Nieuws Spoorwegvakbond FSV


"Voorgenomen besluit" fusie met FNV Bondgenoten

Utrecht, 24 september 1999

De laatste twee jaren is het bestuur van de Spoorwegvakbond FSV nadrukkelijk bezig om de effecten van de marktwerking en de uitplaatsing van NS-werkmaatschappijen voor de FSV-organisatie in kaart te brengen en te bezien.
Thans is het hoofdbestuur van de FSV zover dat zij een "voorgenomen besluit" heeft genomen. Dit besluit behelst een fusie met FNV Bondgenoten.

De kaderleden van de FSV zullen tijdens de Vergadering Van Afgevaardigden (VVA) op 1 oktober 1999 om advies worden gevraagd. De FSV-leden zullen worden uitgenodigd voor een buitengewoon algemene ledenvergadering, eind januari 2000, voor de definitieve besluitvorming.

Welke overwegingen heeft het hoofdbestuur van de FSV? Zij constateren dat de organisatiegraad bij het NS-Concern relatief hoog is. Dit is het altijd geweest. Door versnippering van de NS, maar ook de verspreiding van de leden over het aantal bonden, is de vakbondskracht beduidend minder geworden.
Vanaf de oprichting van de FSV was de CAO Nederlandse Spoorwegen de jaarlijks terugkerende grootste klus. Inmiddels wordt de FSV betrokken bij een 20-tal CAO's met evenzoveel overlegplatforms. Hiermee is de kracht van categorale vakbonden -normaliter gericht op één bedrijf- aan het terugvallen, hetgeen bij ongewijzigde voortgang gevolgen heeft voor de kwaliteit van dienstverlening en de contributiebijdrage van onze leden.

Het hoofdbestuur van de FSV wil het zover niet laten komen. Het gaat primair om het waarborgen van de kwaliteit van de belangenbehartiging van de leden.

Ontwikkelingen in vooruitzicht
Het feit dat het hoofdbestuur van de FSV met dit voorgenomen besluit komt is ook ingegeven door de ontwikkelingen die we de komende jaren kunnen verwachten. Want vanaf 1997 is men bij de NS gestart met het opsplitsen van de Sociale Eenheid NS en de daarbij behorende CAO's. Dit proces zal in 1999 en 2000 naar verwachting worden afgerond. Op basis van inschattingen zal de Sociale Eenheid dan nog maar een kleine 15.000 werknemers tellen. De verwachting is dat er dan nog maar twee grote bedrijven bestaan; NS Reizigers en wellicht NS Materieel.
De "krimp" van het concern wordt voornamelijk veroorzaakt door de verkoop -via politieke besluitvorming- respectievelijk uitplaatsing van ondernemingen. Wat dit laatste betreft zal per 1 januari 2000 de Spoorwegpolitie worden uitgeplaatst en aannemelijk is dat de taaksectoren (Rail Infrabeheer, Verkeersleiding, Railned) medio 2000 zullen volgen. NS Cargo gaat 1 januari 2000 over in Railion.

Financiële positie FSV
De FSV is een gezonde vereniging, daarover geen misverstand. Maar uitplaatsing van bedrijven leidt tot een verlies aan leden, mede vanwege de voor ons branchevreemde sectoren waarin zij veelal terecht komen. Dit werkt voor de FSV financieel door. Aan de ene kant het verlies van inkomsten met betrekking tot contributie en NS-werkgeversbijdrage, terwijl aan de andere kant veel meer capaciteit nodig is voor de te verrichten werkzaamheden. Een snel en sterk toenemend contrast dus.

Samengevat
Het hoofdbestuur van de FSV heeft geconcludeerd dat ongewijzigd beleid schadelijk zal zijn coor de vakbondsleden bij railbedrijven. In het belang van de leden kon het hoofdbestuur niet langer wachten om te komen tot dit voorgenomen besluit.

De FNV Bondgenoten sector spoorwegen en de FSV hebben elkaar nodig om de kwaliteit van de belangenbehartiging op lange termijn te kunnen waarborgen en via schaalvergroting een krachtiger invloed te hebben op de ontwikkelingen bij de NS.
Wij hebben geconstateerd dat:

leden vragen om samenwerking;

de kaderleden samenwerking en coalities vormen;

bestuurders van beide organisaties elkaar aanvullen;

de werkorganisaties beter worden benut bij een grotere sector;

een groot en krachtig front aan vakbondszijde nodig blijft.

Een fusie valt dan ook te onderzoeken.

Hoe verder
De besturen van de FSV en de FNV zullen een aantal werkgroepen inrichten om de knelpunten te inventariseren en daarvoor mogelijke oplossingen aan te dragen. Deze werkzaamheden dienen uiterlijk in december 1999 te worden afgerond.
In januari 2000 zal dan een feitelijk besluit to fusie kunnen vallen. Alle FSV-leden zullen dan worden uitgenodigd voor een buitengewone algemene ledenvergadering.

Deel: ' Voorgenomen besluit fusie FSV met FNV Bondgenoten '
Lees ook