Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

De Staatssecretaris van Economische Zaken
de heer mr.drs. J.G. Wijn
Bezuidenhoutseweg 30
2500 EC DEN HAAG

MLB/JZ/2003/2.3515

26 mei 2003

Voordracht

Op grond van een rechterlijke uitspraak dient de procedure van verdeling van de frequenties voor commerciële radio-omroep voor 1 juni 2003 afgerond te zijn. Mede gelet op deze uitspraak is de afgelopen maanden hard gewerkt om de vergunningverlening binnen de gestelde termijn te realiseren. Tot mijn genoegen kan ik u mededelen dat de uitvoering van de vergelijkende toets tijdig is afgerond. Met het oog op de vergunningverlening doe ik u hierbij de voordracht toekomen bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Frequentiebesluit. Deze voordracht is als volgt ingedeeld:

I. Algemeen
II. Overwegingen
A. Geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep B. Ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep C. Niet-landelijke commerciële radio-omroep D. Commerciële radio-omroep via de middengolf III. Voor vergunningverlening voorgedragen aanvragers

Algemeen

Bij de uitvoering van de vergelijkende toets is een onafhankelijke adviescommissie ingeschakeld. Daarbij gaat het om de commissie bedoeld in de brief van 19 december 2002 (Kamerstukken II 2002/03, 24 095, nr. 114). In die brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd voorgesteld een commissie van drie onafhankelijke deskundigen in te stellen, die zou moeten adviseren over:
- de uitwerking van de vergelijkende toets, en
- de beoordeling van aanvragen op de criteria van de vergelijkende toets. Met de in de brief gepresenteerde aanpak kon de door de Tweede Kamer gewenste


OCenW
Blad 2

objectiviteit en inbreng van externe deskundigheid worden bereikt en werd een zorgvuldige uitvoering van een vergelijkende toets mogelijk geacht. Op 14 januari 2003 (Kamerstukken II 2002/03, 24 095, nr. 117) is de samenstelling en taakomschrijving van de onafhankelijke adviescommissie Vergelijkende toets bekend gemaakt. Als voorzitter van de commissie werd de heer prof. dr. H. Franken aangezocht. Verder maakten mevrouw mr. F.G. van Diepen-Oost en de heer prof. mr. P.F. van der Heijden deel uit van de commissie.

Op 3 februari 2003 heeft de commissie haar advies over de uitwerking van de vergelijkende toets uitgebracht. Bij het opstellen van haar advies heeft de commissie in het bijzonder acht geslagen op het bewaren van haar onafhankelijke status, zowel ten opzichte van ministeries als ten opzichte van marktpartijen. Op 12 februari 2003 is het advies van de commissie en het kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer toegestuurd (Kamerstukken II 2002/03, 24 095, nr. 119). Het kabinet concludeerde dat met het advies van de commissie een systematiek tot stand was te brengen die een adequate basis biedt om tot uitvoering van de vergelijkende toets over te gaan.

Voor de beoordeling van de aanvragen in de vergelijkende toets is met de commissie afgesproken dat zij in het bijzonder adviseert over de waardering van de programmatische voornemens en de bedrijfseconomische onderbouwing daarvan. Bij de voorbereiding van haar advies heeft de commissie zich laten bijstaan door een door haarzelf aangezocht extern secretariaat. De commissie heeft voorts gebruik gemaakt van de expertise van het accountantsbureau Mazars Paardekooper Hoffman. De beoordeling van de bedrijfseconomische onderbouwing is gebaseerd op de door dit accountantsbureau opgestelde bevindingen. De commissie heeft over de aanvragen die zijn toegelaten tot de vergelijkende toets op 23 mei 2003 haar advies aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uitgebracht. Dit advies bestaat uit een algemeen openbaar deel en uit bedrijfsvertrouwelijke bijlagen. Met nadruk breng ik onder de aandacht dat de bijlagen met bedrijfsvertrouwelijke informatie vertrouwelijk dienen te worden behandeld, tenzij uit enig wettelijk voorschrift een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit.

Ik concludeer dat het advies van de commissie op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en kan mij vinden in de onderbouwing van de door de commissie gegeven waarderingen. Ik neem het advies dan ook over. Op basis van de in het advies opgenomen beoordelingen kom ik tot de volgende bevindingen.

II. Overwegingen

II.A. Geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep

De kavels A2, A4, A5, A8 en A9 zijn bestemd voor geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep. Tot de vergelijkende toets voor geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep zijn de hieronder vermelde aanvragers toegelaten, waarbij tevens de aangevraagde kavels en de daaraan gegeven voorkeur (hierna: vk) zijn aangegeven:

Kavel A2: Sky Radio Ltd (vk 1), Arrow Classic Rock Radio B.V. (vk 1), Sanoma Uitgevers Digitaal Ontwikkeling B.V. (*), Radio 10 B.V. (*), Holland FM B.V. (vk 2), NRG Nederlandse Radio Groep B.V. (vk 2), VRON B.V. (vk 1)

Kavel A4: BNR Nieuwsradio B.V. (*), Sport Radio Frequentie B.V. (*)

Kavel A5: NRG Nederlandse Radio Groep B.V. (vk 1), I.D. & T. Radio B.V. (*), Arrow Classic


OCenW
Blad 3

Rock Radio B.V. (vk 2), VRON B.V. (vk 2)

Kavel A8: Sky Radio Ltd. (vk 2)

Kavel A9: Holland FM B.V. (vk 1), Distrined B.V. (*), FinnPage Oy (*), Arrow Classic Rock Radio B.V. (vk 3)


* Deze aanvrager heeft één kavel voor geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep aangevraagd, zodat de voorkeur niet van belang is.

De beoordeling van de aanvragen, de rangorde tussen de aanvragers en de toewijzing van de kavels aan de aanvragers is geregeld in de artikelen 30 en 37 juncto artikel 36 van de Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 20031 (hierna: Regeling aanvraag). Hieronder worden deze gegevens per kavel weergegeven.

Kavel A2
De aanvragers voor kavel A2 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 30 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:


· Sky Radio Ltd. is met een plus (+) voor de programmatische voornemens en met een plus (+) voor het bedrijfsplan beoordeeld;
· Sanoma Uitgevers Digitaal Ontwikkeling B.V. is met een plus (+) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld;
· Radio 10 B.V., Arrow Classic Rock Radio B.V. en Holland FM B.V. zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een plus (+) voor het bedrijfsplan beoordeeld;

· NRG Nederlandse Radio Groep B.V. en VRON B.V. zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld.

