlijk ervaren en door de PvdA-wol geverfde mensen. Er is één aspect waar we uiteindelijk minder tevreden over zijn. Ondanks nog enige pogingen tot werving zijn we er niet in geslaagd goede kandidaten van Turkse of Marokkaanse origine te vinden. Wij vinden dat heel jammer en dus een taak voor het nieuwe bestuur om dat element op te vangen. Daarnaast is het jammer dat er geen 50/50 balans in de voordracht zit qua vrouwen en mannen. Nogmaals, en dat is ook te zien aan de lange staart zeer geschikte opvolgers, met deze lijst stellen we een flink aantal goede kandidaten teleur. Dat kon niet anders gezien het feit dat er zoveel mensen belangstelling hadden. Een aantal kandidaten vonden wij niet geschikt voor het bestuur om allerlei uiteenlopende redenen, en hebben wij geadviseerd iets anders binnen de PvdA te gaan doen. Enkele daarvan staan op de alfabetische lijst.

Hieronder de voordracht met bijbehorende motivatie. Elders in het blad stellen alle kandidaten zichzelf aan u voor met een korte tekst en foto.

Voorzitter: Judith Belinfante

Van de kandidaat voorzitters acht de commissie twee voorzitters geschikt. Van deze twee wordt door ons Judith Belinfante voorgedragen.

Judith Belinfante (Centrum) is bereid om haar ervaring en vernieuwingskracht in te zetten voor de PvdA Amsterdam. Na een lange maatschappelijke carrière, onder andere als directeur van het Joods Historisch Museum, is zij vier jaar lang voor de partij Tweede Kamerlid geweest. Op dit moment is Judith betrokken bij de Coalitie voor Vrede (in Israel en Palestina). Zij wil graag als voorzitter het gesprek aangaan met de mensen en de organisaties in de stad, met als belangrijke themas integratie, het samen wonen en werken in de stad. Wij denken dat Judith in staat zal zijn als aanvoerder dit nieuwe team goed aan te sturen en aan te vuren.

Naast Judith is ook kandidaat Omar Ramadan.

Omar Ramadan (Centrum) is jong, ambitieus en tegelijk al weer heel ervaren binnen de PvdA. Hij was JS voorzitter en landelijk partijbestuurslid. Omar wil graag aan de slag met de vernieuwing binnen de PvdA, om te proberen tegenstelling tussen PvdA groepen in Amsterdam te verminderen, de leden meer bij de PvdA Amsterdam te betrekken en het afleggen van verantwoording van fractie en wethouders via briefings te bevorderen.

Lijst overige kandidaat-voorzitters alfabetisch:

Nick Bolte

Egbert Doest

Joost de Ridder

Onno van der Vlerk

Secretaris: Delroy Blokland

Delroy Blokland (Oud-Zuid) is huidig bestuurslid en heeft zich aangemeld voor een tweede termijn. Op verzoek van de commissie is Delroy bereid secretaris te worden. Delroy heeft zich in het afgelopen jaar leren kennen als een zeer gedegen bestuurslid die veel taken tegelijk gelijk goed kan afwikkelen. Hij is betrouwbaar, nauwgezet en bereid voldoende tijd in het werk te steken. Delroy heeft het enthousiasme om naast een goede secretaris ook een actief meedenkend en mee organiserend bestuurslid te zijn.

Penningmeester: Remco Boas

Remco Boas (Bos en Lommer) is zeer gedreven en enthousiast. Hij heeft jarenlange ervaring als zelfstandig ondernemer in de ICT wereld en is nu bezig met een bedrijf als combinatie van reïntegratie en ICT scholing. Daarnaast is hij in allerlei besturen en actiegroepen maatschappelijk actief geweest. Remco heeft zich met volle overgave op de PvdA gestort en volgde o.a. de ROSA leergang. Hij kan een zeer goede rol spelen in de vernieuwing van de PvdA Amsterdam. Remco is volgaarne bereid het penningmeesterschap op zich te nemen.