De rangorde tussen deze aanvragers is als volgt. Sky Radio Ltd. heeft als enige aanvrager voor kavel A2 tweemaal een plus (++) behaald. Deze aanvrager is daarmee de hoogste in rangorde voor kavel A2. Sky Radio Ltd. heeft aan kavel A2 de eerste voorkeur gegeven. Kavel A2 wordt derhalve aan deze aanvrager toegewezen. Het financieel bod van Sky Radio Ltd. voor kavel A2 is 33.600.000,--.

Kavel A4
De aanvragers voor kavel A4 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 30 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:


· BNR Nieuwsradio B.V. is met een plus (+) voor de programmatische voornemens en met een plus (+) voor het bedrijfsplan beoordeeld;
· Sport Radio Frequentie B.V. is met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een plus (+) voor het bedrijfsplan beoordeeld.

De rangorde tussen deze aanvragers is als volgt. BNR Nieuwsradio B.V. heeft als enige aanvrager voor kavel A4 tweemaal een plus (++) behaald. Deze aanvrager is daarmee de hoogste in rangorde voor kavel A4. BNR Nieuwsradio B.V. heeft uitsluitend kavel A4 aangevraagd. Kavel A4 wordt derhalve aan BNR Nieuwsradio B.V. toegewezen. Het financieel bod van BNR Nieuwsradio B.V. is 1.320.000,--.


1 Stcrt. 2003, nr. 40; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 3 april 2003 (Stcrt. 68).


OCenW
Blad 4

Kavel A5
De aanvragers voor kavel A5 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 30 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:
· I.D. & T. Radio B.V. is met een plus (+) voor de programmatische voornemens en met een plus (+) voor het bedrijfsplan beoordeeld;
· Arrow Classic Rock Radio B.V. en VRON B.V. zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een plus (+) voor het bedrijfsplan beoordeeld;
· NRG Nederlandse Radio Groep B.V. is met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld.

De rangorde tussen deze aanvragers is als volgt. I.D. & T. Radio B.V. heeft als enige aanvrager voor kavel A5 tweemaal een plus (++) behaald. Deze aanvrager is daarmee de hoogste in rangorde voor kavel A5. I.D. & T. heeft uitsluitend kavel A5 aangevraagd. Kavel A5 wordt derhalve aan deze aanvrager toegewezen. Het financieel bod van I.D. & T. Radio B.V. voor kavel A5 is 2.500.336, --.

Kavel A8
Sky Radio Ltd. is de enige aanvrager voor kavel A8 als geclausuleerd kavel en daarmee de hoogste in rangorde voor deze kavel. Deze aanvrager is echter ook de hoogste in rangorde voor kavel A2. Aangezien Sky Radio Ltd. aan kavel A2 zijn eerste voorkeur heeft gegeven, is die kavel aan deze aanvrager toegewezen en komt Sky Radio Ltd. derhalve niet in aanmerking voor kavel A8. Mitsdien blijft kavel A8 als geclausuleerd kavel onverdeeld.

Kavel A9
De aanvragers voor kavel A9 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 30 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:
· Holland FM B.V. en Arrow Classic Rock Radio B.V. zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een plus (+) voor het bedrijfsplan beoordeeld (hierna: groep I);

· Distrined B.V. en FinnPage Oy zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld (hierna: groep II).

De aanvragers behorende tot groep I zijn hoger in rangorde dan de aanvragers behorende tot groep II. De onderlinge rangorde tussen de aanvragers die behoren tot groep I, wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod het hoogste in rangorde is. Voor kavel A9 heeft Holland FM B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel A9 de eerste voorkeur gegeven. Kavel A9 wordt derhalve aan Holland FM B.V. toegewezen. Het financieel bod van Holland FM B.V. is 22.936.000,--.

II.B. Ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep

Voorafgaand aan de toewijzing van de kavels voor ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep heeft eerst de toewijzing van de kavels voor geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep plaatsgevonden. Na toepassing van de vergelijkende toets voor geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep is kavel A8 (klassieke muziek of jazz-muziek) onverdeeld gebleven. Overeenkomstig artikel 2, derde lid, van de Regeling aanvraag heeft de Minister van Economische Zaken vervolgens besloten de bestemming van kavel A8 te wijzigen van geclausuleerde landelijke commerciële radio- omroep in ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep. Naast de kavels A1, A3, A6 en A7, is derhalve ook kavel A8 bestemd voor ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep.


OCenW
Blad 5

Tot de vergelijkende toets voor ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep zijn de hieronder vermelde aanvragers toegelaten, waarbij tevens de aangevraagde kavels en de daaraan gegeven voorkeur (hierna: vk) zijn aangegeven:

Publimusic B.V. voor de kavels A1 (vk 3), A3 (vk 1), A6 (vk 2), A7 (vk 4), A8* (vk 6) Sky Radio Ltd. voor de kavels A1 (vk 2), A3 (vk 1), A6 (vk 3), A7 (vk 5), A8* (vk 9) VRON B.V. voor de kavels A1 (vk 1), A3 (vk 2), A6 (vk 3), A7 (vk 4), A8* (vk 5) Yorin FM B.V. voor de kavels A1 (vk 2), A3 (vk 4), A6 (vk 3) en A7 (vk 1) Sanoma Uitgevers Digitaal Ontwikkeling B.V. voor kavel A7 NRG Nederlandse Radio Groep B.V. voor de kavels A1 (vk 3), A3 (vk 2), A6 (vk 4), A7 (vk 1)


* Kavel A8 aangevraagd met de bestemming ongeclausuleerde landelijke commerciële radio- omroep.

In de procedure van de vergelijkende toets voor ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep wordt het bedrijfsplan van de aanvragers overeenkomstig de artikelen 27 en 28 van de Regeling aanvraag met een nul (0) dan wel een plus (+) beoordeeld. Dit oordeel luidt als volgt:


· Publimusic B.V. is voor ieder van de aangevraagde kavels met een plus (+) beoordeeld;
· Sky Radio Ltd. is voor ieder van de aangevraagde kavels met een plus (+) beoordeeld;
· VRON B.V. is voor ieder van de aangevraagde kavels met een nul (0) beoordeeld;
· Yorin FM B.V. is voor ieder van de aangevraagde kavels met een nul (0) beoordeeld;
· Sanoma Uitgevers Digitaal Ontwikkeling B.V. is voor de door haar aangevraagde kavel met een nul (0) beoordeeld;

· NRG Nederlandse Radio Groep B.V. is voor ieder van de aangevraagde kavels met een nul (0) beoordeeld.

De rangorde tussen de aanvragers en de toewijzing van de kavels aan de aanvragers is geregeld in de artikelen 28 en 36 van de Regeling aanvraag. De aanvragers van wie het bedrijfsplan met een plus (+) zijn beoordeeld, zijn hoger in rangorde dan de aanvragers die met een nul (0) op het bedrijfsplan zijn beoordeeld. Dit betekent dat Publimusic B.V. en Sky Radio Ltd. hoger in rangorde zijn dan de overige aanvragers die tot de vergelijkende toets zijn toegelaten. De rangorde tussen Publimusic B.V. en Sky Radio Ltd. wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod het hoogste in rangorde is.

Van de aanvragers met een plus (+) op het bedrijfsplan heeft Publimusic B.V. voor de kavels A1, A3, A6 en A7 het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel A3 de eerste voorkeur gegeven. Kavel A3 wordt derhalve aan Publimusic B.V. toegewezen. Het financieel bod van Publimusic B.V. op kavel A3 bedraagt 80.400.000,--. Door de toewijzing van kavel A3 aan Publimusic B.V. blijft deze aanvrager bij de toewijzing van de overgebleven kavels voor ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep buiten beschouwing.

Na toewijzing van kavel A3 aan Publimusic B.V. is Sky Radio Ltd. de enig overgebleven aanvrager met een plus (+) op het bedrijfsplan voor de overgebleven kavels A1, A6, A7 en A8. De kavel waaraan Sky Radio Ltd. de eerste voorkeur heeft gegeven, is aan Publimusic B.V. toegewezen. Sky Radio Ltd. heeft aan kavel A1 de tweede voorkeur gegeven. Kavel A1 wordt derhalve aan Sky Radio Ltd. toegewezen. Het financieel bod van Sky Radio Ltd. op kavel A1 bedraagt 56.025.000,--. Door de toewijzing van kavel A1 aan Sky Radio Ltd.


OCenW
Blad 6

blijft deze aanvrager bij de toewijzing van de overgebleven kavels voor ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep buiten beschouwing.

Na toewijzing van de kavels A3 en A1 zijn de overgebleven aanvragers (VRON B.V., Yorin FM B.V., Sanoma Uitgevers Digitaal Ontwikkeling B.V. en NRG Nederlandse Radio Groep B.V.) met een nul (0) op het bedrijfsplan voor de overgebleven kavels A6, A7 en A8, voor zover aangevraagd, beoordeeld. De rangorde tussen deze overgebleven aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod het hoogste in rangorde is. Van de overgebleven aanvragers heeft VRON B.V. op kavel A6, A7 en A8 het hoogste financieel bod uitgebracht. VRON B.V. heeft aan kavel A6 een hogere voorkeur (derde voorkeur) gegeven dan aan de kavel A7 (vierde voorkeur) en A8 (vijfde voorkeur). Kavel A6 wordt derhalve aan VRON B.V. toegewezen. Het financieel bod van VRON B.V. op kavel A6 bedraagt 57.000.001,--. Door de toewijzing van kavel A6 aan VRON B.V. blijft deze aanvrager bij de toewijzing van de overgebleven kavels voor ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep verder buiten beschouwing.

Na toewijzing van de kavels A3, A1 en A6 blijven er drie aanvragers over (Yorin FM B.V., Sanoma Uitgevers Digitaal Ontwikkeling B.V. en NRG Nederlandse Radio Groep B.V.). Deze aanvragers hebben van de overgebleven kavels A7 en A8 uitsluitend kavel A7 aangevraagd. Zij zijn ieder met een nul (0) op het bedrijfsplan voor kavel A7 beoordeeld. De rangorde tussen de overgebleven aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod het hoogste in rangorde is. Van de overgebleven aanvragers heeft Yorin FM B.V. op kavel A7 het hoogste financieel bod uitgebracht. Kavel A7 wordt derhalve aan Yorin FM B.V. toegewezen. Bij de toewijzing van deze kavel is de voorkeur die Yorin FM B.V. daaraan heeft gegeven niet van belang, aangezien de overige door Yorin FM B.V. aangevraagde kavels reeds aan andere aanvragers zijn toegewezen. Het financieel bod van Yorin FM B.V. op kavel A7 bedraagt 32.892.000,-- .

Gelet op het bovenstaande blijft kavel A8 onverdeeld.

II.C. Niet-landelijke commerciële radio-omroep

De kavels B1 tot en met B26 zijn bestemd voor niet-landelijke commerciële radio-omroep. Tot de vergelijkende toets voor niet-landelijke commerciële radio-omroep zijn de hieronder vermelde aanvragers toegelaten, waarbij tevens de aangevraagde kavels en de daaraan gegeven voorkeur (hierna: vk) zijn aangegeven:

B1 Young City Media B.V. (vk 3), Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid- Holland (vk 5)
B2 Young City Media B.V. (vk 4), Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid- Holland (vk 6)
B3 Several Media B.V. (*), Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland (vk 7) B4 MultiCultural Events and New Dutch Media B.V. (vk 2), Deltas-Werk B.V. (*), Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland (vk 8), Stichting ter bevordering van vrije meningsuiting (*)
B5 Young City Media B.V. (vk 2), Stichting Radika (vk 3), Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland (vk 1)
B6 Young City Media B.V. (vk 1), Stichting Radika (vk 1), Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland (vk 2))
B7 Stichting Radika (vk 2), MultiCultural Events and New Dutch Media B.V. (vk 1),


OCenW
Blad 7

Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland (vk 4), de heer L.J. Boden (Radio 227) (vk 2)
B8 Stichting Haagse Media (vk 1), Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid- Holland (vk 3)
B9 Young City Media B.V. (vk 5), de heer A.J.W. van Boven (Midstad Radio Utrecht) (*), MultiCultural Events and New Dutch Media B.V. (vk 3), de heer R. Sewratan (Radio SBS FM) (*), Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland (vk 9) B10 de heer N. Silvius (Waterstad FM) (vk 1), RENN B.V. (vk 2) B11 de heer N. Silvius (Waterstad FM) (vk 3)
B12 RENN B.V. (vk 1), de heer N. Silvius (Waterstad FM) (vk 2) B13 Omroep Vereniging Veendam (*), Radio Simone B.V. (vk 2), RENN B.V. (vk 4) B14 Radio Simone B.V. (vk 1)
B15 Radio Simone B.V. (vk 3), RENN B.V. (vk 3) B16 Rebecca Radio B.V. (vk 1)
B17 Rebecca Radio B.V. (vk 3)
B18 Rebecca Radio B.V. (vk 2), de heer N.C. Eijlders (FM Plus) (*) B19 Hot Radio B.V. (vk 1)
B20 Oostelijke Media Groep B.V. (*), Rebecca Radio B.V. (vk 4) B21 Beheer- en Beleggingsmaatschappij Betaco B.V. (*), de heer W.M.P. Vaassen (De Kanjer Royaal) (vk 3)
B22 de heer W.M.P. Vaassen (De Kanjer Royaal) (vk 1), Commerciële Radio Zuid Nederland B.V. (vk 1)
B23 de heer W.M.P. Vaassen (De Kanjer Royaal) (vk 2), Commerciële Radio Zuid Nederland B.V. (vk 2)
B24 de heer R.S. de Kerf (Maximaal FM) (*)
B25 RML Zuidelijke Mediagroep B.V. (*)
B26 geen aanvragers


* Deze aanvrager heeft één kavel voor niet-landelijke commerciële radio-omroep aangevraagd, zodat de voorkeur niet van belang is.