Algemeen Bestuursleden

Wij dragen de volgende mensen voor, op de negen overgebleven posities in het bestuur:

1 Laurens Slot

Laurens Slot (Centrum) is zeer ervaren binnen de partij en heeft een zeer groot netwerk binnen de partij in Amsterdam en daarbuiten. Hij heeft zich inmiddels bewezen in het huidige bestuur en heeft indruk gemaakt met de uitstekende Amsterdamse campagne tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Hoewel dat formeel nu nog niet aan de orde is, bevelen wij Laurens aan als vice-voorzitter van het bestuur.

2 Steven Jongejan.

Steven Jongejan (Oud Zuid) heeft veel ervaring,, én als bestuurslid van de PvdA Amsterdam én als bestuurslid van de PvdA de Pijp/ Oud-Zuid. Steven is bereid zich nog een periode in te zetten voor het bestuur. Hij ziet de komende periode als belangrijk om inhoudelijke bouwstenen aan te dragen voor het verkiezingsprogramma over 3 jaar.

3 Tjandra Balai

Tjandra Balai (Centrum) is jong en nieuw in de PvdA. Zij heeft bestuurservaring binnen het bedrijfsleven (ondernemingsraad) en werkt in de ICT sector (Worldcom, OneTel). Tjandra is enthousiast en maakte op de commissie een goede indruk.

4 Lies Paardekoper

Lies Paardekoper (Oost) is jonge en nieuw in de PvdA. Ze volgde reeds de ROSA leergang en wil graag iets doen voor de partij in de stad Amsterdam. Zij heeft ervaring in het Vluchtelingenwerk, ontwikkelingssamenwerking maar heeft ook kennis van allerlei projecten voor opvang van vluchtelingen in de stad. Volgens ons een aanwinst voor het bestuur.

5 Winne Meijering

Winne Meijering (Centrum) is sinds de tijden van Nieuw Links actief in de PvdA geweest. Haar activiteiten vonden vooral plaats in het gewest Utrecht, ze is 12 jaar lid geweest van de Provinciale Staten. Na een afkoelingsperiode en veel andere maatschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld in het wijkcentrum dOude Stadt, wil ze nu weer wat doen voor de PvdA. Zij wil zich met name richten op leden werven en leden binden, op het weer naar buiten treden als PvdA en de actieve bewonersgroepen opzoeken. Wij zien Winne als een ervaren kracht die graag aan de vernieuwing wil meewerken.

6 Kenneth Erselina

Kenneth Erselina (Oud Zuid) heeft zijn eigen wervings- en selectiebureau en is recent bij de PvdA betrokken geraakt. Hij wil zich actief gaan inzetten voor de vernieuwing van de partij, niet alleen inhoudelijk maar ook qua partijcultuur. Hij wil de contacten tussen de partij en ondernemers verbeteren. Kenneth is ook bereid mee te werken aan een betere en professionelere scouting van de partij, met name op het terrein van de diverse stad. Volgens ons een prima aanwinst voor het bestuur.

7 Michiel van der Voort

Michiel van der Voort (Centrum) is een ervaren bestuurder die recent de stap gezet heeft naar de PvdA. Hij werkt in een examenbureau dat probeert de inzet van ICT in deze sector te vergroten. Daarnaast is Michiel voorzitter geweest van COC Amsterdam en actief als secretaris van SALTO. Zijn motivatie voor het bestuur is helder: proberen de politieke discussie in de partij op gang te brengen en laten resulteren in heldere standpunten die in samenspraak met de fractie in daden kunnen worden omgezet.

8 Simon Deurloo

Simon Deurloo (Centrum) is jong en enthousiast om wat te gaan doen voor de PvdA in Amsterdam. Tegelijk heeft hij zeer veel partijervaring bij de JS, en de PvdA afdeling Delft. Daar heeft hij in samenwerking met IPP diverse campagnes gedaan gericht op onderwijs en politieke bewustwording. Hij heeft een breed netwerk in de (landelijke) partij. Hij wil zich graag inzetten voor de vernieuwing van de PvdA Amsterdam, en heeft daarvoor tijd nu hij tussen twee banen inzit (werkzaam in de ICT en onderwijs sector).