De beoordeling van de aanvragen, de rangorde tussen de aanvragers en de toewijzing van de kavels aan de aanvragers is geregeld in de artikelen 32 en 38 van de Regeling aanvraag. Hieronder worden deze gegevens per kavel weergegeven.

Kavel B1
De aanvragers voor kavel B1 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Zowel Young City Media B.V. als Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De onderlinge rangorde tussen Young City Media B.V. en Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B1 heeft Young City Media B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B1 de derde voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of Young City Media B.V. de kavels krijgt toegewezen waaraan zij de eerste en tweede voorkeur heeft gegeven. Van de kavels waaraan Young City Media B.V. een hogere voorkeur heeft gegeven (B6 vk1 en B5 vk2) heeft deze aanvrager kavel B6 toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavels). Kavel B1


OCenW
Blad 8

vormt geen verboden combinatie met de aan Young City Media B.V. toegewezen kavel B6. Voorts leidt toewijzing van kavel B1 aan deze aanvrager niet tot overschrijding van 30% demografisch bereik. Kavel B1 wordt mitsdien aan Young City Media B.V. toegewezen. Het financieel bod van Young City Media B.V. voor deze kavel is 848.000,--.

Kavel B2
De aanvragers voor kavel B2 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Zowel Young City Media B.V. als Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De onderlinge rangorde tussen Young City Media B.V. en Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B2 heeft Young City Media B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B2 de vierde voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of Young City Media B.V. de kavels krijgt toegewezen waaraan zij de eerste, tweede en derde voorkeur heeft gegeven. Van de kavels waaraan Young City Media B.V. een hogere voorkeur heeft gegeven (B6 vk1, B5 vk2 en B1 vk3) heeft deze aanvrager de kavels B6 en B1 toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavels). Kavel B2 vormt een verboden combinatie met de reeds aan Young City Media B.V. toegewezen kavel B1. De aanvraag van Young City Media B.V. voor kavel B2 wordt mitsdien afgewezen.

· Door de afwijzing van de aanvraag van Young City Media B.V. voor kavel B2 wordt Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland voor deze kavel de hoogste in rangorde. Deze aanvrager heeft aan kavel B2 de zesde voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of deze aanvrager de kavels krijgt toegewezen waaraan zij de eerste tot en met de vijfde voorkeur heeft gegeven. Van de kavels waaraan Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland een hogere voorkeur heeft gegeven (B5 vk1, B6 vk2, B8 vk3, B7 vk4 en B1 vk5) heeft deze aanvrager de kavel B5 toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavel). Kavel B2 vormt een verboden combinatie met de reeds aan deze aanvrager toegewezen kavel B5. De aanvraag van Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland voor kavel B2 wordt mitsdien afgewezen.

Gelet op het bovenstaande blijft kavel B2 onverdeeld.

Kavel B3
De aanvragers voor kavel B3 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Several Media B.V. is met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een plus (+) voor het bedrijfsplan beoordeeld. Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid- Holland is met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld.

De aanvrager van wie de programmatische voornemens met een nul (0) en het bedrijfsplan met een plus (+) is beoordeeld, is hoger in rangorde dan de aanvrager die met een nul (0) op de programmatische voornemens en met een nul (0) op het bedrijfsplan


OCenW
Blad 9

voor een kavel is beoordeeld.


· Het voorgaande betekent dat Several Media B.V. voor kavel B3 hoger in rangorde is dan Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland. Several Media B.V. heeft uitsluitend kavel B3 aangevraagd. Kavel B3 wordt derhalve aan deze aanvrager toegewezen. Het financieel bod van Several Media B.V. is 112.112,--.

Kavel B4
De aanvragers voor kavel B4 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Alle aanvragers voor kavel B4 (MultiCultural Events and New Dutch Media B.V., Deltas- Werk B.V., Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland, Stichting ter bevordering van vrije meningsuiting) zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De onderlinge rangorde tussen deze aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B4 heeft MultiCultural Events and New Dutch Media B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B4 de tweede voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of MultiCultural Events and New Dutch Media B.V. de kavel krijgt toegewezen waaraan zij de eerste voorkeur heeft gegeven. Deze aanvrager heeft aan kavel B7 de eerste voorkeur gegeven. Die kavel wordt echter aan een andere aanvrager toegewezen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavel). Kavel B4 wordt mitsdien aan MultiCultural Events and New Dutch Media B.V. toegewezen. Het financieel bod van MultiCultural Events and New Dutch Media B.V. voor deze kavel is 52.800,--.

Kavel B5
De aanvragers voor kavel B5 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Alle aanvragers voor kavel B5 (Young City Media B.V., Stichting Radika, Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland) zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De onderlinge rangorde tussen deze aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B5 heeft Young City Media B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B5 de tweede voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of Young City Media B.V. de kavel krijgt toegewezen waaraan zij de eerste voorkeur heeft gegeven. Young City Media B.V. heeft aan kavel B6 de eerste voorkeur gegeven en deze kavel toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavel). Kavel B5 vormt een verboden combinatie met de reeds aan Young City Media B.V. toegewezen kavel B1. De aanvraag van Young City Media B.V. voor kavel B5 wordt mitsdien afgewezen.

· Door de afwijzing van de aanvraag van Young City Media B.V. voor kavel B5 wordt Stichting Radika voor deze kavel de hoogste in rangorde. Deze aanvrager heeft aan kavel B5 de derde voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of Stichting Radika de kavels krijgt toegewezen waaraan zij de eerste en tweede voorkeur heeft gegeven. Van de kavels waaraan Stichting Radika een hogere voorkeur heeft


OCenW
Blad 10

gegeven (B6 vk1, B7 vk2) heeft deze aanvrager de kavel B7 toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavel). Kavel B5 vormt een verboden combinatie met de reeds aan deze aanvrager toegewezen kavel B7. De aanvraag van Stichting Radika voor kavel B5 wordt mitsdien afgewezen.
· Door de afwijzing van de aanvragen van Young City Media B.V. en Stichting Radika voor kavel B5, wordt Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland voor deze kavel de hoogste in rangorde. Deze aanvrager heeft aan kavel B5 de eerste voorkeur gegeven. Kavel B5 wordt mitsdien aan Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland toegewezen. Het financieel bod van Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland voor deze kavel is 90.156,--

Kavel B6
De aanvragers voor kavel B6 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Alle aanvragers voor kavel B6 (Young City Media B.V., Stichting Radika, Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland) zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De onderlinge rangorde tussen deze aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B6 heeft Young City Media B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B6 de eerste voorkeur gegeven. Kavel B6 wordt mitsdien aan Young City Media B.V. toegewezen. Het financieel bod van Young City Media B.V. voor deze kavel is 1.648.000,--

Kavel B7
De aanvragers voor kavel B7 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

MultiCultural Events and New Dutch Media B.V., Stichting Radika en Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland zijn met een plus (+) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De heer L.J. Boden (Radio 227) is met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld.

De aanvragers van wie de programmatische voornemens met een plus (+) en het bedrijfsplan met een nul (0) zijn beoordeeld, zijn hoger in rangorde dan de aanvrager die met een nul (0) op de programmatische voornemens en met een nul (0) op het bedrijfsplan voor een kavel is beoordeeld. Het voorgaande betekent dat MultiCultural Events and New Dutch Media B.V., Stichting Radika en Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid- Holland voor kavel B7 hoger in rangorde zijn dan de heer L.J. Boden (Radio 227).

De onderlinge rangorde tussen deze aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B7 heeft Stichting Radika het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B7 de tweede voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of Stichting Radika de kavel krijgt toegewezen waaraan zij de eerste voorkeur heeft gegeven. Stichting Radika heeft aan kavel B6 de eerste voorkeur


OCenW
Blad 11

gegeven. (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavel). Die kavel wordt echter aan een andere aanvrager toegewezen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavel). Kavel B7 wordt mitsdien aan Stichting Radika toegewezen. Het financieel bod van Stichting Radika voor deze kavel is 100.999,--.

Kavel B8
De aanvragers voor kavel B8 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Stichting Haagse Media is met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een plus (+) voor het bedrijfsplan beoordeeld. Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland is met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld.

De aanvrager van wie de programmatische voornemens met een nul (0) en het bedrijfsplan met een plus (+) is beoordeeld, is hoger in rangorde dan de aanvrager die met een nul (0) op de programmatische voornemens en met een nul (0) op het bedrijfsplan voor een kavel is beoordeeld.


· Dit betekent dat Stichting Haagse Media voor kavel B8 hoger in rangorde is dan Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland. Stichting Haagse Media is uitsluitend voor kavel B8 tot de vergelijkende toets toegelaten. Kavel B8 wordt derhalve aan deze aanvrager toegewezen. Het financieel bod van Stichting Haagse Media is 311.000,--.

Kavel B9
De aanvragers voor kavel B9 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Alle aanvragers voor kavel B9 (Young City Media B.V., de heer A.J.W. van Boven (Midstad Radio Utrecht), MultiCultural Events and New Dutch Media B.V., de heer R. Sewratan (Radio SBS FM), Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland) zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De onderlinge rangorde tussen deze aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B9 heeft Young City Media B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B9 de vijfde voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of Young City Media B.V. de kavels krijgt toegewezen waaraan zij de eerste tot en met de vierde voorkeur heeft gegeven. Van de kavels waaraan Young City Media B.V. een hogere voorkeur heeft gegeven (B6 vk1, B5 vk2, B1 vk3, B2 vk4) heeft deze aanvrager de kavels B1en B6 toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavels). Kavel B9 vormt geen verboden combinatie met de reeds aan Young City Media B.V. toegewezen kavels B1 en B6. Voorts leidt toewijzing van kavel B9 aan deze aanvrager niet tot overschrijding van 30% demografisch bereik. Kavel B9 wordt mitsdien aan Young City Media B.V. toegewezen. Het financieel bod van Young City Media B.V. voor deze kavel is 216.000,--.

Kavel B10
De aanvragers voor kavel B10 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:


OCenW
Blad 12

Zowel de heer N. Silvius (Waterstad FM) als RENN B.V. zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De onderlinge rangorde tussen deze aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B10 heeft de heer N. Silvius (Waterstad FM) het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B10 de eerste voorkeur gegeven. Kavel B10 wordt mitsdien aan de heer N. Silvius (Waterstad FM) toegewezen. Het financieel bod van de heer N. Silvius (Waterstad FM) voor deze kavel is 72.480,--.

Kavel B11

· De enige aanvrager die voor kavel B11 is toegelaten tot de vergelijkende toets is de heer N. Silvius (Waterstad FM). Deze aanvrager heeft aan kavel B11 de derde voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of deze aanvrager de kavels krijgt toegewezen waaraan hij de eerste en tweede voorkeur heeft gegeven. Van de kavels waaraan de heer N. Silvius (Waterstad FM) een hogere voorkeur heeft gegeven (B10 vk1, B12 vk2) heeft deze aanvrager de kavel B10 toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavel). Kavel B11 vormt een verboden combinatie met de reeds aan deze aanvrager toegewezen kavel B10. De aanvraag van de heer N. Silvius (Waterstad FM) voor kavel B11 wordt mitsdien afgewezen.

Gelet op het bovenstaande blijft kavel B11 onverdeeld.

Kavel B12
De aanvragers voor kavel B12 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Zowel de heer N. Silvius (Waterstad FM) als RENN B.V. zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De onderlinge rangorde tussen deze aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B12 heeft de heer N. Silvius (Waterstad FM) het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B12 de tweede voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of de heer N. Silvius (Waterstad FM) de kavel krijgt toegewezen waaraan hij de eerste voorkeur heeft gegeven. Deze aanvrager heeft aan kavel B10 de eerste voorkeur gegeven en deze kavel toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavel). Kavel B12 vormt een verboden combinatie met de reeds aan de heer N. Silvius (Waterstad FM) toegewezen kavel B10. De aanvraag van de heer N. Silvius (Waterstad FM) voor kavel B12 wordt mitsdien afgewezen.
· Door de afwijzing van de aanvraag van de heer N. Silvius (Waterstad FM) voor kavel B12 wordt RENN B.V. voor deze kavel de hoogste in rangorde. Deze aanvrager heeft aan kavel B12 de eerste voorkeur gegeven. Kavel B12 wordt mitsdien aan RENN B.V. toegewezen. Het financieel bod van RENN B.V. voor deze kavel is 51.966,--.

Kavel B13
De aanvragers voor kavel B13 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:


OCenW
Blad 13

Alle aanvragers voor kavel B13 (Radio Simone B.V., RENN B.V., Omroep Vereniging Veendam) zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De onderlinge rangorde tussen deze aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B13 heeft Radio Simone B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B13 de tweede voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of Radio Simone B.V. de kavel krijgt toegewezen waaraan zij de eerste voorkeur heeft gegeven. Deze aanvrager heeft aan kavel B14 de eerste voorkeur gegeven en deze kavel toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavel). Kavel B13 vormt een verboden combinatie met de reeds aan Radio Simone B.V. toegewezen kavel B14. De aanvraag van Radio Simone B.V. voor kavel B13 wordt mitsdien afgewezen.