9 Philip Mol

Philip Mol (Westerpark) is jong en heeft veel ervaring opgedaan in de PvdA Noord, de laatste jaren als penningmeester van de afdeling. Hij wil zich inzetten voor de partij met name om te werken aan een betere relatie tussen centrale stad en de stadsdelen. Hij werkt als adviseur onderwijs / sport / jeugdbeleid bij Cap Gemini /Ernst & Young.

1^e opvolger

Eugène Hol (Centrum) is manager bij een bank en speciaal bezig met veranderingmanagement en reorganisaties. Hij leek ons een goede aanvulling op het bestuur. Hij is betrokken bij de PvdA en maakte een zeer enthousiaste indruk. Jong en nieuw binnen de PvdA maar toch al goed in staat om de prioriteiten van het bestuur te omschrijven.

2^e opvolger

Rik Siere (Oost Watergraafsmeer). Stond op de gemeenteraadslijst op nummer 28 en is enthousiast en bereid iets organisatorisch en bestuurlijks te doen voor de partij. Rik is communicatiedeskundige en geeft trainingen, onder andere bij de ROSA leergangen. Hij wil graag meehelpen om leden meer te betrekken bij het inhoudelijk beleid van de PvdA.

3^e opvolger

David van Ede. Hoewel jong (24) heeft David al veel ervaring in de partij, onder andere als fractiemedewerker en JS bestuurslid. Na een aantal stille jaren wil hij zich weer gaan inzetten voor de partij, vooral op het organisatorische vlak. Daarbij denkt hij zijn werkervaring (organisatie debatten) goed te kunnen inzetten.

4^e opvolger

Jos Maas (Oud-Zuid). Jos is oud-deelraadslid voor een lokale partij en hij is recent overgegaan naar de PvdA. Hij woont zijn hele leven in Amsterdam en heeft hier een groot netwerk. Werkzaam in de onderwijssector en huidig bestuurslid in de afdeling Oud Zuid. Hij wil graag de samenwerking stad en stadsdelen verbeteren.

5^e opvolger

Marcel Boontje (Oost). Marcel is vier jaar lang bestuurslid geweest in de Binnenstad en wil nu na twee jaar rust weer wat gaan doen voor de partij. Daarbij wil hij graag werken aan het uitdiepen van enkele belangrijke inhoudelijke themas. Marcel heeft een eigen bedrijf in de ICT sector en werkt part-time als beleidsambtenaar.

6^e opvolger

Margreet van Dijk (Centrum). Is enthousiast en nieuw en als HR manager goed in staat een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van de partij op organisatievlak. Margreet wil nu haar idealisme gaan inzetten in een maatschappelijke organisatie na jaren vooral met werk bezig te zijn geweest.

7^e opvolger

Ward Rennen (Geuzenveld / Slotermeer). Is jong, 24 en zeer enthousiast. Heeft al allerlei initiatieven genomen in de partij en kan een creatieve aanvulling zijn in het bestuur. Ward is promovendus aan de UvA.

Overige kandidaat-bestuursleden,

Evelien Polter (Oost-Watergraafsmeer). Was secretaris in het huidig bestuur. Wil zich nog een periode inzetten.

Sanne van Osnabrugge (Centrum). Was huidig bestuurslid en wil ze graag nog een periode inzetten.

Bestuurskandidaten op de alfabetische lijst:

Nissan Athaddad

Jasper Etten

Zohra el Gauche

Wouter Knop

Rick Liefting

Fissathion Menghistu

Roel Scholten

Theo Stiphout

Victoria Sussenbach

Mirjam Trabsini

Robert Verhoeven

Egbert de Vries

Deel: ' Voordracht nieuwe bestuur PvdA Amsterdam '
Lees ook