· Door de afwijzing van de aanvraag van Radio Simone B.V. voor kavel B13 wordt RENN B.V. voor deze kavel de hoogste in rangorde. Deze aanvrager heeft aan kavel B13 de vierde voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of deze aanvrager de kavels krijgt toegewezen waaraan zij de eerste tot en met de derde voorkeur heeft gegeven. Van de kavels waaraan RENN B.V. een hogere voorkeur heeft gegeven (B12 vk1, B10 vk2, B15 vk3) heeft deze aanvrager de kavels B12 en B15 toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavels). Kavel B13 vormt een verboden combinatie met de reeds aan deze aanvrager toegewezen kavel B15. De aanvraag van RENN B.V. voor kavel B13 wordt mitsdien afgewezen.
· Door de afwijzing van de aanvraag van RENN B.V. voor kavel B13 wordt Omroep Vereniging Veendam voor deze kavel de hoogste in rangorde. Deze aanvrager heeft uitsluitend kavel B13 aangevraagd. Kavel B13 wordt derhalve aan Omroep Vereniging Veendam toegewezen. Het financieel bod van Omroep Vereniging Veendam is 40.000,--.

Kavel B14

· De enige aanvrager die voor kavel B14 is toegelaten tot de vergelijkende toets is Radio Simone B.V.. Deze aanvrager heeft aan kavel B14 de eerste voorkeur gegeven. Kavel B14 wordt mitsdien aan Radio Simone B.V. toegewezen. Het financieel bod van Radio Simone B.V. voor deze kavel is 67.950,--.

Kavel B15
De aanvragers voor kavel B15 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Zowel Radio Simone B.V. als RENN B.V. zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De onderlinge rangorde tussen Radio Simone B.V. en RENN B.V. wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B15 heeft Radio Simone B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B15 de derde voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of Radio Simone B.V. de kavels krijgt toegewezen waaraan zij de eerste en tweede voorkeur heeft gegeven. Van de kavels waaraan Radio Simone B.V. een hogere voorkeur heeft gegeven (B14 vk1 en B13 vk2) heeft deze aanvrager kavel B14 toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavel). Kavel B15 vormt een verboden combinatie met de reeds aan Radio Simone B.V. toegewezen kavel B14.


OCenW
Blad 14


· Door de afwijzing van de aanvraag van Radio Simone B.V. voor kavel B15 wordt RENN B.V. voor deze kavel de hoogste in rangorde. Deze aanvrager heeft aan kavel B15 de derde voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of RENN B.V. de kavels krijgt toegewezen waaraan zij de eerste en tweede voorkeur heeft gegeven. Van de kavels waaraan RENN B.V. een hogere voorkeur heeft gegeven (B12 vk1, B10 vk2) heeft deze aanvrager kavel B12 toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavel). Kavel B15 vormt geen verboden combinatie met de reeds aan deze aanvrager toegewezen kavel B12. Voorts leidt toewijzing van kavel B15 aan deze aanvrager niet tot overschrijding van 30% demografisch bereik. Kavel B15 wordt mitsdien aan RENN B.V. toegewezen. Het financieel bod van RENN B.V. voor deze kavel is
51.891,--.

Kavel B16
De enige aanvrager die voor kavel B16 is toegelaten tot de vergelijkende toets is Rebecca Radio B.V. Deze aanvrager heeft aan kavel B16 de eerste voorkeur gegeven. Kavel B16 wordt mitsdien aan Rebecca Radio B.V. toegewezen. Het financieel bod van Rebecca Radio B.V. voor deze kavel is 240.100,--.

Kavel B17

· De enige aanvrager die voor kavel B17 is toegelaten tot de vergelijkende toets is Rebecca Radio B.V. Deze aanvrager heeft aan kavel B17 de derde voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of Rebecca Radio B.V. de kavels krijgt toegewezen waaraan zij de eerste en tweede voorkeur heeft gegeven. Van de kavels waaraan Rebecca Radio B.V. een hogere voorkeur heeft gegeven (B16 vk1, B18 vk2) heeft deze aanvrager de kavels B16 en B18 toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavels). Kavel B17 vormt geen verboden combinatie met de reeds aan deze aanvrager toegewezen kavels B16 en B18. Voorts leidt toewijzing van kavel B17 aan deze aanvrager niet tot overschrijding van 30% demografisch bereik. Kavel B17 wordt mitsdien aan Rebecca Radio B.V. toegewezen. Het financieel bod van Rebecca Radio B.V. voor deze kavel is 80.100,--.

Kavel B18
De aanvragers voor kavel B18 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Zowel Rebecca Radio B.V. als de heer N.C. Eijlders (FM Plus) zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De onderlinge rangorde tussen Rebecca Radio B.V. en de heer N.C. Eijlders (FM Plus) wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B18 heeft Rebecca Radio B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B18 de tweede voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of Rebecca Radio B.V. de kavel krijgt toegewezen waaraan zij de eerste voorkeur heeft gegeven. Deze aanvrager heeft aan kavel B16 de eerste voorkeur gegeven en deze kavel toegewezen gekregen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavel). Kavel B18 vormt geen verboden combinatie met de reeds aan Rebecca Radio B.V. toegewezen kavel B16. Voorts leidt toewijzing van kavel B18 aan deze aanvrager niet tot overschrijding van 30% demografisch bereik. Kavel B18 wordt mitsdien aan Rebecca Radio B.V. toegewezen. Het financieel bod van Rebecca Radio B.V. voor deze kavel is 150.100,--.


OCenW
Blad 15

Kavel B19

· De enige aanvrager die voor kavel B19 is toegelaten tot de vergelijkende toets is Hot Radio B.V. Voor deze aanvrager is het tevens de enige kavel waarvoor hij tot de vergelijkende toets is toegelaten. Kavel B19 wordt mitsdien aan Hot Radio B.V. toegewezen. Het financieel bod van Hot Radio B.V. voor deze kavel is 5.009,--.

Kavel B20
De aanvragers voor kavel B20 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Oostelijke Media Groep B.V is met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een plus (+) voor het bedrijfsplan beoordeeld. Rebecca Radio B.V. is met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld.

De aanvrager van wie de programmatische voornemens met een nul (0) en het bedrijfsplan met een plus (+) is beoordeeld, is hoger in rangorde dan de aanvrager die met een nul (0) op de programmatische voornemens en met een nul (0) op het bedrijfsplan voor een kavel is beoordeeld.


· Dit betekent dat Oostelijke Media Groep B.V. voor kavel B20 hoger in rangorde is dan Rebecca Radio B.V.. Oostelijke Media Groep B.V. heeft uitsluitend kavel B20 aangevraagd. Kavel B20 wordt derhalve aan deze aanvrager toegewezen. Het financieel bod van Oostelijke Media Groep B.V. voor deze kavel is 161.000,--.

Kavel B21
De aanvragers voor kavel B21 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Beheer- en Beleggingsmaatschappij Betaco B.V. is met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een plus (+) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De heer W.M.P. Vaassen (De Kanjer Royaal) is met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld.

De aanvrager van wie de programmatische voornemens met een nul (0) en het bedrijfsplan met een plus (+) is beoordeeld, is hoger in rangorde dan de aanvrager die met een nul (0) op de programmatische voornemens en met een nul (0) op het bedrijfsplan voor een kavel is beoordeeld.


· Het voorgaande betekent dat Beheer- en Beleggingsmaatschappij Betaco B.V. voor kavel B21 hoger in rangorde is dan de heer W.M.P. Vaassen (De Kanjer Royaal). Beheer- en Beleggingsmaatschappij Betaco B.V. heeft uitsluitend kavel B21 aangevraagd. Kavel B21 wordt derhalve aan deze aanvrager toegewezen. Het financieel bod van Beheer- en Beleggingsmaatschappij Betaco B.V. voor kavel B21 is 470.000,--.

Kavel B22
De aanvragers voor kavel B22 zijn voor hun programmatische voornemens en


OCenW
Blad 16

bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Zowel Commerciële Radio Zuid Nederland B.V. als de heer W.M.P. Vaassen (De Kanjer Royaal) zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De onderlinge rangorde tussen deze aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B22 heeft Commerciële Radio Zuid Nederland B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B22 de eerste voorkeur gegeven. Kavel B22 wordt mitsdien aan Commerciële Radio Zuid Nederland B.V. toegewezen. Het financieel bod van Commerciële Radio Zuid Nederland B.V. is 151.000,--.

Kavel B23
De aanvragers voor kavel B23 zijn voor hun programmatische voornemens en bedrijfsplannen als bedoeld in artikel 32 van de Regeling aanvraag als volgt beoordeeld:

Zowel Commerciële Radio Zuid Nederland B.V. als de heer W.M.P. Vaassen (De Kanjer Royaal) zijn met een nul (0) voor de programmatische voornemens en met een nul (0) voor het bedrijfsplan beoordeeld. De onderlinge rangorde tussen deze aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel B23 heeft de heer W.M.P. Vaassen (De Kanjer Royaal) het hoogste financieel bod uitgebracht. Deze aanvrager heeft aan kavel B23 de tweede voorkeur gegeven. Derhalve dient eerst te worden nagegaan of deze aanvrager de kavel krijgt toegewezen, waaraan hij de eerste voorkeur heeft gegeven. Kavel B22 waaraan de heer W.M.P. Vaassen (De Kanjer Royaal) de eerste voorkeur heeft gegeven, is aan een andere aanvrager toegewezen (zie de overwegingen bij de desbetreffende kavel). Kavel B23 wordt mitsdien aan de heer W.M.P. Vaassen (De Kanjer Royaal) toegewezen. Het financieel bod van de heer W.M.P. Vaassen (De Kanjer Royaal) is 92.720,--.

Kavel B24

· De enige aanvrager die voor kavel B24 is toegelaten tot de vergelijkende toets is de heer R.S. de Kerf (Maximaal FM). Deze aanvrager heeft uitsluitend kavel B24 aangevraagd. Kavel B24 wordt derhalve aan deze aanvrager toegewezen. Het financieel bod van de heer R.S. de Kerf (Maximaal FM) voor deze kavel is 8000,--.

Kavel B25

· De enige aanvrager die voor kavel B25 is toegelaten tot de vergelijkende toets is RML Zuidelijke Mediagroep B.V. Deze aanvrager heeft uitsluitend kavel B25 aangevraagd. Kavel B25 wordt derhalve aan deze aanvrager toegewezen. Het financieel bod van RML Zuidelijke Mediagroep B.V. voor deze kavel is 50.500,--.


OCenW
Blad 17

Kavel B26
Voor kavel B26 is geen aanvraag ingediend. Gelet hierop blijft kavel B26 onverdeeld.

II.D. Commerciële radio-omroep via de middengolf

Tot de vergelijkende toets voor commerciële radio-omroep middengolf zijn de hieronder vermelde aanvragers toegelaten, waarbij tevens de aangevraagde kavels zijn aangegeven: 2

Music Country B.V. voor de kavels C1, C2, C4
Stichting Caroline Support Group Netherlands voor kavel C4 Radlon Media Limited voor de kavels C1, C2
Quality Radio B.V. voor de kavels C3, C4, C5, C8, C9, C12 Vrije Radio Omroep Nederland B.V. voor de kavel C6 Stichting ter bevordering van vrije meningsuiting voor kavel C12

In de procedure van de vergelijkende toets voor commerciële radio-omroep middengolf wordt het bedrijfsplan van de aanvragers overeenkomstig de artikelen 33 en 34 van de Regeling aanvraag met een nul (0) dan wel een plus (+) beoordeeld. Op grond van artikel 34 wordt er eveneens beoordeeld of aan de aanvragers een plus kan worden toegekend voor de in het bedrijfsplan opgenomen programmatische voornemens.

De beoordeling van de aanvragen, de rangorde tussen de aanvragers en de toewijzing van de kavels aan de aanvragers is geregeld in de artikelen 34 en 39 van de Regeling aanvraag. Artikel 39 van de Regeling aanvraag bepaalt dat de minister de kavels voor commerciële radio-omroep middengolf toewijst aan de aanvragers die daarvoor als hoogste in rangorde zijn beoordeeld. De aanvragers die voor meerdere kavels als hoogste in rangorde is beoordeeld krijgt alle desbetreffende kavels toegewezen.

Hieronder worden de beoordelingen van de commissie inzake het bedrijfsplan en de in het bedrijfsplan opgenomen programmatische voornemens per kavel weergegeven.

Kavel C1
Radlon Media Limited is met een nul (0) voor het bedrijfsplan en voor de specifieke programmatische voornemens gericht op commerciële radio-omroep middengolf met een plus (+) beoordeeld. Music Country B.V. heeft haar aanvraag voor kavel C1, na de beoordeling, ingetrokken.


· Radlon Media Limited is, na bovengenoemde intrekking, de enige aanvrager voor kavel C1. Deze aanvrager is daarmee de hoogste in rangorde voor kavel C1. Kavel C1 wordt derhalve aan Radlon Media Limited toegewezen. Het financieel bod van Radlon Media Limited voor kavel C1 is 88.008,--.

Kavel C2
Music Country B.V. en Radlon Media Limited zijn beoordeeld met een nul (0) voor het bedrijfsplan en met een plus (+) voor de specifieke programmatische voornemens gericht op commerciële radio-omroep middengolf.

De onderlinge rangorde tussen deze aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


2 De aanvraag van Music Country voor de kavels C1 en C4 is na de beoordeling ingetrokken.


OCenW
Blad 18


· Voor kavel C2 heeft Music Country B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Kavel C2 wordt derhalve aan Music Country B.V. toegewezen. Het financieel bod van Music Country B.V. voor kavel C2 is 896.000,--.

Kavel C3

· Quality Radio B.V. is de enige aanvrager voor kavel C3. Deze aanvrager is daarmee de hoogste in rangorde voor kavel C3. Kavel C3 wordt derhalve aan Quality Radio B.V. toegewezen. Het financieel bod van Quality Radio B.V. voor kavel C3 is 1.111, --.

Kavel C4
Quality Radio B.V. en Stichting Caroline Support Group Netherlands zijn ieder beoordeeld met een nul (0) voor het bedrijfsplan en met een plus (+) voor de specifieke programmatische voornemens gericht op commerciële radio-omroep middengolf. Music Country B.V. heeft haar aanvraag voor kavel C4, na de beoordeling, ingetrokken.

De onderlinge rangorde tussen deze aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod het hoogste in rangorde is.


· Voor kavel C4 heeft Quality Radio B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Kavel C4 wordt derhalve aan Quality Radio B.V. toegewezen. Het financieel bod van Quality Radio B.V. voor kavel C4 is 201.804,--.

Kavel C5

· Quality Radio B.V. is de enige aanvrager voor kavel C5. Deze aanvrager is daarmee de hoogste in rangorde voor kavel C5. Kavel C5 wordt derhalve aan Quality Radio B.V. toegewezen. Het financieel bod van Quality Radio B.V. voor kavel C5 is 16.004,--.

Kavel C6

· VRON B.V. is de enige aanvrager voor kavel C6. Deze aanvrager is daarmee de hoogste in rangorde voor kavel C6. Kavel C6 wordt derhalve aan VRON B.V. toegewezen. Het financieel bod van VRON B.V. voor kavel C6 is 1.000.001,--.

Kavel C7
Voor kavel C7 zijn geen aanvragen ingediend. Derhalve blijft kavel C7 onverdeeld.

Kavel C8

· Quality Radio B.V. is de enige aanvrager voor kavel C8. Deze aanvrager is daarmee de hoogste in rangorde voor kavel C8. Kavel C8 wordt derhalve aan Quality Radio B.V. toegewezen. Het financieel bod van Quality Radio B.V. voor kavel C8 is 484,--.

Kavel C9

· Quality Radio B.V. is de enige aanvrager voor kavel C9. Deze aanvrager is daarmee de hoogste in rangorde voor kavel C9. Kavel C9 wordt derhalve aan Quality Radio B.V. toegewezen. Het financieel bod van Quality Radio B.V. voor kavel C9 is 1.111,--.

Kavel C10
Voor kavel C10 zijn geen aanvragen ingediend. Derhalve blijft kavel C10 onverdeeld.

Kavel C11
Voor kavel C11 zijn geen aanvragers die zijn toegelaten tot de vergelijkende toets.


OCenW
Blad 19

Derhalve blijft kavel C11 onverdeeld.

Kavel C12
Quality Radio B.V. en Stichting ter bevordering van vrije meningsuiting zijn beoordeeld met een nul (0) voor het bedrijfsplan en met een plus (+) voor de specifieke programmatische voornemens gericht op commerciële radio-omroep middengolf.

De onderlinge rangorde tussen deze aanvragers wordt bepaald door de hoogte van het financieel bod, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod de hoogste in rangorde is.


· Voor kavel C12 heeft Quality Radio B.V. het hoogste financieel bod uitgebracht. Kavel C12 wordt derhalve aan Quality Radio B.V. toegewezen. Het financieel bod van Quality Radio B.V. voor kavel C12 is 12.404,--.

III. Voor vergunningverlening voorgedragen aanvragers

Gelet op het bovenstaande worden de volgende aanvragers voor vergunningverlening voorgedragen:

Geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep Kavel A2 (niet recente bijzondere muziek): Sky Radio Ltd. Kavel A4 (nieuws): BNR Nieuwsradio B.V.
Kavel A5 (recente bijzondere muziek): I.D. & T. Radio B.V. Kavel A8 (klassieke muziek of jazz-muziek): onverdeeld Kavel A9 (Nederlandstalige muziek): Holland FM B.V.

Ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep Kavel A1: Sky Radio Ltd.
Kavel A3: Publimusic B.V.
Kavel A6: VRON B.V.
Kavel A7: Yorin FM B.V.

Niet-landelijke commerciële radio-omroep
Kavel B1: Young City Media B.V.
Kavel B2: onverdeeld
Kavel B3: Several Media B.V.
Kavel B4: MultiCultural Events and New Dutch Media B.V. Kavel B5: Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland Kavel B6: Young City Media B.V.
Kavel B7: Stichting Radika
Kavel B8: Stichting Haagse Media
Kavel B9: Young City Media B.V.
Kavel B10: de heer N. Silvius (Waterstad FM)
Kavel B11: onverdeeld
Kavel B12: RENN B.V.
Kavel B13: Omroep Vereniging Veendam
Kavel B14: Radio Simone B.V.
Kavel B15: RENN B.V.
Kavel B16: Rebecca Radio B.V.
Kavel B17: Rebecca Radio B.V.
Kavel B18: Rebecca Radio B.V.


OCenW
Blad 20

Kavel B19: Hot Radio B.V.
Kavel B20: Oostelijke Media Groep B.V.
Kavel B21: Beheer- en Beleggingsmaatschappij Betaco B.V. Kavel B22: Commerciële Radio Zuid Nederland B.V. Kavel B23: de heer W.M.P. Vaassen (De Kanjer Royaal) Kavel B24: de heer R.S. de Kerf (Maximaal FM)
Kavel B25: RML Zuidelijke Mediagroep B.V.
Kavel B26: onverdeeld

Commerciële radio-omroep via de middengolf
Kavel C1: Radlon Media Limited
Kavel C2: Music Country B.V.
Kavel C3: Quality Radio B.V.
Kavel C4: Quality Radio B.V.
Kavel C5: Quality Radio B.V.
Kavel C6: VRON B.V.
Kavel C7: onverdeeld
Kavel C8: Quality Radio B.V.
Kavel C9: Quality Radio B.V.
Kavel C10: onverdeeld
Kavel C11: onverdeeld
Kavel C12: Quality Radio B.V.

Tot slot merk ik op dat, indien deze voordracht wordt overgenomen, de totaalopbrengst 323.046.277,-- (biedingen: 293.962.147,--; financieel instrument: 29.084.130,--) bedraagt.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(mr. drs. C.H.J. van Leeuwen).Deel: ' Voordracht van Leeuwen bij verdeling radiofrequenties '
Lees ook